دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات , 2011-09-16

عنوان : ( اطلاعات جدید درباره نماتودهای بیمارگر حشرات ایران با استناد به توالی ژن های نواحی ITS و 28S )

نویسندگان: مهناز حسنی کاخکی , جواد کریمی , ریحانه درسوئی , ابراهیم شکوهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نماتودهای بیمارگر حشرات گروهی از عوامل کنترل بیولوژیک هستند که مطالعه و کاربرد آن ها، رویکردی جدید در قالب برنامه های مدیریت آفات می باشد. با توجه به اهمیت بررسی گونه های بومی این عوامل، مطالعه حاضر در راستای شناخت جمعیت های موجود در منطقه مشهد انجام گرفت. از بین 200 نمونه ای که در سال 1389 از هشت زیستگاه متفاوت در منطقه مشهد جمع آوری شد، هفت جمعیت نماتود با روش تله گالریا جداسازی گردید. از این میان دو جمعیت موسوم بهFUM1 و FUM2 به گروه گونه ای \\\\\\\"feltiae\\\\\\\" از جنس Steinernema تعلق داشت. توالی-یابی ناحیه ژنیITS و مقایسه این توالی با بانک اطلاعات (Nblast)، مؤید شباهت بیش از 99 درصد این دو جمعیت به گونه Steinernema feltiae بود. در بررسی روابط شجره شناختی نیز دو جدایه مذکور در شاخه ای قرار گرفتند که جدایه های دیگر S. feltiae قرار داشتند. مطالعه توالی لوب هایD2/D3 ناحیه28S نیز تأیید کننده این مسأله بود. پنج جمعیت دیگر با استناد به بررسی های مورفولوژیکی و مولکولی ناحیهITS به عنوان گونه Pristionchus pacificus Sommer, Carta, Kim & Sternberg, 1996 که گونه ای آزادی زی و باکتری خوار متعلق به راسته Rhabditida است معرفی می شود. این اولین گزارش از جنس و گونه اخیر از ایران می باشد.

کلمات کلیدی

, نماتودهای بیمارگر حشرات, ITS, D2/D3, مشهد, Pristionchus pacificus
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023514,
author = {حسنی کاخکی, مهناز and کریمی, جواد and درسوئی, ریحانه and ابراهیم شکوهی},
title = {اطلاعات جدید درباره نماتودهای بیمارگر حشرات ایران با استناد به توالی ژن های نواحی ITS و 28S},
booktitle = {دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات},
year = {2011},
location = {کرمان ( دانشگاه شهید باهنر کرمان), ايران},
keywords = {نماتودهای بیمارگر حشرات،ITS، D2/D3، مشهد، Pristionchus pacificus},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اطلاعات جدید درباره نماتودهای بیمارگر حشرات ایران با استناد به توالی ژن های نواحی ITS و 28S
%A حسنی کاخکی, مهناز
%A کریمی, جواد
%A درسوئی, ریحانه
%A ابراهیم شکوهی
%J دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات
%D 2011

[Download]