بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Hossein Ansari


موارد یافت شده: 344

1 - Determination of the Most Efficient Forage Sorghum Irrigation Scheduling Strategies in the U.S. Central High Plains Using the AquaCrop Model and Field Experiments (چکیده)
2 - بررسی تأثیر کم آبیاری و شبکه سایه‌بان بر رشد و کیفیت میوه در باغ متراکم سیب (چکیده)
3 - Estimation of water balance components by Noah-MP land surface model for the Neyshaboor watershed, Khorasan Razavi, Iran (چکیده)
4 - Developing a fuzzy integrated index to assess the value of water resources using quantity, quality, and socioeconomic parameters (case study: Mashhad plain) (چکیده)
5 - بررسی اثر متقابل تنش های شوری و کم آبیاری بر برخی شاخص های مورفولوژیک و فیزولوژیک گیاه دارویی گل مغربی(Oenohera biennis L.) (چکیده)
6 - شبیه سازی جریان رودخانه حوضه آبریز سملقان با استفاده از مدل هیدرولوژیکی SWAT (چکیده)
7 - شبیه‌سازی آبخوان دشت سملقان با استفاده از مدل‌های SWAT و MODFLOW (چکیده)
8 - بررسی تأثیر کیفیت آب آبیاری و زمان برداشت بر خواص رشدی و عملکردی گیاه سورگوم علوفه‌ای (چکیده)
9 - مطالعه آزمایشگاهی خصوصیات هیدرولیکی آبگیری از بستر رودخانه با وجود دیوار آب‌بند انتهایی (چکیده)
10 - بررسی عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب کینوا (رقم Giza-1) تحت مدیریت‌های مختلف آبیاری (چکیده)
11 - بررسی اثر متقابل کم‌آبیاری و آب مغناطیسی بر عملکرد، اجزای عملکرد و بهره‌وری آب گیاه همیشه بهار (چکیده)
12 - تاثیر کم آبیاری تنظیم شده در پاسخ به رشد Bü chloe dactyloides (بووی و کودی) در مقایسه با Festuca arundinacea (چکیده)
13 - تعیین عمق مناسب آبیاری و میزان حساسیت آن به قیمت آب با استفاده از تابع تولید (چکیده)
14 - بررسی اثر همه گیریCovid-19بر امنیت آبی، امنیت غذایی و محیطزیست در ایران (چکیده)
15 - ضریب گیاهی گیاه دارویی گل مغربی (.Oenothera biennis L) (چکیده)
16 - به‌گزینی الگوی کشت با بکارگیری اولویت‌های تناوب کشت و استفاده از مدل AquaCropبا هدف حداکثرسازی سود اقتصادی (چکیده)
17 - Bayesian Calibration and Uncertainty Assessment of HYDRUS-1D Model Using GLUE Algorithm for Simulating Corn Root Zone Salinity under Linear Move Sprinkle Irrigation System (چکیده)
18 - بررسی تاثیر کاربرد تنش خشکی و شوری بر رنگیزه‎های فتوسنتزی و غلظت عناصر نعناع فلفلی (Mentha Piperita L) در شرایط سلنیوم (چکیده)
19 - بررسی بهره وری آب و بعضی خصوصیات گیاه نعناع فلفلی در شرایط تنش آبی و شوری در حضور سلنیوم (چکیده)
20 - بهینه سازی مصرف آب و تعیین توابع تولید آب- شوری- عملکرد در گیاه نعناع فلفلی در حضور سلنیوم (چکیده)
21 - بررسی تغییرات صفات مورفوفیزیولوژیکی و اسانس گیاه دارویی نعنا فلفلی (Mentha piperita L.) تحت مدیریت‌های مختلف آبیاری (چکیده)
22 - Uncertainty Analysis of HYDRUS-1D Model to Simulate Soil Salinity Dynamics under Saline Irrigation Water Conditions Using Markov Chain Monte Carlo Algorithm (چکیده)
23 - The effect of microclimate and irrigation intervals on performance of urban landscape plants based on soil moisture measurement (چکیده)
24 - بررسی سیر مدل‌سازی تلفیقی آب ‌سطحی- آب‌ زیرزمینی با استفاده از مدل یکپارچه MODFLOW- SWAT (چکیده)
25 - Determination of water balance equation components in irrigated agricultural watersheds using SWAT and MODFLOW models : A case study of Samalqan plain in Iran (چکیده)
26 - Optimization of Applied Water Depth Under Water Limiting Conditions (چکیده)
27 - اثر توام کدورت آب آبیاری و بافت خاک بر صحت اندازه گیری رطوبت خاک با روش انعکاس سنجی زمانی (چکیده)
28 - اثر آبیاری جویچه ای یک در میان بر عملکرد و بهره وری مصرف آب در مراحل مختلف رشد گیاه کینوا (چکیده)
29 - ارزیابی اقتصادی مدیریت کم آبیاری- مطالعه موردی: باغ پرتقال (چکیده)
30 - مطالعه تاثیر کم آبیاری روی صفات فیزیولوژیکی و رشدی چمن های بوفالوگراس و فستوکا در شرایط آب و هوایی مشهد (چکیده)
31 - طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیری دبی و حجم آب عبوری از پارشال فلوم (چکیده)
32 - طراحی شبکه های توزیع آب براساس معیارهای اطمینان پذیری بااستفاده ازالگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات چندهدفه (چکیده)
33 - سیمای مدلهای شبیه سازی آبیاری سطحی و نقش آنها در صرفه جویی آب (چکیده)
34 - توسعه پایدار فضای سبز شهری با تدقیق نیاز آبی توسط الگوریتم SEBAL و تصاویر ماهواره ای (مطالعه موردی: شهر مشهد) (چکیده)
35 - تفکیک مرحله اول و دوم تبخیر از سطح خاک بدون پوشش (چکیده)
36 - تعیین الگوی کشت بهینه تولیدات زراعی با استفاده از برنامه ریزی خطی مطالعه موردی شرق استان مازندران (چکیده)
37 - تأثیر کم آبیاری و شوری بر شاخص های مورفولوژیکی فلفل دلمه گلخانه ای در سیستم هوشمند آبیاری قطره ای (چکیده)
38 - تاثیر کم آبیاری و شوری بر کمیت و کیفیت میوه فلفل دلمه گلخانه ای در سیستم هوشمند آبیاری قطره ای (چکیده)
39 - تاثیر کم آبیاری و شوری آب بر ریشه و عملکرد فلفل دلمه گلخانه ای در سیستم هوشمند آبیاری قطره ای (چکیده)
40 - پایش خشکسالی های شهر زاهدان و بررسی اثرات تغییر اقلیم بر وقوع، تداوم و شدت آنها (چکیده)
