7th National Biotechnology Congress of I.R.Iran,12-14 Sep 2011, Tehran , 2011-09-12

عنوان : ( خالص سازی پپتیدهای آنتی اکسیدان از پروتئین های هیدرولیز شده ی سفیده ی تخم شتر مرغ با استفاده از آنزیم گوارشی پپسین )

نویسندگان: حمید تن زده پناه , احمد آسوده , جمشیدخان چمنی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دراین مطالعه برای بدست آوردن پپتید های فعال زیستی باخصوصیت آنتی اکسیدان پروتئین های سفیده ی تخم شترمرغ توسط آنزیم گوارشی پپسین هیدرولیز شد.فعالیت آنتی اکسیدانی هیدرولیزات توسط دو روش حذف رادیکال آزاد DPPH و اثر شلاتی شدن یون های فلزی آهن مورد بررسی قرار گرفتند. برای این کار ابتدا پپیتد ها توسط سیستم اولترافیلتراسیون با غشاء 1,000 Da عبورداده شدند و سپس با روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا(HPLC) خالص سازی شدند. در این مطالعه 3 فرکشن با شماره های 7،1و2 اثرات بهتری حذف رادیکالی آنتی اکسیدانی نسبت به دیگر فرکشن ها داشتند که مقادیر آنها به ترتیب 34،31و29 درصد نسبت به کنترل بدست آمد. برای سنجش فعالیت شلاتی شدن یون های آهن نیز 3 فرکشن 17، 8 و 18 به ترتیب دارای درصد های 15،15و10 بودند. نتایج نشان می دهد که هضم پروتئین های سفیده ی تخم شترمرغ توسط آنزیم گوارشی پپسین پپتید های فعال زیستی را بوجود می آورد که می توانند اثرات آنتی اکسیدانی خوبی را به نمایش بگذارند

کلمات کلیدی

, سفیده تخم شترمرغ, آنتی اکسیدانت, شلاتی شدن, رادیکال آزاد, پپتید فعال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023671,
author = {حمید تن زده پناه and آسوده, احمد and جمشیدخان چمنی},
title = {خالص سازی پپتیدهای آنتی اکسیدان از پروتئین های هیدرولیز شده ی سفیده ی تخم شتر مرغ با استفاده از آنزیم گوارشی پپسین},
booktitle = {7th National Biotechnology Congress of I.R.Iran,12-14 Sep 2011, Tehran},
year = {2011},
location = {Tehran, ايران},
keywords = {سفیده تخم شترمرغ، آنتی اکسیدانت، شلاتی شدن، رادیکال آزاد، پپتید فعال},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T خالص سازی پپتیدهای آنتی اکسیدان از پروتئین های هیدرولیز شده ی سفیده ی تخم شتر مرغ با استفاده از آنزیم گوارشی پپسین
%A حمید تن زده پناه
%A آسوده, احمد
%A جمشیدخان چمنی
%J 7th National Biotechnology Congress of I.R.Iran,12-14 Sep 2011, Tehran
%D 2011

[Download]