دانش و توسعه, دوره (17), شماره (33), سال (2011-3) , صفحات (76-96)

عنوان : ( تحلیل عملکرد شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی (از طریق بورس اوراق بهادار) )

نویسندگان: محمود هوشمند , محمد فرمانبرکندر , محمد کیوانفر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خصوصی سازی فرآیندی است که طی آن بنگاه‌های اقتصادی تحت نظارت دولت به بخش خصوصی واگذار می‌شوند. طبق تجارب سایر کشورها و همچنین نظریات اقتصادی مطرح طی چند دهه گذشته، خصوصی سازی باعث بهبود عملکرد شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی شده است. در این پژوهش از نسبت‌های مالی شرکت‌ها به عنوان شاخص‌های عملکرد آنها استفاده شده است. این پژوهش به بررسی عملکرد شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی در ایران قبل از واگذاری به بخش خصوصی و پس از آن می‌پردازد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد در شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی از طریق بورس اوراق بهادار، دو سال پس از واگذاری به بخش خصوصی شاخص‌های عملکرد شرکت‌ها بهبود نیافته است.

کلمات کلیدی

, خصوصی سازی, بورس اوراق بهادار, نسبت‌های مالی شرکت‌ها, شاخص‌های عملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023559,
author = {هوشمند, محمود and فرمانبرکندر, محمد and کیوانفر, محمد},
title = {تحلیل عملکرد شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی (از طریق بورس اوراق بهادار)},
journal = {دانش و توسعه},
year = {2011},
volume = {17},
number = {33},
month = {March},
issn = {2008-1456},
pages = {76--96},
numpages = {20},
keywords = {خصوصی سازی، بورس اوراق بهادار، نسبت‌های مالی شرکت‌ها، شاخص‌های عملکرد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل عملکرد شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی (از طریق بورس اوراق بهادار)
%A هوشمند, محمود
%A فرمانبرکندر, محمد
%A کیوانفر, محمد
%J دانش و توسعه
%@ 2008-1456
%D 2011

[Download]