41 - پایش ، ارزیابی و تحلیل تغییرات مکانی دوره های خشک استان سیستان و بلوچستان (چکیده)
42 - بررسی روند تغییرات نیاز آبی گندم در سالهای آینده با استفاده از مدلهای سری زمانی (چکیده)
43 - بررسی روند تغییرات کیفی آب رودخانه گلورد از رودخانه نکارود مازندران (چکیده)
44 - بررسی تغییرات پارامترهای کیفی منابع آب زیرزمینی با استفاده از روش های آماری (چکیده)
45 - بررسی تاثیرعوامل آب وهوایی برعملکرد گندم دیم و آبی درسه منطقه مهم تولید گندم (چکیده)
46 - بررسی تاثیر مالچهای مختلف آلی و غیرآلی بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک و هدایت روزنهای برگ در پسته Pistachio vera L. (چکیده)
47 - بررسی الگوهای بزرگ مقیاس اقلیمی موثر بر پارامترهای بارش و دما (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک مشهد) (چکیده)
48 - بررسی اثربخشی توسعه انواع سیستم های آبیاری (مطالعه موردی دشت نیشابور) (چکیده)
49 - بررسی اثرات متقابل تنش کم آبیاری و شوری بر صفات مورفولوژیک گیاه دارویی گل مغربی (.Oenothera biennis L) (چکیده)
50 - بررسی اثرات کم آبیاری و تنش شوری بر خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه ابریشم مصری (چکیده)
51 - بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارآیی مصرف آب در گیاه دارویی گل مغربی Oenothera biennis L (چکیده)
52 - بررسی اثر تنش خشکی و شوری بر خصوصیات مورفولوژی ابریشم مصری (چکیده)
53 - بررسی اثر بسترهای مختلف کاشت بر خواص مورفولوژیکی و میزان ژل گیاه دارویی آلوئه ورا (Aloebarbadensis Mill) در زمان های مختلف برداشت (چکیده)
54 - بررسی آثار تنش خشکی روی برخی از خصوصیات فیزیولوژیک 4 گونه گیاه پوششی (چمن لولیوم پرنه، پتنتیلا، شبدر سفید و فرانکینیا) با پتانسیل استفاده در فضای سبز (چکیده)
55 - برآورد و محاسبه ی تبخیر از خاک شور بدون پوشش (چکیده)
56 - برآورد قیمت متوسط هر متر مکعب آب چاههای کشاورزی دشت مشهد با احتساب هزینه های جبرانی (چکیده)
57 - Foliar Application of Potassium on Antioxidant Enzyme Activities of Tomato Plants under Drought Stress (چکیده)
58 - ارزیابی کارآیی و عملکرد سیستمهای آبیاری قطره ای فضای سبز شهری (مطالعه موردی بلوار شهید برونسی مشهد) (چکیده)
59 - رزیابی توزیع مکانی دما با استفاده از روش عکس فاصله با تصحیح ارتفاع و تکنیک Topo To Raster (چکیده)
60 - ارزیابی تغذیه آب زیرزمینی با شبیه سازی عددی ناحیه غیر اشباع خاک (چکیده)
61 - ارزیابی تأثیر تغییرات راندمان آبیاری بر منابع آب حوضه آبریز نیشابور با استفاده از مدل WEAP (چکیده)
62 - اثر آبیاری تابستانه و پوشش مالچ بر عملکرد کلاله خشک زعفران (چکیده)
63 - An underrelaxed-modified Picard iteration scheme for simulation of 3D wetting pattern under drip irrigation using Richards’ equation on non-orthogonal grids (چکیده)
64 - A two dimensional finite volume model for rain garden infiltration simulation (چکیده)
65 - A three dimensional finite volume model for simulation of soil wetting pattern under drip irrigation (چکیده)
66 - مروری بر آنالیز انرژی و اگزرژی سیستم های خشک کن خورشیدی (چکیده)
67 - Analysis of Groundwater Balance of Samalqan Plain Aquifer Using SWAT and MODFLOW Models (چکیده)
68 - بررسی وضعیت کیفی آب های زیرزمینی دشت مشهد جهت مصرف پایدار شرب (چکیده)
69 - روش برآورد رطوبت خاک با استفاده از تکنیک سنجش از دور توسط ماهواره Landsat (چکیده)
70 - برآورد رواناب با استفاده از طرحواره‌های SIMTOP و BATS و تبخیر - تعرق واقعی با استفاده از طرحواره پوشش گیاهی پویا در مدل سطح خشکی Noah-MP در حوضه نیشابور (چکیده)
71 - A scenario-based coupled SWAT-MODFLOW decision support system for advanced water resource management (چکیده)
72 - تحلیل بهره‌وری اقتصادی آب و کود نیتروژن در آبیاری جویچه‌ای یک در میان برای کشت کینوا (چکیده)
73 - Enhanced Estimation of Root Zone Soil Moisture at 1 km Resolution Using SMAR Model and MODIS-Based Downscaled AMSR2 Soil Moisture Data (چکیده)
74 - Investigation of the Effect of Irrigation Water Quality and Harvesting Time on the Yield and Yield Components of Forage Sorghum (Sorghum bicolor L.) (چکیده)
75 - The Effects of Irrigation Water Turbidity and Soil Texture on Measurement Accuracy of Soil Water Content by TDR (چکیده)
76 - بررسی اثر رژیم‌های مختلف آب‌شور بر خواص مورفولوژیکی و رشدی کینوا (چکیده)
77 - بررسی اثر آبیاری تلفیقی با آب شور بر عملکرد و خواص مورفولوژیکی گیاه کینوا (چکیده)
78 - Investigation of the Effects of Different Irrigation Levels and Seed Hydropriming on the Yield and Yield Components of Sweet Pepper (چکیده)
79 - تاثیر سطوح مختلف آبیاری و آب مغناطیسی بر رشد و عملکرد گیاه دارویی نعنا فلفلی (چکیده)
80 - بررسی اثر آب‌های نامتعارف بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی کینوا (چکیده)
81 - اثر آبیاری بخشی ریشه و بستر کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کینوا (چکیده)
82 - مدلسازی جریان و تغییرات کیفی (شوری) آب‌زیرزمینی در دشت نیشابور توسط کدهای MODFLOW و MT3DMS (چکیده)
83 - Foliar application of potassium on antioxidant enzyme activities of tomato plants under drought stress (چکیده)
