توسعه انسانی پلیس, دوره (4), شماره (37), سال (2011-10) , صفحات (11-38)

عنوان : ( راهبرد کیفی پژوهش نظریه مفهوم سازی بنیادی )

نویسندگان: علیرضا پویا , حسنیه طباطبائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به موازات تغییر در تئوریها و فرضیه های گوناگون علوم مختلف، پژوهش علمی و روشهای آن نیز در مسیر تکاملی خویش پیچیده تر می شود. روش تحقیق در هر پژوهشی می تواند بر دستاوردهای حاصل از آن بسیار تاثیرگذار باشد. از جمله روشهای تحقیق کیفی که از رویکردی استقرایی به جای رویکرد قیاسی بهره می گیرد، روش تحقیق تئوری مفهوم سازی بنیادی است. این روش از داده های خام شروع شده و به سمت شکل گیری تئوری حرکت می کند. درحال حاضر تئوری مفهوم سازی بنیادی از استقبال قابل توجهی به خصوص در انجام پژوهشهای سازمانی و اجتماعی برخوردار است. اما با این حال تئوری مفهوم سازی بنیادی محض به دلایلی از جمله پرهیز از مطالعه ادبیات موضوع تا پایان پژوهش مورد انتقاد واقع شده است و این مساله را نوعی ضعف برای آن برشمرده اند. در این مقاله ابتدا مروری جامع بر منابع مرتبط با این تئوری انجام شده و اجزاء و ویژگیها و فرایندها و ریشه های پارادایمی آن استخراج گردیده است. در ادامه با رویکردی انتقادی نسبت به این روش تحقیق، نقاط قوت و ضعف آن مورد شناسایی قرارگرفت و در نهایت سعی شد با ارائه راهکارهای مناسب که در برخی ادبیات با عنوان تئوری مفهوم سازی بنیادی چندگانه شناخته می شود اشکالات آن برطرف گردد.

کلمات کلیدی

, تئوری مفهوم سازی بنیادی, رویکرد استقرایی, کدگذاری, پارادایم ساخت گرایی, تئوری مفهوم سازی بنیادی چندگانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023734,
author = {پویا, علیرضا and طباطبائی, حسنیه},
title = {راهبرد کیفی پژوهش نظریه مفهوم سازی بنیادی},
journal = {توسعه انسانی پلیس},
year = {2011},
volume = {4},
number = {37},
month = {October},
issn = {2096-2008},
pages = {11--38},
numpages = {27},
keywords = {تئوری مفهوم سازی بنیادی، رویکرد استقرایی،کدگذاری، پارادایم ساخت گرایی، تئوری مفهوم سازی بنیادی چندگانه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T راهبرد کیفی پژوهش نظریه مفهوم سازی بنیادی
%A پویا, علیرضا
%A طباطبائی, حسنیه
%J توسعه انسانی پلیس
%@ 2096-2008
%D 2011

[Download]