پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (7), شماره (3), سال (2011-10) , صفحات (235-242)

عنوان : ( ارزیابی بار میکروبی سبزیجات تازه طی مراحل فرآوری با روش حداقل فرآیند در یک واحد بسته بندی )

نویسندگان: معصومه بحرینی , محمدباقر حبیبی نجفی , محمدرضا باسامی , مرتضی عباس زادگان , احمدرضا بهرامی , حمید اجتهادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سالهای اخیر تعداد کارگاه هایی که بر روی بسته بندی سبزیجات تازه و برش زده فعالیت می کنند در بسیاری از کشورها از جمله ایران افزایش یافته است. سبزیجات تازه نسبت به آلودگی میکروبی بعد از برداشت، فرآیندهای شستشو، بسته بندی و توزیع حساس می باشند . هدف از این مطالعه، تعیین و ارزیابی سطح آلودگی میکروبی طی مراحل شستشو و بسته بندی سبزیجات تازه و برش زده در یک کارگاه بسته بندی بود تا منابع آلود گی و نقاط بحرانی طی فرآیند و در محیط کارگاه شناسایی شوند. نمونه ها از مراحل قبل از شستشو، بعد از شستشو و ضدعفونی، خردکن، خشک کن و بسته بندی در یک کارگاه در شرایط استریل تهیه و سپس طبق روش های استاندارد، از نظر تعداد باکتری های مزوفیل هوازی، باکتری های اسید لاکتیک، باکتری های کلی فرمی، آنتروباکتریاسه، اشرشیاکلی، سالمونلا، استافیلوکوکوس اورئوس و کپک ومخمر بررسی شدند. همچنین سطوح مختلف کارگاه و فضای آن از نظر تعداد باکتری های مزوفیل هوازی، انتروباکتریاسه و کپک و مخمر بررسی شد. نتایج نشان داد که مرحله شستشو و ضدعفونی حداکثر تا سیکل لگاریتمی کپک ومخمر را کاهش می دهد ولی در مراحل بعد از شستشو و ضدعفونی به علت / یک سیکل لگاریتمی جمعیت باکتریایی و 5 آلودگی ثانویه مجدداً بار میکروبی افزایش می یابد. سالمونلا در هیچیک از مراحل شستشو دیده نشد ولی اشرشیا کلی در بعضی از نمونه ها تشخیص داده شد. استافیلوکوکوس اورئوس در تمام مراحل دیده شد. باکتری های مزوفیل هوازی، انتروباکتریاسه، کپک و مخمر در ظروف و تجهیزات مورد استفاده در فرآیند شستشو دیده شدند. از نتایج مشاهده می شود که کارگاه نیاز به بکارگیری یک سیستم عملیات بهداشتی خیلی قوی در خطوط تولید سبزیجات و بسته بندی دارد. چندین توصیه عملی برای عملیات سالم سازی، طراحی خطوط تولید، آموزش کارگران و بهبود کیفیت و بالا بردن بهداشت سطوح وسایل مورد استفاده در تولید سبزیجات بسته بندی ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, سبزیجات بسته بندی, ارزیابی میکروبی, کیفیت میکروبی, حداقل فرایند, سطح بهداشت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023930,
author = {بحرینی, معصومه and حبیبی نجفی, محمدباقر and باسامی, محمدرضا and مرتضی عباس زادگان and بهرامی, احمدرضا and اجتهادی, حمید},
title = {ارزیابی بار میکروبی سبزیجات تازه طی مراحل فرآوری با روش حداقل فرآیند در یک واحد بسته بندی},
journal = {پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2011},
volume = {7},
number = {3},
month = {October},
issn = {1735-4161},
pages = {235--242},
numpages = {7},
keywords = {سبزیجات بسته بندی، ارزیابی میکروبی، کیفیت میکروبی، حداقل فرایند، سطح بهداشت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی بار میکروبی سبزیجات تازه طی مراحل فرآوری با روش حداقل فرآیند در یک واحد بسته بندی
%A بحرینی, معصومه
%A حبیبی نجفی, محمدباقر
%A باسامی, محمدرضا
%A مرتضی عباس زادگان
%A بهرامی, احمدرضا
%A اجتهادی, حمید
%J پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 1735-4161
%D 2011

[Download]