84 - Antioxidant enzyme and plant productivity changes in field-grown tomato under drought stress conditions using exogenous putrescine (چکیده)
85 - Flow field investigation in a vortex settling basin using Acoustic Doppler Velocimetry and large eddy simulation (چکیده)
86 - توسعه مدل عددی آبیاری جویچه‌ای با تلفیق معادله‌های سنت-ونانت یک‌بعدی و ریچاردز سه‌بعدی (چکیده)
87 - تلفیق بازیابی‌های سنجنده‌ی AMSR2 با محصولات دورسنجی مودیس بمنظور برآورد رطوبت خاک با وضوح بالا (چکیده)
88 - تخمین رطوبت خاک با تلفیق روش ریزمقیاس سازی داده‌های سنجنده‌ی مایکروویو و مدل SMAR (مطالعه موردی: دشت رفسنجان) (چکیده)
89 - Numerical analysis of sensor-based flood-floor ebb-and-flow subirrigation system with saline water (چکیده)
90 - ارزیابی تغذیه آب زیرزمینی ناشی از اعمال سناریوهای مختلف آبیاری با استفاده از شبیه‌سازی عددی ناحیه غیر اشباع )مطالعه موردی: دشت نیشابور) (چکیده)
91 - Modeling the qualitative indices of sewerage of Mashhad city with Oxidation reduction Potential (چکیده)
92 - Modeling of the amount of sulfide production in sewage collectors in Mashhad (چکیده)
93 - Simulation of water balance equation components using SWAT model in Samalqan Watershed (Iran) (چکیده)
94 - A new model for simulation of collection and conveyance sections of Qanat (چکیده)
95 - Numerical analysis and optimization of triggered furrow irrigation system (چکیده)
96 - توسعه مدل‌های اسکالوگرام و اسکالوگرام فازی خشکسالی به‌منظور بهبود پیش‌بینی عملکرد محصولات عمده دیم در شهرستان‌های رامیان و علی‌آباد در استان گلستان (چکیده)
97 - بررسی اثرات متقابل کود آلی و سطوح آبیاری بر برخی شاخص های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه نعناع فلفلی Mentha) piperita L.) (چکیده)
98 - بررسی تغییرات کاربری اراضی حوضه سد کارده به روش آنالیز شدت (چکیده)
99 - شناسایی و اولویت بندی موانع توسعه کشت دوم از دیدگاه کشاورزان استان گیلان مورد: شهرستان آستانه اشرفیه (چکیده)
100 - واکاوی الگوهای ذهنی خبرگان کشاورزی در بازطراحی الگوی کشت نواحی روستایی استان گیلان (چکیده)
101 - برآورد ضرایب گیاهی فضای سبز شهری با استفاده از الگوریتم سبال و تصاویر لندست (مطالعه موردی: شهر مشهد) (چکیده)
102 - توسعه یک سامانه تصمیم یار چند معیاره برای تخصیص منابع آب یک حوضه آبریز (مطالعه موردی سامانه انتقال آب مازندران-گلستان) (چکیده)
103 - ارتقای بهره وری مصرف آب در محصول گندم تحت سناریوهای آبیاری مختلف با استفاده از مدل Aquacrop (مطالعه موردی مشهد) (چکیده)
104 - اثر کیفیت آب و مدیریت آبیاری روی رشد و عملکرد گیاه کینوا (چکیده)
105 - تأثیر کم آبیاری و نانو کود بر خصوصیات زایشی گیاه ریحان Ocimum basilicum (چکیده)
106 - کارایی مدل‌های اسکالوگرام مبتنی بر بارش و تبخیروتعرق جهت پیش‌بینی عملکرد محصولات دیم در منطقه آق‌قلا (چکیده)
107 - بررسی عدم قطعیت گروهی مدل های گردش عمومی جو در شبیه سازی داده های هواشناسی )مطالعه موردی ایستگاه سینوپتیک رشت( (چکیده)
108 - CLIMATE CHANGE IMPACTS AND ADAPTATION FOR CROP MANAGEMENT OF WINTER WHEAT AND MAIZE IN THE SEMI‐ARID REGION OF IRAN (چکیده)
109 - Three-Dimensional Evaluation of the Intensity of Land Use Changes (Case study: Kardeh Watershed, Iran) (چکیده)
110 - مدلسازی تقاضای آب خانگی شهر مشهد بر اساس مدل رگرسیون فازی (چکیده)
111 - ارزیابی عملکرد مدل فازی و ظرفیت نفوذ متغیر (VIC)در برآورد متغیرهای هواشناسی و هیدرولوژی (مطالعه موردی: حوضه آبریز نیشابور) (چکیده)
112 - تهیه نقشه ریسک سیلاب با استفاده از مدل هیدرولیکی واطلاعات ژئومورفولوژیک مطالعه موردی «مخروط افکنه فریزی» در استان خراسان رضوی (چکیده)
113 - بررسی داده های واداشت هواشناسی GLDAS۱ و تصحیح انحراف داده های بارش برای کاربست در مدل های سطح خشکی (مطالعه موردی: حوضه نیشابور) (چکیده)
114 - مدلسازی آزمایشگاهی و عددی جریان درون حوضچه رسوبگیر گردابی با آب زلال و بررسی کارآیی آن (چکیده)
115 - The Effects of Regulated Deficit Irrigation in Growth Response to Büchloe dactyloides (Bowie and Cody) Compared with Festuca arundinacea (چکیده)
116 - Climate data clustering effects on arid and semi-arid rainfed wheat yield: a comparison of artificial intelligence and K-means approaches (چکیده)
117 - ارزیابی و انتخاب روش برتر برای توزیع مکانی دما -مطالعه موردی: استان خوزستان در محدوده حوضه آبریز کارون بزرگ- (چکیده)
118 - Evaluation of the effect of irrigation timing on root zone soil temperature, moisture and yield of tomat (چکیده)
119 - تأثیر مالچهای آلی و غیرآلی بر تغییرات رطوبت، دمای خاک، هدایت روزنهای و دمای برگ درختان پسته -Pistacia vera L.- در اقلیم خشک و نیمه خشک (چکیده)
120 - بررسی انتقال نیترات از پساب تصفیه شده فاضلاب شهری بمنظور استفاده مجدد از پساب جهت کشت ذرت علوفه ایی (مطالعه ی موردی: تصفیه خانه ی فاضلاب نیشابور) (چکیده)
121 - A 2D curvilinear coupled surface–subsurface flow model for simulation of basin/border irrigation: theory, validation and application (چکیده)
122 - Spatial and temporal dynamics of deep percolation, lag time and recharge in an irrigated semi-arid region (چکیده)
