دومین کنفرانس قابلیت اطمینان , 2011-10-24

عنوان : ( تحلیل قابلیت اطمینان رابطه های موجود برای تعیین مقاومت فشاری ستون های بتنی محصور شده با FRP )

نویسندگان: محمد کارکن , محمدرضا توکلی زاده , فرزاد شهابیان مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، قابلیت اطمینان روابط ارائه شده برای محاسبه مقاومت فشاری ستون های محصور شده با FRP بررسی می شود. برای این منظور مقاومت فشاری بتن و مقاومت کششی FRP به عنوان متغیرهای تصادفی پنداشته می شود. این متغیرهای تصادفی، با به کار بردن سه تابع توزیع احتمال یکنواخت، نرمال و لگ نرمال و با ضریب پراکندگی های 5، 10 و 15 درصد، با روش مونت کارلو تولید می گردند. با بهره جویی از مقادیر شبیه سازی شده، مقاومت فشاری بتن محصور شده برای هر رابطه حساب می شود. با مقایسه این مقاومت ها با نتایج آزمایش، قابلیت اطمینان و درصد خطا برای هر رابطه مشخص می گردد. در پایان، میزان شاخص بهره وری، کارآیی و دقت هر یک از رابطه های مورد مطالعه، تعیین می گردد.

کلمات کلیدی

, تحلیل احتمال اندیشانه, قابلیت اطمینان, روش مونت کارلو, بتن محصور شده, FRP
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024580,
author = {کارکن, محمد and توکلی زاده, محمدرضا and شهابیان مقدم, فرزاد},
title = {تحلیل قابلیت اطمینان رابطه های موجود برای تعیین مقاومت فشاری ستون های بتنی محصور شده با FRP},
booktitle = {دومین کنفرانس قابلیت اطمینان},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تحلیل احتمال اندیشانه، قابلیت اطمینان، روش مونت کارلو، بتن محصور شده، FRP},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل قابلیت اطمینان رابطه های موجود برای تعیین مقاومت فشاری ستون های بتنی محصور شده با FRP
%A کارکن, محمد
%A توکلی زاده, محمدرضا
%A شهابیان مقدم, فرزاد
%J دومین کنفرانس قابلیت اطمینان
%D 2011

[Download]