نوآوری های آموزشی, دوره (9), شماره (36), سال (2011-3) , صفحات (29-49)

عنوان : ( میزان درگیری برنامه درسی فارسی دوره ابتدایی(پایه سوم و چهارم) با مهارت های سواد خواندن بر اساس مطالعه بین المللی پرلز )

نویسندگان: محسن دیبایی صابر , حسین جعفری ثانی , محسن آیتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دراین پژوهش تلاش شده است تا میزان درگیری کتاب های فارسی بخوانیم پایه سوم و چهارم ابتدایی با فرایند های درک مطلب ، باز یابی اطلاعات صریحاً در متن بیان شده، نتیجه گیری مستقیم، تفسیر و ترکیب اطلاعات، بررسی و ارزشیابی محتوا، زبان و عناصر مربوط به متن بر اساس مطالعه بین المللی پرلز بررسی شود. نتایج پژوهش نشان داد که میزان درگیری محتوای کتاب فارسی پایه سوم و چهارم با مهارت های اصلی درک مطلب بر اساس مطالعه پرلز متفاوت است. یعنی در کتاب فارسی پایه سوم بیشترین تاکید بر فرایند «بررسی و ارزشیابی محتوا» و کمترین تاکید بر فرایند« تفسیر و ترکیب اطلاعات» است. در کتاب فارسی پایه چهارم نیز بیشترین تاکید بر فرایند«بررسی و ارزشیابی محتوا» و کمترین تاکید بر فرایند« نتیجه گیری مستقیم» است. علاوه بر این معلوم شد که میزان درگیری بخش های مختلف کتاب فارسی پایه سوم و پایه چهارم با مهارت های اصلی درک مطلب بر اساس مطالعه پرلز نیز متفاوت است. به عبارت دیگر فرایند های « تمرکز و بازیایی اطلاعات، نتیجه گیر ی مستقیم، بررسی و ارزشیابی محتوا» در کتاب فارسی پایه سوم بیشتر از کتاب فارسی پایه چهارم مورد تأکید قرار گرفته است. تنها فرایند« تفسیر و تکمیل اطلاعات» در کتاب فارسی پایه چهارم بیش تر از کتاب سوم مورد تأکید قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, کلید واژه ها: درگیری , تحلیل محتوا , برنامه درسی , سواد خواندن , مهارت های درک مطلب,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023938,
author = {محسن دیبایی صابر and جعفری ثانی, حسین and محسن آیتی},
title = {میزان درگیری برنامه درسی فارسی دوره ابتدایی(پایه سوم و چهارم) با مهارت های سواد خواندن بر اساس مطالعه بین المللی پرلز},
journal = {نوآوری های آموزشی},
year = {2011},
volume = {9},
number = {36},
month = {March},
issn = {1735-1235},
pages = {29--49},
numpages = {20},
keywords = {کلید واژه ها: درگیری ، تحلیل محتوا ، برنامه درسی ، سواد خواندن ، مهارت های درک مطلب، پرلز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T میزان درگیری برنامه درسی فارسی دوره ابتدایی(پایه سوم و چهارم) با مهارت های سواد خواندن بر اساس مطالعه بین المللی پرلز
%A محسن دیبایی صابر
%A جعفری ثانی, حسین
%A محسن آیتی
%J نوآوری های آموزشی
%@ 1735-1235
%D 2011

[Download]