123 - تعیین نیاز آبی و ضریب گیاهی ذرت با استفاده از داده های سنجش از دور و الگوریتم سبال (چکیده)
124 - بررسی اثر کاربرد میکوریزا، ورمی‌کمپوست و کود شیمیایی بر عملکرد و میزان لاوسون گیاه دارویی حنا در شرایط تنش کم‌آبی (چکیده)
125 - بررسی همبستگی بین سه شاخص خشکسالی با تعدادی از پارامترهای آب و هوایی در چند نمونه اقلیمی ایران (چکیده)
126 - Analyzing drought history using Fuzzy Integrated Drought Index (FIDI): a case study in the Neyshabour basin, Iran (چکیده)
127 - Simulation of irrigation return flow from a Triticale farm under sprinkler and furrow irrigation systems using experimental data: A case study in arid region (چکیده)
128 - تأثیر کودهای زیستی و شیمیایی بر کارایی مصرف آب و شاخص های فیزیولوژیکی رشد گیاه دارویی حنا در شرایط کم آبیاری (چکیده)
129 - Effects of mulching on soil temperature and moisture variations, leaf nutrient status, growth and yield of pistachio trees (Pistacia vera.L) (چکیده)
130 - ریسک تولید گندم پاییزه متاثر از وقوع شرایط حدی اقلیمی ناشی از تغییر اقلیم (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) (چکیده)
131 - تأثیر برهمکنش شوری، خشکی و چین برداشت بر عملکرد کمی و کیفی و کارایی سورگوم علوفه ای در آبیاری قطره‌ای زیرسطحی(مطالعه موردی: دشت سیستان (چکیده)
132 - بررسی خشکسالی دشت سیستان و تاثیر آن بر تالاب بین المللی هامون (چکیده)
133 - کشاورزی حفاظتی و تاثیر آن بر هیدرولیک روش های آبیاری سطحی (چکیده)
134 - ارزیابی روش های مختلف برای تعیین پارامترهای نفوذ و مقایسه آن ها با دو روش پیشنهادی (چکیده)
135 - ارزیابی توانایی مدل های هوشمند در پیش بینی بارندگی ماهانه به کمک الگوهای پیوند از دور (مطالعه موردی استان خراسان رضوی) (چکیده)
136 - مدل سازی هیدرولوژیکی تجمع و ذوب برف در حوضه های نیمه خشک و کوهستانی (مطالعه موردی: حوضه باراریه) (چکیده)
137 - رویکرد جدید زیست محیطی در تصفیه آب و پساب صنعتی با استفاده از سامانه ترکیبی بیولوژیکی، فیلتراسیون جذب سطحی–تبادل یونی (مطالعه موردی: نیروگاه نیشابور) (چکیده)
138 - برآورد روابط فراوانی- تداوم- دوره بازگشت نمایه های فرین (حدی) اقلیمی در نقاط مختلف استان خراسان رضوی (چکیده)
139 - بررسی تاثیر توسعه سیستم های نوین آبیاری بر تغییرات سطح آب زیرزمینی با استفاده از روش پویایی سیستم (مطالعه موردی: حوضه آبریز نیشابور) (چکیده)
140 - اثر سطوح مختلف شوری و آب آبیاری بر شاخص های فیزیولوژیک و عملکرد فلفل دلمه گلخانه ای در سیستم هوشمند آبیاری قطره ای (چکیده)
141 - ارزیابی مدل WetSpa در شبیه سازی بارش – رواناب حوضه های نیمه خشک و کوهستانی (مطالعه موردی: حوضه بار اریه) (چکیده)
142 - بررسی مدیریت مصرف و برآورد میزان تقاضای آب شرب شهری مشهد در افق ۱۴۲۰ (چکیده)
143 - مطالعه تأثیر ناحیه غیراشباع در مدل سازی آب زیرزمینی با استفاده از بسته UZF در نرم افزار MODFLOW-NWT (مطالعه موردی: دشت نیشابور) (چکیده)
144 - تهیه نقشه های نیاز آبی ذرت با مقایسه روشهای زمین آماری و قطعی (چکیده)
145 - برآورد رواناب حوضه بار اریه با استفاده از مدل های WetSpa و شبکه عصبی مصنوعی (چکیده)
146 - ررسی مدیریت آبیاری با آب شور بر عملکرد و شاخصهای رشدسورگوم علوفه ای (چکیده)
147 - برآورد توزیع مکانی و زمانی تغذیه با استفاده از مدل توزیعی PRMS: مطالعه موردی دشت نیشابور (چکیده)
148 - محاسبه تبخیر (مرحله اول و دوم) از خاک شور بدون پوشش (چکیده)
149 - ارزیابی مدل DWB و اصلاح آن برای برآورد مولفه های بیلان آب در مقیاس سال-حوضه(مطالعه موردی:محدوده مطالعاتی رخ و نیشابور) (چکیده)
150 - Nozzle Filter Modification for Water Pre-Treatment Technology In Water Treatment Plants (Case Study: Toroq Water Treatment Plant) (چکیده)
151 - Review of Waste Water Reuse with using a Combination Adsorption-Gel Resin Filtration as a Hybrid Process (چکیده)
152 - گزارش فنی بررسی تأثیر ناحیه آب و هوایی بر میزان همبستگی تعدادی از پارامترهای هواشناسی با شاخص‌های خشکسالی هواشناسی (چکیده)
153 - Effect of Irrigation Timing on the Eggplant Performance under Drip Irrigation (چکیده)
154 - تخمین خصوصیات رطوبتی خاک در مقیاس حوضه آبریز، به عنوان متغیرهای ورودی مدل سازی هیدرولوژیکی با استفاده از نقشه های کوچک مقیاس خاکشناسی (چکیده)
155 - بازسازی داده های بارش با استفاده از روشهای سنتی و زمین آماری مطالعه موردی: ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم سیساب، خراسان شمالی (چکیده)
156 - بررسی و مقایسه بهره وری آب در کشت نشایی و مستقیم ذرت در رژیمهای مختلف آبیاری (چکیده)
157 - اثر شوری و مقدار آب آبیاری بر عملکرد سورگوم علوفه‌ای در دشت سیستان (چکیده)
158 - تحلیل عدم قطعیت در مدل سازی آب زیرزمینی با استفاده از روش GLUE (مطالعه موردی: دشت بجنورد) (چکیده)
159 - بهینه سازی بهره وری آب و کارایی انرژی در انتخاب الگوی کشت (چکیده)
160 - بررسی عملکرد کمی و کیفی سورگوم علوفه ای در سطوح مختلف شوری و آب آبیاری در سامانه آبیاری قطره ای زیرسطحی (چکیده)
161 - ارزیابی همبستگی شاخص‌های SPI، RDI و SPEI باپارامترهای بارش و تبخیر و تعرق در چند منطقه آب‌ و هوایی ایران (چکیده)
162 - Estimation of the Root-Zone Soil Moisture Using Passive Microwave Remote Sensing and SMAR Model (چکیده)
