پژوهش های صنایع غذایی, دوره (21), شماره (2), سال (2011-11) , صفحات (167-177)

عنوان : ( جداسازی و شناسایی باکتریهای خانواده اسید لاکتیک فلور میکروبی شیر مادر 16 ریبوزومی S در ناحیه DNA به روش سکوئنس )

نویسندگان: فریده طباطبائی یزدی , لیلا روزبه نصیرائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شیر مادر بهترین منبع تغذیه ای در طی چند ماه اول زندگی نوزاد می باشد. خواص درمانی بسیاری در رابطه با مصرف این ترکیب ارزشمند شناخته شده که می توان به مقاومت نوزادان شیر مادر خوار در برابر بسیاری عفونتها و بیماریها همچنین حساسیتهای جلدی و آسم اشاره کرد که یکی از عوامل آن را مربوط به فلور طبیعی شیر مادر می دانند که متاثر از نوع تغذیه مادران بوده و بسته به شرایط جغرافیایی متغیر است. لذا این تحقیق برای اولین بار با هدف بررسی فلور میکروبی شیر مادران ایرانی به منظور جداسازی و تخلیص میکروارگانیسم های بومی که بتوانند به عنوان کاندیدی جهت باکتریوتراپی و داشتن خواص پروبیوتیکی مطرح باشند، انجام می گیرد. برای این منظور در این مطالعه 309 کلنی متفاوت به طور تصادفی از 20 نمونه شیر مادران سالم ساکن در شهر مشهد جداسازی شدند. 40 کلنی از 309 کلنی بررسی شده ، باکتریهای کاتالاز 16 ریبوزومی این باکتریها به روش واکنش S در ناحیه DNA منفی و گرم مثبت کوکسی و باسیلی شکل بودند. ژنوم کامل مورد NCBI زنجیره ای پلی مراز جهت شناسایی باکتریها در حد گونه تکثیر یافته و بعد از تعیین توالی در بانک اطلاعاتی مقایسه و شناسایی قرار گرفتند. بر اساس نتایج بدست آمده شیر مادران حاوی جنسهای مختلف لاکتوباسیل ، Enterococcus faecium 47 درصد) مربوط به / استرپتوکوکوس و انتروکوکوس بوده که بیشترین باکتری ایزوله شده ( 5 27 درصد / و 5 La. rhamnosus Lc بود که از 50 درصد نمونه های شیر جدا شده بودند. 10 درصد از ایزوله ها 705 35 درصد از نمونه ای شیر مادر جداسازی شدند. ، بودند که به ترتیب از 20 Streptococcus saliva

کلمات کلیدی

, شیر مادر, واکنش زنجیره ای پلی مراز , اسید لاکتیک باکتریها, پروبیوتیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1024292,
author = {طباطبائی یزدی, فریده and لیلا روزبه نصیرائی},
title = {جداسازی و شناسایی باکتریهای خانواده اسید لاکتیک فلور میکروبی شیر مادر 16 ریبوزومی S در ناحیه DNA به روش سکوئنس},
journal = {پژوهش های صنایع غذایی},
year = {2011},
volume = {21},
number = {2},
month = {November},
issn = {2008-515X},
pages = {167--177},
numpages = {10},
keywords = {شیر مادر، واکنش زنجیره ای پلی مراز ، اسید لاکتیک باکتریها، پروبیوتیک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جداسازی و شناسایی باکتریهای خانواده اسید لاکتیک فلور میکروبی شیر مادر 16 ریبوزومی S در ناحیه DNA به روش سکوئنس
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A لیلا روزبه نصیرائی
%J پژوهش های صنایع غذایی
%@ 2008-515X
%D 2011

[Download]