جستارهای نوین ادبی, دوره (43), شماره (127), سال (2011-3) , صفحات (169-203)

عنوان : ( لیلی و مجنون قاسمی گنابادی و مقایسه با لیلی و مجنون‌های برجسته سده نهم )

نویسندگان: زهرا اختیاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قاسمی گنابادی (وفات 982) از نظیره گویان خوب نظامی است که از او هشت مثنوی در دست است. وی مثنوی لیلی ومجنون را دوبار سرود و سرایش دوم را به سال 976 به نام شاهزاده سام میرزا صفوی اختصاص داد. قاسمی علاوه بر زیبایی های ادبی و زبانی، با ابتکارات خاص خویش در برخی صحنه ها بر زیبایی و جاذبة داستان افزوده است. در این مقاله پس از معرفی منظومة لیلی ومجنون قاسمی و نقد نسخ آن، به مقایسة تشابه ها و اختلاف های این منظومه، با سه روایت دیگر سدة نهم یعنی روایت های جامی، هاتفی و مکتبی، پرداخته شده است. قاسمی در مثنوی خویش نوآوری هایی کرده که در دیگر روایت ها دیده نمی شود، به طور مثال به هنگام مکتب رفتن عرایس، می گوید: آن دو در عید برای استاد هدیه نمی-بردند تا مثل دیگر کودکان تعطیل نشوند و تعطیلات را به مکتب بیایند. در روایت قاسمی، لیلی و مجنون قبل از مرگ به وصال می رسند و با هم جان می سپارند؛ نکته ای که در دیگر نظیره های مورد بررسی وجود ندارد. از برجستگی های روایت قاسمی براعت استهلال پرمعنایی است، که در این منظومه آمده و از این جهت روایت قاسمی و جامی را بر نظایر خویش برتری بخشیده است.

کلمات کلیدی

, لیلی ومجنون, نسخه ها, قاسمی گنابادی, جامی, مکتبی, هاتفی و مقایسه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1024029,
author = {اختیاری, زهرا},
title = {لیلی و مجنون قاسمی گنابادی و مقایسه با لیلی و مجنون‌های برجسته سده نهم},
journal = {جستارهای نوین ادبی},
year = {2011},
volume = {43},
number = {127},
month = {March},
issn = {۲۰۰۸-۷۱۸۷},
pages = {169--203},
numpages = {34},
keywords = {لیلی ومجنون، نسخه ها، قاسمی گنابادی، جامی، مکتبی، هاتفی و مقایسه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T لیلی و مجنون قاسمی گنابادی و مقایسه با لیلی و مجنون‌های برجسته سده نهم
%A اختیاری, زهرا
%J جستارهای نوین ادبی
%@ ۲۰۰۸-۷۱۸۷
%D 2011

[Download]