163 - بررسی تغییرات مکانی کیفیت آب زیرزمینی دشت بجستان جهت مصارف شرب و کشاورزی با استفاده از روش های زمین آماری (چکیده)
164 - An underrelaxed-modified Picard iteration scheme for simulation of 3D wetting pattern under drip irrigation using Richards’ equation on non-orthogonal grids (چکیده)
165 - A two dimensional finite volume model for rain garden infiltration simulation (چکیده)
166 - A three dimensional finite volume model for simulation of soil wetting pattern under drip irrigation (چکیده)
167 - طراحی و ساخت دستگاه اندازه‌گیری داده‌های محیطی خاک به ویژه رطوبت، دما و شوری با نام تجاری REC-P55 (چکیده)
168 - تحلیل عدم قطعیت مدل DWB با استفاده از روش GLUE (مطالعه موردی:حوزه های آبخیز اندر آب و فاروب رمان) (چکیده)
169 - مقایسه تغذیه آب زیرزمینی در آبیاری بارانی و شیاری در یک مزرعه کشاورزی با استفاده از مدل سازی ناحیه غیراشباع (چکیده)
170 - ارزیابی عملکرد دو مدل LARS-WG و ClimGen در تولید سری های زمانی بارش و درجه حرارت در ایستگاه تحقیقات دیم سیساب، خراسان شمالی (چکیده)
171 - تاثیر مقادیر آب و نیتروژن مصرفی بر عملکرد، اجزای عملکرد و بهره وری آب در دو روش کشت برنج (چکیده)
172 - بررسی و مقایسه بهره وری آب در کشت نشایی و مستقیم ذرت در رژیم های مختلف آبیاری (چکیده)
173 - بررسی تأثیر بخش تقاضای بازار آب بر الگوی کشت بهینه، درآمد کشاورزان و استفاده پایدار از منابع آب (محدوده مطالعاتی مشهد-چناران) (چکیده)
174 - تعیین تابع تولید آب - عملکرد و محاسبه کارایی مصرف آب و اعماق شاخص آبیاری گیاه ریحان تحت شرایط استفاده از کم آبیاری و نانوکود (چکیده)
175 - ارزیابی عملکرد دو مدل LARS-WG و ClimGen در تولید سری های زمانی بارش و درجه حرارت در ایستگاه تحقیقات دیم سیساب، خراسان شمالی (چکیده)
176 - Study of Changes in Soil Moisture and Salinity under Plastic Mulch and Drip Irrigation in Pistachio Trees (چکیده)
177 - اثر کم‌آبیاری تنظیم شده و کود پتاسیم بر دینامیک ریشه، عملکرد محصول و اجزاء آن در ارقام مختلف سورگوم علوفه‌ای (چکیده)
178 - اثر تنش های همزمان شوری و خشکی بر عملکرد گوجه فرنگی در کشت بدون خاک (چکیده)
179 - روش‌های نظریه ورشکستگی در تخصیص منابع آبی مشترک (چکیده)
180 - اثر استفاده از خاکپوش پلاستیکی در آبیاری قطره‌ای بر رشد، عملکرد و بهره‌وری مصرف آب پسته (چکیده)
181 - محاسبه اثر بار مقطعی برپارامترهای تغییرشکل لوله فولادی در خط انتقال آب شهری (چکیده)
182 - بهره برداری مجدد سازه های آبی تاریخی در مقایسه با احداث سازه های جدید آبی مشابه به روش AHP (چکیده)
183 - Study hydraulic properties and design criteria for the river subsurface intake with a porous medium without cut off (چکیده)
184 - کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی میزان چروکیدگی خرما رقم مضافتی در طی فرآیند خشک کردن (چکیده)
185 - بررسی اثر دما و سرعت جریان هوا بر خشک کردن خرما رقم مضافتی در خشک کن کابینتی آزمایشگاهی (چکیده)
186 - اثر تنش‌های همزمان شوری و خشکی بر اقتصاد تولید کشت بدون خاک گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای (چکیده)
187 - کاربرد مدل های شبکه عصبی مصنوعی در تخمین نمایه های خشکسالی SPI و PDSI در ایستگاه سینوپتیک شهر مشهد (چکیده)
188 - ارزیابی اقتصادی و مقایسه سیستم های ثقلی و تحت فشار شبکه توزیع آب درمنطقه سیستان (چکیده)
189 - شبیه سازی عملکرد گندم دیم با استفاده از مدل گیاهی آکواکراپ، مطالعه موردی ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم سیساب، خراسان شمالی (چکیده)
190 - اثر کیفیت آب و مدیریت کاربرد آب شور در سیستم آبیاری قطره‌ای بر عملکرد و کارآیی مصرف آب در خربزه دیررس (چکیده)
191 - تغییرات هدایت روزنهای و دمای برگ پسته تحت تاثیر انواع مالچهای آلی و غیرآلی (چکیده)
192 - ارزیابی تاثیر انواع مالچهای آلی و غیرآلی بر محتوی دما و رطوبت خاک در پسته (چکیده)
193 - بررسی سینتیک خشک شدن و ضریب انتشار رطوبت موثر خرما رقم مضافتی در خشک کن خورشیدی کابینتی (چکیده)
194 - ESTIMATION OF THE ROOT-ZONE SOIL MOISTURE USING PASSIVE MICROWAVE REMOTE SENSING AND SMAR MODEL (چکیده)
195 - ارزیابی دو روش تهیه نقشه‌های تغییرات مکانی تبخیر-تعرق مرجع (چکیده)
196 - The Determination of Reference Evapotranspiration for Spatial Distribution Mapping Using Geostatistics (چکیده)
197 - بررسی روند تغییرات رنگ خرمای مضافتی در طی خشک کردن با استفاده از پردازش تصویر در خشک‌کن کابینتی خورشیدی (چکیده)
198 - Climate Change Impact on Precipitation Extreme Events in Uncertainty Situation; Passing from Global Scale to Regional Scale (چکیده)
199 - بررسی امکان استفاده از پساب تصفیه شده در آبیاری با توجه به اثرات زیست محیطی آن (مطالعه موردی پساب خروجی تصفیه خانه پرکندآباد مشهد) (چکیده)
200 - Nested validation of AquaCrop model for simulation of winter wheat grain yield, soil moisture and salinity profiles under simultaneous salinity and water stress (چکیده)
201 - پیش‌بینی رطوبت و شوری نیم رخ خاک با استفاده از مدل AquaCrop در تیمارهای مختلف کم آبیاری و شوری (چکیده)
202 - واسنجی و صحت سنجی مدل AquaCrop برای شبیه سازی عملکرد گندم بهاره تحت تنش همزمان شوری و خشکی (چکیده)
