رخساره های رسوبی, دوره (3), شماره (2), سال (2011-1) , صفحات (19-30)

عنوان : ( مطالعه جغرافیای دیرینه عضو سیمره، سازند گورپی، بر مبنای شناسایی سیستماتیک خارپوستان و روزن‌داران در برش میش ـ خاص، جنوب شرق استان ایلام )

نویسندگان: بهناز بلمکی , مسعود اصغریان رستمی , محمد وحیدی نیا , مهین محمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور شناسایی سیستماتیک خارپوستان، روزن‌داران پلانکتونیک و جغرافیای دیرینه، برشی از سازند گورپی در نزدیکی روستای میش خاص جنوب شرق استان ایلام مورد نمونه برداری و بررسی دقیق قرار گرفت. سازند گورپی در این برش شامل 310 متر مارنهای خاکستری تیره با میان ‌لایه‌های مارن ‌آهکی خاکستری و حاوی عضو سیمره با لیتولوژی سنگ آهک و میان لایه‌های شیلی و عضو امام حسن با لیتولوژی سنگ آهک رس‌دار می‌باشد. سن سازند گورپی در این برش بر مبنای روزن‌داران پلانکتونیک، از کامپانین پیشین تا پالئوسن پسین است. نمونه‌های خارپوست سازند گورپی تنها در عضو سیمره قرار دارند. لذا این عضو مورد نمونه برداری قرار گرفت و 10 گونه Coenholectypus inflatus، Conulus douvillei، Coptodiscus noemiae، Goniopygus superbus، Hemiaster noemae، Hemipneustes compressus، Micraster sp.، Orthopsis miliaris، Pygurostoma morgani و Salenia nutrix با سن انتهای کامپانین و ابتدای ماستریشتین در آن شناسایی گردید. در این مطالعه از دو گروه فسیلی روزن‌داران پلانکتونیک و خارپوستان برای تعیین جغرافیای دیرینه استفاده شده است. اغلب روزن‌داران پلانکتونیک این برش فرمهای نواحی گرم با دیواره ضخیم و دارای کیل مانند Globotruncana، Globotruncanita، Gansserina، Abathamphalus و Contusotruncana می‌باشند. جنسهایی از خانواده‌های Bolivinidaeو Gavelinellidae از روزن‌داران بنتونیک نیز به فراوانی مشاهده می‌شوند. با مقایسه خارپوستان سازند مورد مطالعه و نمونه‌های معرفی شده از اسپانیا، امارات متحده عربی، عمان و عربستان می‌توان این مناطق را از نظر جغرافیای دیرینه یکسان در نظر گرفت. در نهایت با بررسی خارپوستان و روزن‌داران در این برش و مقایسه آنها با نمونه‌های شاخص ایالتهای جغرافیایی دیرینه در زمان کرتاسه، می‌توان این ناحیه را به عرضهای جغرافیایی پایین نیم کره شمالی و ایالت تتیس ارتباط داد.

کلمات کلیدی

, جغرافیای دیرینه, خارپوستان, عضو سیمره, روزن داران پلانکتونیک, گورپی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1024261,
author = {بهناز بلمکی and اصغریان رستمی, مسعود and وحیدی نیا, محمد and مهین محمدی},
title = {مطالعه جغرافیای دیرینه عضو سیمره، سازند گورپی، بر مبنای شناسایی سیستماتیک خارپوستان و روزن‌داران در برش میش ـ خاص، جنوب شرق استان ایلام},
journal = {رخساره های رسوبی},
year = {2011},
volume = {3},
number = {2},
month = {January},
issn = {2008-787X},
pages = {19--30},
numpages = {11},
keywords = {جغرافیای دیرینه، خارپوستان، عضو سیمره، روزن داران پلانکتونیک، گورپی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه جغرافیای دیرینه عضو سیمره، سازند گورپی، بر مبنای شناسایی سیستماتیک خارپوستان و روزن‌داران در برش میش ـ خاص، جنوب شرق استان ایلام
%A بهناز بلمکی
%A اصغریان رستمی, مسعود
%A وحیدی نیا, محمد
%A مهین محمدی
%J رخساره های رسوبی
%@ 2008-787X
%D 2011

[Download]