اولین کنفرانس ملی خشکسالی و تغییر اقلیم , 2011-05-18

Title : ( مدل سازی سری زمانی شدت خشکسالی براساس شاخص پالمر )

Authors: Mojtaba Shafiei , Hossein Ansari , Bijan Ghahraman , Mohammad Bagher Sharifi ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

خشکسالی پدیده‌ای است که به آرامی رخ می‌دهد و باعث بروز تغییرات مهمی در منابع آب، کشاورزی و ... می‌شود

Keywords

, سری زمانی, خشکسالی کشاورزی, شاخص پالمر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024324,
author = {Shafiei, Mojtaba and Ansari, Hossein and Ghahraman, Bijan and Sharifi, Mohammad Bagher},
title = {مدل سازی سری زمانی شدت خشکسالی براساس شاخص پالمر},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی خشکسالی و تغییر اقلیم},
year = {2011},
location = {تهران, IRAN},
keywords = {سری زمانی، خشکسالی کشاورزی، شاخص پالمر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدل سازی سری زمانی شدت خشکسالی براساس شاخص پالمر
%A Shafiei, Mojtaba
%A Ansari, Hossein
%A Ghahraman, Bijan
%A Sharifi, Mohammad Bagher
%J اولین کنفرانس ملی خشکسالی و تغییر اقلیم
%D 2011

[Download]