203 - اعتبار سنجی مدل AquaCrop به منظور شبیه‌سازی عملکرد و کارایی مصرف آب گندم زمستانه تحت شرایط هم‌زمان تنش شوری و خشکی (چکیده)
204 - اثر کم آبیاری وکود در دو بافت خاک بر عملکرد و اجزای عملکرد ریحان (چکیده)
205 - تأثیر رژیمهای مختلف آبیاری بر کارایی مصرف آب چغندرقند پاییزه در منطقة مشهد (چکیده)
206 - شناسایی عوامل مؤثر بر تقاضای آب در سطح خرد با رویکرد بهبود استفاده از آب(محدوده مطالعاتی مشهد- چناران) (چکیده)
207 - بررسی تغییرات شاخص های حدی هواشناسی در استان خراسان رضوی (چکیده)
208 - بررسی اثر کم آبیاری و سطوح مختلف نیتروژن بر برخی پارامترهای کمی و کیفی چمن لولیم پرنه (چکیده)
209 - مدل سازی تلفات تبخیر و بادبردگی آبپاش های اسپری مورد استفاده در فضاهای سبز شهری (چکیده)
210 - بررسی عدم قطعیت مدل LARS تحت سناریوهای A1B، A2 و B1 در پیش بینی بارش و دما (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک مشهد) (چکیده)
211 - ارزیابی عملکرد و شناسایی مناطق مستعد کشت زعفران در استان خراسان رضوی بر اساس شاخصهای دمایی (چکیده)
212 - اثر سطوح مختلف آبیاری و نیتروژن بر خصوصیات کیفی چمن تحت آبیاری قطره‌ای زیرسطحی (چکیده)
213 - تأثیر سطوح مختلف ‌آبیاری بر خصوصیات رویشی چمن تحت آبیاری قطره‌ای زیر سطحی (چکیده)
214 - اثر مقادیر آب آبیاری و کود پتاسیم بر رشد ریشه و اندام های هوایی ارقام سورگوم علوفه ای (چکیده)
215 - بررسی کاهش آلودگی های متابولیتی ناشی از جلبکهای سبز-آبی با فرآیندهای امواج فراصوت، ایرلیفت و فیلتراسیون، مطالعه موردی : سد کارده (چکیده)
216 - مکان یابی مناطق مناسب کشت زعفران در شهرستانهای سبزوار و تربت حیدریه با بررسی عوامل اقلیمی مؤثر (چکیده)
217 - تاثیر عوامل مختلف اقلیمی بر عملکرد زعفران در مشهد (چکیده)
218 - تاثیر اختلاف درجه حرارت شبانه روز بر عملکرد زعفران در استان خراسان رضوی (چکیده)
219 - تعیین ضرایب نفوذ و زبری بهینه در آبیاری جویچه ای با استفاده از مدل هیدرودینامیک کامل (چکیده)
220 - بهینه سازی میزان جریان ورودی و زمان آبیاری در آبیاری جویچه ای با استفاده ازمدل هیدرودینامیک کامل (چکیده)
221 - بررسی تغذیه گرایی مخازن سدها با استفاده از مدل CE-QUAL-W2 (مطالعه موردی: سد شیرین دره بجنورد، استان خراسان شمالی) (چکیده)
222 - بهینه سازی مصرف آب با کنترل هیدرولیکی طراحی سیستم‌های آبیاری قطره‌ای به کمک نرم‌افزار Hydrocalc (چکیده)
223 - تعیین عمق بهینه آبیاری برای محصول گندم و گوجه فرنگی به‌کمک مدل Aquacrop (مطالعه موردی مشهد) (چکیده)
224 - بررسی تأثیر شوری و سدیم آب بر منحنی مشخصه رطوبتی خاک و شاخص کیفیت فیزیکی خاک (چکیده)
225 - The Impact of Water Stress and Salinity on Water Requirement and Crop Coefficient of Greenhouse Bell Pepper (چکیده)
226 - مطالعه اثر جریان رودخانه بر آبگیری زیرسطحی بدون دیوار آب‌بند انتهایی از بستر رودخانه‌های آبرفتی (چکیده)
227 - مقایسه و ارزیابی برخی شاخص های رشد گونه های غالب فضای سبز شهری در سیستم های آبیاری زیرسطحی سفالی، قطره ای و سطحی (چکیده)
228 - Study of Hydraulic Properties and Design Criteria for New River Subsurface Water Harvesting Method (چکیده)
229 - Drought Stress Impact on Some Biochemical and Physiological Traits of 4 Groundcovers (Lolium perenne, Potentilla spp, Trifolium repensand Frankinia spp) with Potential Landscape Usage (چکیده)
230 - ارزیابی توابع تولید آب – شوری- عملکرد در ذرت علوفه‌ای در استان خراسان رضوی (چکیده)
231 - تأثیر آبیاری با آب شور بر ویژگی‌های فنولوژیکی خربزه (مطالعه موردی خربزه توده مه‌ولاتی در مشهد) (چکیده)
232 - Estimating Evaporation from Bare Saline (چکیده)
233 - استفاده از توابع درون یاب فرکتال برای ریزمقیاس نمایی زمانی داده های درجه حرارت (چکیده)
234 - کاربرد مدل WEAP در ارزیابی تأثیر مدیریت مصرف آب آبیاری بر منابع آب دشت نیشابور (چکیده)
235 - بررسی شاخص های بهره وری آب در مزارع تحت آبیاری گندم (مطالعه موردی: دشت نیشابور) (چکیده)
236 - مدل‌سازی تابش خورشید رسیده به زمین با استفاده ازANFIS و مدل‌های تجربی (مطالعه موردی: ایستگاه‌های زاهدان و بجنورد) (چکیده)
237 - واسنجی و تحلیل عدم‌ قطعیت یک مدل نیمه‌ توزیعی در یک منطقه ‌نیمه‌ خشک (چکیده)
238 - برآورد تبخیر- تعرق مرجع در شرایط کمبود داده (مطالعه موردی: استان خراسان شمالی) (چکیده)
239 - شبیه‌سازی حرکت آب و توزیع مجدد رطوبت در خاک در آبیاری قطره‌ای توسط مدل Hydrus 2D/3D (چکیده)
240 - The use of native turf mixtures to approach sustainable lawn in urban landscapes (چکیده)
241 - Different Growth Responses of Native Turfgrass Accessions to Regulated Deficit Irrigation (چکیده)
242 - تهیه نقشه ریسک سیلاب با استفاده ازمدل هیدرولیکی و اطلاعات زمین ریخت شناسی مطالعه موردی مخروط افکنه فریزی (چکیده)
243 - مقایسه و ارزیابی سیستمهای آبیاری قطرهای و سطحی در گونه های غالب فضای سبز شهری مطالعه موردی: مشهد (چکیده)
244 - برآورد عملکرد محصول گیاه ذرت با استفاده از واسنجی و ارزیابی مدل CERES-Mazie (چکیده)
245 - SWAT model application through uncertainty assessment in a semiarid watershed, Iran (چکیده)
246 - ارزیابی تطابق نتایج روش های مختلف برآورد تبخیر و تعرق با روش فائو - پنمن - مانتیث (چکیده)
247 - Daily Pan Evaporation Modelling With ANFIS and NNARX (چکیده)
