علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (20), شماره (4), سال (2013-3) , صفحات (75-85)

عنوان : ( جداسازی و شناسایی فلورلاکتیکی پنیر لیقوان از تولید تا رسیدن )

نویسندگان: محمدرضا عدالتیان دوم , محمدباقر حبیبی نجفی , سید علی مرتضوی , محمدرضا نصیری , محمدرضا باسامی , سید مجید هاشمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دراین تحقیق، ده نمونه شیر، دلمه، پنیرتازه (یک روزه) و پنیر رسیده ( 90 روزه) لیقوان به عنوان یکی از معروف ترین ومشهورترین پنیرهای حاصل از شیر خام گوسفند و فاقد استارتر جهت بررسی فلورلاکتیکی آن، مورد مطالعه قرار گرفتند. جهت بررسی جنس های لاکتوباسیلوس از و انتروکوکوس ازمحیط MRS+vancomycin لویکونوستوک از محیط ،MRS پدیوکوکوس از محیط ،M لاکتوکوکوس ازمحیط 17 ،MRS محیط استفاده شد. سویه های جدا شده به کمک رنگ آمیزی گرم و تست کاتالاز، مورفولوژی ، رنگ و پیگمان کلونی، تولید گاز دی KAA کشت هیدرولیز آرژنین و ،pH= 9/ 6 درصد ، رشد در 6 / اکسیدکربن از گلوکز، رشد در دمای 10 و 45 درجه سانتیگراد ، رشد در غلظت نمک 5 سیترات تا حد جنس شناسایی شدند. چند کلونی به صورت تصادفی از هر محیط کشت دارای بالاترین درجه رقت، انتخاب و با انجام تست های 26 %) به عنوان فراوان ترین جنس ها / 33 %) و لاکتوکوکوس ( 31 / 33 %)، لاکتوباسیلوس ( 68 / تکمیلی تائید شدند. جنس های انتروکوکوس( 68 API و 20 API 50 CH در تمام مراحل تولید شناسایی شدند. در نهایت با استفاده از آزمون تخمیرقند و کربوهیدرات با استفاده از کیت ه یا جدایه های مورد نظر تا حد گونه و زیر گونه شناسایی شدند. در مجموع 95 سویه در کل مراحل تولید جداسازی و شناسایی شدند . STREP گونه های ذیل را در تمام مراحل تولید مشخص کرد . لاکتوباسیلوس پلانتارو، م لاکتوباسیلوس بروی ، س ،API نتایج حاصل از سیستم های لاکتوباسیلوس پاراکازئی زیر گونه پاراکازئی، لاکتوباسیلوس دلبروکی زیر گونه دلبروک ، ی لاکتوباسیلوس فروکتیورن ، س لاکتوکوکوس لاکتیس زیرگونه لاکتیس، انتروکوکوس فاسیوم ، انتروکوکوس فکالیس ، انتروکوکوس دوران ، س پدیوکوکوس پنتوزاسئوس ، لویکونستوک لاکتیس و لویکونستوک مزنترویدی . س تغییرات باکتریهای اسید لاکتیک الگویی را مشخص کرد به طوریکه لاکتوکوکسی ها و لاکتوباسیلوس ها در اولین مرحله غالب بودند و در مراحل پایان دوره رسیدن انتروکوکوس ها جایگزین شدند. فراوان ترین گونه ها در تمام مراحل تولید به ترتیب عبارت 15 %) و انتروکوکوس / 25 %)، لاکتوباسیلوس پلانتاروم ( 20 %)، انتروکوکوس فاسیوم ( 78 / بودند از: لاکتوکوکوس لاکتیس زیر گونه لاکتیس( 26 15 %). بنابراین اینگونه به نظر می رسد که این گونه های غالب نقش مهمی را دررسیدگی و تولید پنیر لیقوان به عهده دارند و / فکالیس( 78 پتانسیل کاربرداین گونه ها در صنعت وجود دارد.

کلمات کلیدی

, باکتری های لالکتیکی, پنیر لیقوان,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023853,
author = {عدالتیان دوم, محمدرضا and حبیبی نجفی, محمدباقر and مرتضوی, سید علی and نصیری, محمدرضا and باسامی, محمدرضا and سید مجید هاشمی},
title = {جداسازی و شناسایی فلورلاکتیکی پنیر لیقوان از تولید تا رسیدن},
journal = {علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2013},
volume = {20},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-8787},
pages = {75--85},
numpages = {10},
keywords = {باکتری های لالکتیکی، پنیر لیقوان،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جداسازی و شناسایی فلورلاکتیکی پنیر لیقوان از تولید تا رسیدن
%A عدالتیان دوم, محمدرضا
%A حبیبی نجفی, محمدباقر
%A مرتضوی, سید علی
%A نصیری, محمدرضا
%A باسامی, محمدرضا
%A سید مجید هاشمی
%J علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 2008-8787
%D 2013

[Download]