پژوهشهای زراعی ایران, دوره (9), شماره (1), سال (2011-4) , صفحات (59-68)

عنوان : ( بررسی پتانسیل آللوپاتیک عصاره آبی اندامهای هوایی یونجه بر جوانه زنی و رشد گیاهچه های چهار گونه علف هرز )

نویسندگان: سّمیه تکاسی , محمدحسن راشدمحصل , محمد بنایان اول ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

20 و 40 درصد) عصاره آبی اندامهای هوایی یونجه بر جوانه زنی و رشد ریشه چه چهار گونه ،10 ،5 ، پتانسیل آللوپاتیک غلظت های مختلف ( 0 و سلمه Solanum nigrum تاجریزی سیاه ،Amaranthus.hybridus تاج خروس هیبرید ،Amaranthus albus علف هرز (تاج خروس سفید در شرایط آزمایشگاهی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار مورد ارزیابی قرار گرفت . نتایج (Chenopodium album تره 50 و 90 درصد جوانه زنی و طول ریشه ، نشان داد که درصد جوانه زنی نهایی، متوسط زمان جوانه زنی، یکنواختی جوانه زنی، مدت زمان رسیدن تا 10 چه چهار گونه علف هرز تحت تأثیر غلظت های عصاره، گونه های علف هرز و اثر متقابل آنها قرار گرفتند. با افزایش غلظت عصاره آبی یونجه درصد جوانه زنی نهایی به صورت خطی کاهش یافته و متوسط زمان جوانه زنی و مدت زمان رسیدن تا 10 و 50 درصد جوانه زنی نیز افزایش یافت . طول ریشه چه، یکنواختی جوانه زنی و مدت زمان رسیدن تا 90 درصد جوانه زنی از یک رگرسیون درجه دو پیروی می کردند و با افزایش غلظت عصاره، طول ریشه چه کاهش و مدت زمان رسیدن تا 90 درصد جوانه زنی افزایش و یکنواختی جوانه زنی تا عصاره با غلظت 20 درصد افزایش و بعد از آن کاهش یافت. تاجریزی سیاه بیشترین درصد جوانه زنی، طول ریشه چه و یکنواختی جوانه زنی و سلمه تره طولانی ترین متوسط زمان جوانه زنی و مدت زمان 50 و 90 درصد جوانه زنی را داشتند. تاج خروس هیبرید کمترین درصد جوانه زنی، متوسط زمان جوانه زنی، طول ریشه چه، مدت زمان ، رسیدن تا 10 50 و 90 درصد جوانه زنی و تاج خروس سفید کمترین یکنواختی جوانه زنی را داشتند. به طور کلی گونه تاجریزی سیاه مقاوم ترین و تاج ، رسیدن تا 10 خروس هیبرید حساس ترین گونه به عصاره آبی یونجه بودند.

کلمات کلیدی

, آللوپاتی, جوانه زنی, رشد گیاهچه, عصاره آبی , علفهای هرز, یونجه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023505,
author = {تکاسی, سّمیه and راشدمحصل, محمدحسن and بنایان اول, محمد},
title = {بررسی پتانسیل آللوپاتیک عصاره آبی اندامهای هوایی یونجه بر جوانه زنی و رشد گیاهچه های چهار گونه علف هرز},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2011},
volume = {9},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-1472},
pages = {59--68},
numpages = {9},
keywords = {آللوپاتی، جوانه زنی، رشد گیاهچه، عصاره آبی ، علفهای هرز، یونجه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی پتانسیل آللوپاتیک عصاره آبی اندامهای هوایی یونجه بر جوانه زنی و رشد گیاهچه های چهار گونه علف هرز
%A تکاسی, سّمیه
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A بنایان اول, محمد
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2011

[Download]