علوم و صنایع کشاورزی, سال (2006-9)

عنوان : Critical period of weed control In cumin (Cuminum cyminum) ( بررسی دوره بحرانی کنترل علف هرز در گیاه دارویی زیره سبز Cuminum cyminum) )

نویسندگان: آزاده حسيني , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده به منظور تعیین مناسب‌ترین دورة کنترل علفهای هرز زیره سبز، آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 3 تکرار در سال زراعی 84-1383 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. تیمارهای مربوطه شامل 20، 30، 40 و 80 روز وجین در اوایل فصل رشد و 20، 30، 40 و 80 روز بدون وجین در اوایل فصل رشد، در کرتهایی به ابعاد 3 × 2 متر اعمال شد. فاکتورهایی که اندازه گیری شدند، شامل: عملکرد، اجزاء عملکرد، شاخص برداشت، تعداد علفهای هرز و وزن خشک علفهای هرز به تفکیک گونه بود. جهت تعیین دورة بحرانی کنترل، از معادلات گامپرز و لجستیک استفاده شد. نتایج نشان داد که با وجین علف‌های هرز زیره سبز از 24 تا 38 روز پس از سبز شدن، عملکرد کاهش نیافت و این موضوع حاکی است که وجین ابتدای فصل مؤثرتر از حذف علفهای هرز در اواخر فصل رشد می‌باشد. وجین در اواخر یا اوایل فصل رشد بجز بر تعداد چتر در بوته تأثیر چندانی بر سایر اجزاء عملکرد نداشت. وجین در اواخر فصل، باعث افزایش شاخص برداشت نسبت به اوایل فصل شد. با افزایش دورة تداخل علف هرز خواه در اول فصل و یا در آخر فصل، عملکرد اقتصادی کاهش یافت و با طولانی تر شدن دوره وجین بر عملکرد اقتصادی افزوده شد. با این وجود، با افزایش طول دوره وجین دراوایل فصل رشد و یا در طی دوره کامل رشد زیره، از وزن خشک علفهای هرز کاسته شد در حالیکه با کاهش طول دوره وجین در اواخر فصل رشد و یا عدم وجین در طی دوره کامل رشد زیره، وزن خشک علفهای هرز زیاد شد. به طور کلی وجین در اوایل فصل، اثر بیشتری بر عملکرد و اجزاء عملکرد زیره سبز داشت. واژه های کلیدی: زیره سبز، دوره بحرانی، علف هرز، عملکرد اقتصادی.

کلمات کلیدی

s
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:102374,
author = {آزاده حسيني and کوچکی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {Critical period of weed control In cumin (Cuminum cyminum)},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2006},
month = {September},
issn = {1029-4791},
keywords = {s},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Critical period of weed control In cumin (Cuminum cyminum)
%A آزاده حسيني
%A کوچکی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2006

[Download]