نخستین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی , 2011-11-22

عنوان : ( بررسی روند تغییر پارامترهای اقلیمی مشهد در دوره 2030- 2011 با استفاده از داده های شبیه سازی شده توسط مدل LARS_WG5 )

نویسندگان: سمانه اشرف , محمد موسوی بایگی , غلامعلی کمالی , کامران داوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق داده های مدل گردش عمومی جفت شده جوی- اقیانوسی HADCM3 با به کارگیری مدل ریزمقیاس کننده LARS-WG5 طبق سه سناریوی A2 , A1B و B1 تأیید شده IPCC ریزمقیاس شده و تغییرات فصلی بارش، دمای کمینه، دمای بیشینه و ساعت آفتابی شهر مشهد در دوره 2030- 2011 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در دوره مذکور شهر مشهد با افزایش بارش در همه فصول مواجه خواهد شد و بیشترین میزان افزایش طبق هر سه سناریوی تغییر اقلیم بررسی شده در فصل های زمستان و بهار رخ خواهد داد. همچنین دمای کمینه در هر سه سناریو در همه فصل ها نسبت به دوره پایه افزایش خواهد یافت. در رابطه با دمای بیشینه نیز روند مشابهی به استثنای دو سناریویA1B و B1 در فصل زمستان مشاهده شد و با وجود تغییرات کمتر دمای بیشینه نسبت به دمای کمینه، می توان گفت افزایش دمای متوسط هوا در این دوره قابل انتظار می باشد. ساعت آفتابی شهر مشهد نیز در 20 سال آتی در همه فصل ها به جز فصل بهار که افزایش بسیار جزئی در آن دیده می شود، کاهش خواهد یافت که این مطلب منطبق بر افزایش بارندگی به دلیل افزایش ابرناکی آسمان است. بنابراین طبق این نتایج، شرایط اقلیمی استان خراسان رضوی در 20 سال آتی تفاوت محسوسی با شرایط فعلی خواهد داشت و برنامه ریزی های بلندمدت و استراتژیک برای مدیریت این شرایط، ضروری به نظر می رسد.

کلمات کلیدی

, تغییر اقلیم, ریزمقیاس نمایی, مدل گردش عمومی جو HADCM3, مدل LARS-WG5
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024794,
author = {اشرف, سمانه and موسوی بایگی, محمد and غلامعلی کمالی and داوری, کامران},
title = {بررسی روند تغییر پارامترهای اقلیمی مشهد در دوره 2030- 2011 با استفاده از داده های شبیه سازی شده توسط مدل LARS_WG5},
booktitle = {نخستین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تغییر اقلیم، ریزمقیاس نمایی، مدل گردش عمومی جو HADCM3، مدل LARS-WG5},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی روند تغییر پارامترهای اقلیمی مشهد در دوره 2030- 2011 با استفاده از داده های شبیه سازی شده توسط مدل LARS_WG5
%A اشرف, سمانه
%A موسوی بایگی, محمد
%A غلامعلی کمالی
%A داوری, کامران
%J نخستین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
%D 2011

[Download]