248 - اثر تنش خشکی بر برخی از شاخص‌های بیوشیمیایی در چهار گونه پوششی (چمن لولیوم پرنه ، پتنتیلا ، شبدر سفید و فرانکینیا ) با قابلیت استفاده در فضای سبز (چکیده)
249 - Comparison of Native Turf grass Monoculture and Polycultures with Commercial Turf Mixture (چکیده)
250 - پیش بینی خشکسالی با استفاده از نمایه PDSI به کمک مدل های LARS-WG و HadCM3 (چکیده)
251 - بررسی پارامترهای موثر در روش نوین آبگیری از جریان زیر سطحی رودخانه با محیط متخلخل و شبکه زهکشی (چکیده)
252 - بررسی اثر رژیمهای مختلف آبیاری و انواع خاکپوش بر میزان ، عملکرد و ترکیبات اسانس نعنا فلفلی (چکیده)
253 - برآورد عملکرد محصول گیاه ذرت با استفاده از واسنجی و ارزیابی مدل CERES - Maize (چکیده)
254 - Stochastic forecasting of agricultural drought based on Palmer Drought Severity Index (PDSI) (چکیده)
255 - SWAT model application through uncertainty assessment in a semi - arid watershed, Iran (چکیده)
256 - بررسی تاثیر شوری و سدیم آب بر پخشیدگی و هدایت هیدرولیکی غیراشباع (چکیده)
257 - Forecasting Seasonal and Annual Rainfall Based on Nonlinear Modeling with Gamma Test in North of Iran (چکیده)
258 - ارزیابی عوامل موثر بر مصرف آب شرب خانوار و پیش بینی تقاضای آن: روش داده های تابلویی (چکیده)
259 - ارزیابی پارامترهای موثر بر مصرف آب شرب شهری با استفاده از تکنیک تست گاما (چکیده)
260 - پیش بینی وضعیت خشکسالی استان خراسان رضوی در طی دوره 2030-2011 با استفاده از ریزمقیاس نمایی آماری خروجی مدل LARS-WG (چکیده)
261 - بررسی تاثیر مقدار جریان رودخانه بر آبگیری زیر سطحی با محیط متخلخل در رودخانه های فصلی (چکیده)
262 - کاربرد الگوریتم S-SEBI و سنجش از دور در براورد تبخیر از سطوح پوشش گیاهی مطالعه موردی: استان اصفهان (چکیده)
263 - استفاده از سیستم‌های استنتاج فازی (FIS) در برآورد تبخیر و تعرق مرجع روزانه (چکیده)
264 - بررسی تاثیر بارهای وارده و بافت پیرامونی بر لوله فولادی در شبکه آب شهری با مدل اجزاء محدود Ansys (چکیده)
265 - بررسی روند تغییرات نوسانات سطح آب زیرزمینی با استفاده از شاخص فازی بارندگی و تبخیر- تعرق استاندارد شده (SEPI) (چکیده)
266 - بررسی تاثیر محیط متخلخل بر انحراف آب در آبگیر زیر سطحی رودخانه با دیوار آب بند (چکیده)
267 - مدلسازی تبخیر- تعرق چمن تحت شرایط غیر استاندارد با استفاده از سیستم‌های استنتاج فازی (Fuzzy Inference Systems) (چکیده)
268 - واسنجی و تحلیل عدم قطعیت یک مدل نیمه توزیعی در یک منطقه نیمه خشک، مطالعه موردی حوضه آبریز نیشابور (چکیده)
269 - STUDY ON A NEW RIVER SUBSURFACE WATER HARVESTING METHOD (چکیده)
270 - اثر رژیمهای مختلف آبیاری و انواع خاکپوش بر خصوصیات رویشی و میزان اسانس نعنا فلفلی Mentha piperita (چکیده)
271 - بررسی و ارزیابی نقاط قوت و ضعف شاخص شدت خشکسالی پالمر در پایش خشکسالی‌ها (چکیده)
272 - محدودیت‌های توسعه استان خراسان رضوی با توجه به آب تجدیدپذیر (چکیده)
273 - بررسی رویکرد مصرفی در مدیریت تقاضای آب شهری (چکیده)
274 - قیمت گذاری آب شرب شهری بر اساس روش نرخی فزاینده بر هر نفر (چکیده)
275 - بررسی اثر رژیم‌های مختلف آبیاری بر برخی خصوصیات رویشی و میزان اسانس نعنا فلفلی در طی دو چین (چکیده)
276 - بررسی روند تغییرات نوسانات سطح آب زیرزمینی تحت شرایط اقلیمی مختلف در حوضه آبریز نیشابور (چکیده)
277 - پیش بینی وقوع یخبندان‌های تابشی با استفاده از حداقل داده‌های هواشناسی (چکیده)
278 - بررسی اثرات شوری های مختلف آب آبیاری بر صفات کمی و کیفی گوجه فرنگی زیتونی هیدروپونیک (چکیده)
279 - بررسی اثرات اصلاح داده‌های دما بر دقت مقادیر برآورد شده تبخیر ـ تعرق مرجع در استان خراسان شمالی (چکیده)
280 - شبیه‌سازی تصادفی شدت خشکسالی براساس شاخص پالمر (چکیده)
281 - بررسی الگوهای پیوند از دور موثر بر پارامترهای بارش و دما (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک مشهد) (چکیده)
282 - مدل سازی سری زمانی شدت خشکسالی براساس شاخص پالمر (چکیده)
283 - ارزیابی اثرات شدت-مدت خشکسالیها در مقیاس زمانی مختلف بر نوسانات سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت نیشابور) (چکیده)
284 - بررسی تلفات تبخیروبادبردگی در آبپاشهای مورد استفاده در فضاهای سبز شهری (چکیده)
285 - پایش و تحلیل اثر تغییرات مکانی خشکسالی ها بر تغییرات سطح آب زیرزمینی با استفادها ز GIS (مطالعه موردی: دشت نیشابور) (چکیده)
286 - ارزیابی روش‌های افزایش عملکرد و بهره‌وری آب گندم با استفاده از گزینه‌های مدل SWAP (مطالعه موردی: دشت نیشابور) (چکیده)
287 - استفاده از منطق فازی برای شبیه سازی الگوی توزیع آبپاش منفرد (چکیده)
288 - بررسی اثر رژیمهای مختلف آبیاری و انواع مالچ بر خصوصیات رویشی و میزان اسانس نعنا فلفلی (چکیده)
289 - ارزیابی سیستم های استنتاج فازی جهت برآورد تبخیرتعرق مرجع ساعتی (چکیده)
290 - بررسی ارتباط پدیده انسو (ENSO) با مقادیر حدی بارش‌های فصلی در استان های خراسان (چکیده)
291 - بررسی کاربرد پساب های شهری تصفیه شده درآبیاری گیاهان فضای سبز شهری مشهد (چکیده)
292 - بهره برداری از مخزن سد با استفاده از سیستم استنتاج فازی و خوشه‌بندی (مطالعه موردی: سد ایلانجق (چکیده)
293 - مقایسه تبخیر-تعرق مرجع پنمن مانتیث ASCE و پنمن مانتیث فائو- 56 در بازه زمانی ساعتی در ایستگاه هواشناسی فریمان (چکیده)
294 - بررسی مطالعات و مشکلات اجرائی پروژه اصلاح توسعه شبکه آب شهری مشهد، مطالعه موردی پهنه C (چکیده)
