اولین همایش ملی یافته های علوم شناختی در تعلیم و تربیت , 2011-11-23

عنوان : ( حافظه کاری دیداری فضایی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی(ADHD) در آزمون نگهداشت دیداری بنتون )

نویسندگان: علی مشهدی , سعید تیموری , عاطفه سلطانی فر , زهرا حسین زاده ملکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیان مساله: آزمون نگهداشت دیداری بنتون یکی از 10 آزمون پرکاربرد در حوزه عصب روانشناختی می باشد. علت این امر شکل جدید و نیز اعتبار و روایی خوب این آزمون و نیز حساسیت بالای آن در شناسایی آسیب های مغزی و شناختی بخصوص در شناسایی آسیب های مربوط به حافظه دیداری- فضایی، ادراک دیداری و توانایی های ترسیمی – دیداری است. هدف مطالعه: علیرغم نقش مهمی که حافظه کاری دیداری- فضایی در تبیین اختلالADHD دارد، پژوهش های کمی در مورد حافظه کاری دیداری – فضایی در کودکان مبتلا به این اختلال انجام گرفته است. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی حافظه کاری دیداری- فضایی با استفاده از آزمون نگهداشت دیداری بنتون انجام گرفت. روش تحقیق: پژوهش حاضر در زمره پژوهش های علی مقایسه ای قرار می گیرد. جامعه آماری شامل کودکان مبتلا به اختلال ADHD سنین 7 تا 12 سال شهر مشهد می باشند. حجم نمونه تعداد 15 آزمودنی مبتلا به اختلال ADHD و 15 کودک عادی بودند. شیوه نمونه گیری کودکان مبتلا به اختلال ADHD نمونه گیری در دسترس و گروه کنترل شیوه انتخاب تصادفی بود. در این پژوهش از فرم C آزمون بنتون و از شیوه های اجرای A و Dاستفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که بین عملکرد دو گروه در نمره صحیح آزمون بنتون در اجرای A و D تفاوت معناداری وجود داشت(05/0›p). نتیجه گیری: نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین عملکرد کودکان عادی و ADHD در سازه حافظه دیداری- فضایی وجود داشت. تایید نارسایی در کنش اجرایی حافظه کاری دیداری- فضایی کودکان ADHD همگام با اکثر نتایج قبلی در این حوزه تایید کننده نظریه ها و تبیین های مهم در مورد ضعف کودکان مبتلا به این اختلال است.

کلمات کلیدی

, اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی(ADHD), حافظه کاری دیداری- فضایی, آزمون نگهداشت دیداری بنتون.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024490,
author = {مشهدی, علی and سعید تیموری and عاطفه سلطانی فر and حسین زاده ملکی, زهرا},
title = {حافظه کاری دیداری فضایی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی(ADHD) در آزمون نگهداشت دیداری بنتون},
booktitle = {اولین همایش ملی یافته های علوم شناختی در تعلیم و تربیت},
year = {2011},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی(ADHD)، حافظه کاری دیداری- فضایی، آزمون نگهداشت دیداری بنتون.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T حافظه کاری دیداری فضایی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی(ADHD) در آزمون نگهداشت دیداری بنتون
%A مشهدی, علی
%A سعید تیموری
%A عاطفه سلطانی فر
%A حسین زاده ملکی, زهرا
%J اولین همایش ملی یافته های علوم شناختی در تعلیم و تربیت
%D 2011

[Download]