سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی , 2011-03-01

عنوان : ( بررسی تلفات تبخیروبادبردگی در آبپاشهای مورد استفاده در فضاهای سبز شهری )

نویسندگان: حسن باقری , حسین انصاری , سیدمجید هاشمی نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پایداری و توسعه فضاهای سبز در گرو کسب میزان بالای بازده کاربرد آب در این فضاها است، لذا شناخت و کنترل عوامل مؤثر بر بازده کاربرد آب می تواند نقش مؤثری در بهره برداری بهینه از منابع آبی موجود داشته باشد. این تحقیق با هدف دستیابی به تاثیر پارامترهای اقلیمی بر تلفات تبخیر و بادبردگی در آبپاشهای اسپری مورد استفاده در فضاهای سبز شهری و نیز بررسی اثرات عبور و مرور ماشین آلات بر افزایش تلفات مذکور انجام گرفته است. برای بررسی تلفات تبخیر و بادبردگی از روش استقرار تک آبپاش در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در فشارهای 2 ، 2/4 و 2/8 اتمسفر و نازلهای A) 15 )و A17 و برای بررسی اثرعبور و مرور ماشین آلات بر تلفات فوق الذکر، سیستم آبیاری تحت فشار بلوار شهید منتظری شهر مشهد مورد بررسی و ارزیابی قرارگرفت. روابط حاکم بر تلفات تبخیر و بادبردگی با فشار کارکرد،سرعت باد،دمای هوا، رطوبت نسبی وسرعت عبورومرورماشین آلات موردبررسی قرار گرفت،از بین روابط استخراج شده معادله های زیر تلفات تبخیر و بادبردگی را با دقت مناسبی برآورد می نماید WDEL=14/6+0/596 T-0/189 RH+3/29 Up+1/85 Ub WDEL=3/14+0/473T+2/91U+1/31P–0/160RH+0/246R)،) در روابط فوق دمای هواT)بر حسب درجه سانتی گراد،سرعت باد محیطU،Ubبر حسب متر بر ثانیه،سرعت باد ماشین آلاتUp) بر حسب متر بر ثانیه،فشار کار کردP) بر حسب اتمسفر،رطوبت نسبیRH) بر حسب درصد و شعاع پاشش نازلR) بر حسب فوت می باشد. نتایج بررسی توأم دو رابطه کلی نشان داد که میزان تلفات تبخیرو بادبردگی حدود 8 درصد به علت اثر عبور ماشین آلات بیشتر شده است همچنین بهترین نازل از بین نازلهای مختلف نازل 12 A) بود.

کلمات کلیدی

, آبپاش, ترددخودرو, تلفات تبخیر و بادبردگی, فشار کارکرد آبپاش, فضای سبز, شدت پاشش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024309,
author = {باقری, حسن and انصاری, حسین and هاشمی نیا, سیدمجید},
title = {بررسی تلفات تبخیروبادبردگی در آبپاشهای مورد استفاده در فضاهای سبز شهری},
booktitle = {سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی},
year = {2011},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {آبپاش، ترددخودرو، تلفات تبخیر و بادبردگی، فشار کارکرد آبپاش، فضای سبز،شدت پاشش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تلفات تبخیروبادبردگی در آبپاشهای مورد استفاده در فضاهای سبز شهری
%A باقری, حسن
%A انصاری, حسین
%A هاشمی نیا, سیدمجید
%J سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
%D 2011

[Download]