295 - ارزیابی کارآیی مدلهای شبکه عصبی و رگرسیونی در برآورد نیاز آبی گندم با انتخاب پارامترهای موثر بر آن با استفاده از تست گاما (چکیده)
296 - ارزیابی تغییرات مکانی و زمانی خشکسالی با استفاده از شاخص پالمر(PDSI) (چکیده)
297 - ارائه مدل فازی به منظور برآورد تبخیر تعرق مرجع ساعتی با استفاده از حداقل داده های هواشناسی (چکیده)
298 - بررسی اثرات خشکسالی بر روی پارامترهای کمی و کیفی چاه نیمه‌های سیستان (چکیده)
299 - مدیریت آبیاری تکمیلی گندم دیم در زمان بروز خشکسالی با استفاده از شاخص رطوبت محصول (CMI) (چکیده)
300 - پیش‌بینی رطوبت نیمرخ خاک در سه مزرعه گندم با استفاده از مدل SWAP (چکیده)
301 - ارزیابی مدل‌های مختلف پهنه بندی شدت بروز خشکسالی در مقیاس‌های مختلف زمانی مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان (چکیده)
302 - اصلاح الگوی مصرف، راهکاری بسوی توسعه پایدار (چکیده)
303 - مدل سازی هیدرولوژی حوزه آبریز با استفاده از ArcSWAT (چکیده)
304 - بررسی مدل نشست لایه روسازی خط لوله مدفون در اثر بارگذاری متغیر سطحی (چکیده)
305 - تحلیل استفاده از پساب در کشاورزی، معیارها و ارایه رویکردها (حوزه شهری مشهد) (چکیده)
306 - بررسی فرآیند اجرایی استفاده از پساب در شهر مشهد (چکیده)
307 - رویکرد بکارگیری پساب در آبیاری و الزامات و راهکارهای آن (چکیده)
308 - بررسی امکان استفاده از آبهای زیرزمینی دشت تویسرکان در سیستم‌های آبیاری (چکیده)
309 - بررسی خشکسالی هیدرولوژیکی حوزه آبریز رودخانه‌های استان همدان (چکیده)
310 - بررسی مدیریت مصرف آب در راستای توسعه پایدار (چکیده)
311 - ارائه رویکردهای مناسب در مدیریت مصرف آب شهری (چکیده)
312 - بررسی روند تغییرات فشار حفره ای در اثر احداث خاکریز جاده روی خاکهای با بافت ملایم با استفاده از روش اجزای محدود (چکیده)
313 - پایش خشکسالی با استفاده از شاخص بارندگی و تبخیرو تعرق استاندارد شده (SEPI)، توسعه یافته براساس منطق فازی (چکیده)
314 - مدل سازی بستر و لوله در شبکه توزیع آب شهری به روش اجزای محدود با انسیس و پلاکسیس (چکیده)
315 - پیش‌بینی تغییرات سطح آب زیرزمینی دشت نیشابور با مدل سری‌های زمانی (چکیده)
316 - بررسی مدیریت تقاضای آب شهری و تاثیر تعرفه‌ها در اصلاح الگوی مصرف (چکیده)
317 - تخمین و بازسازی داده‌های بارندگی با تکنیک فازی (چکیده)
318 - پایش و ارزیابی پدیده خشکسالی و مقایسه نسبی شدت و خسارات ناشی از بروز این پدیده با توجه به مقیاس زمانی کمبود بارندگی «مطالعه موردی استان خراسان» (چکیده)
319 - قیمت‌گذاری آب شرب شهری بر اساس الگوی رمزی(مطالعه موردی شهر نیشابور) (چکیده)
320 - پایش و پیش بینی خشکسالی در استان سیستان و بلوچستان (چکیده)
321 - Investigation of ET changes in Synoptical stations (چکیده)
322 - ارزیابی کشش درآمدی و قیمتی تقاضای آب شرب شهری با استفاده از روش پولاک-والس (چکیده)
323 - ارزیابی یکنواختی توزیع آب حاصله از دستگاه آبیاری سنترپیوت اصلاح شده جهت آبیاری با شدت متغییر در امتداد بال آبیاری (چکیده)
324 - تعیین عمق شاخص و بهینه آبیاری در ذرت‌های زودرس با هدف احتساب حداکثر سود (چکیده)
325 - پایش دوره‌های خشک با شاخص شدت خشکی پالمر براساس داده‌های رطوبت خاک تخمین زده‌شده از مدل بیلان آبی: مطالعه موردی استان خراسان (چکیده)
326 - مدیریت بهینه آبیاری فضای سبز با پایش داده‌های رطوبت خاک (چکیده)
327 - تلفیق و ترکیب توابع فازی مرتبط با پارامترهای بارندگی و تبخیروتعرق جهت پایش خشکسالی (چکیده)
328 - بررسی و ارزیابی استراتژیهای حفاظت از منابع آب در فضای سبز با تاکید بر استراتژیهای وابسته به قیمت‌ آب (چکیده)
329 - بررسی و ارزیابی قیمت‌گذاری آب کشاورزی با استفاده از مدل تعادل عمومی «AGE» (چکیده)
330 - آب یک کالای اقتصادی: مقایسه تعرفه‌های بلوکی فزاینده «IBT-con» با تعرفه نرخی فزاینده «IRT-cap (چکیده)
331 - کاربرد فناوری اطلاعات (IT) در مدیریت آب کشاورزی (چکیده)
332 - بررسی آماری حداکثر بارش محتمل 24 ساعته براساس تصحیح ضریب فراونی هرشفیلد (چکیده)
333 - دستاوردهای استفاده از مدیریت طرح در پروژه‌های آب و فاضلاب مطالعه موردی مدیریت طرح فاضلاب شهرهای نیشابور، تربت حیدریه و سبزوار (چکیده)
334 - استراتژیهای ذخیره‌سازی و حفاظت از منابع آب در فضای سبز شهری (چکیده)
335 - راهبردهای بهینه مدیریتی در بخش آبیاری فضای سبز (چکیده)
336 - بهینه‌سازی کم آبیاری در ذرتهای زودرس (چکیده)
337 - مطالعه پتانسیل اثرات تبخیر و بادبردگی بر کارائی سیستم‌های آبیاری بارانی در دشت‌های استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی (چکیده)
338 - بررسی تاثیر عوامل اقلیمی و سیستمی بر تلفات تبخیر و بادبردگی در آبیاری بارانی (چکیده)
339 - بررسی تعرفه های آب شرب شهری و تأثیر آن بر الگوی مصرف آب مشترکان، مطالعه و موردی: شهر نیشابور (چکیده)
340 - پهنه‌بندی دوره خشک با استفاده از شاخص بارندگی استاندارد شده در محیطGIS «مطالعه‌موردی:استان‌خراسان» (چکیده)
341 - اثر خصوصیات سیستم آبیاری و پارامترهای هواشناسی بر یکنواختی توزیع آب در روش‌های بارانی (چکیده)
342 - Drought: fighting or adopting? A report about three years experience of drought in Khorasan province (چکیده)
343 - پایش و ارزیابی شدت دوره‌های خشک مشهد در مقیاسهای زمانی متفاوت با استفاده از شاخص استاندارد شده بارندگی (SPI) (چکیده)
344 - تاثیر کم آبیاری بر عملکرد و کارآئی مصرف آب ذرت زودرس (چکیده)