نخستین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی , 2011-11-22

عنوان : ( پیش بینی تأثیر تغییر اقلیم بر مصرف آب گندم طی دو دهه آتی در استان خراسان رضوی )

نویسندگان: سمانه اشرف , محمد موسوی بایگی , غلامعلی کمالی , کامران داوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، جهت بررسی تغییر مصرف آب گندم در استان خراسان رضوی در دو دهه آینده، ابتدا پارامترهای دمای کمینه، دمای بیشینه، بارش و ساعت آفتابی با استفاده از مدل LARSWG5 طبق سه سناریوی A1B , A2 و B1 شبیه سازی شد. سپس تبخیر- تعرق پتانسیل و واقعی به روش هارگریوز- سامانی و بارندگی مؤثر به روش فائو محاسبه شده و نیاز آبی این گیاه در 20 سال آینده در مقایسه با دوره پایه (1389- 1370) تعیین گردید. نتایج نشان داد که دمای کمینه و بیشینه در همه ایستگاه های منتخب افزایش خواهد یافت و بیشترین افزایش دمای کمینه طبق هر سه سناریوی مذکور برابر 9/30، 77/45 و 13/29 درصد در سبزوار دیده خواهد شد. بارش نیز در همه ایستگاه ها به جز تربت جام افزایش خواهد یافت و بیشترین میزان افزایش آن به ترتیب سناریوهای بالا برابر 24/35، 56/35 و 49/42 درصد در گناباد رخ خواهد داد. نتایج همچنین نشان داد که در اثر این تغییرات، نیاز آبی این گندم در اغلب شهرهای استان به جز تربت جام که با افزایشی برابر 17، 14 و 18 درصد مواجه خواهد شد و نیز سرخس که با کاهشی برابر 14، 15 و 15 درصد در دوره رشد گندم مواجه خواهد شد، تغییر محسوسی نخواهد داشت.

کلمات کلیدی

, بارندگی مؤثر, تبخیر- تعرق, سناریوهای تأیید شده IPCC, مدل ریزمقیاس کننده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1024795,
author = {اشرف, سمانه and موسوی بایگی, محمد and غلامعلی کمالی and داوری, کامران},
title = {پیش بینی تأثیر تغییر اقلیم بر مصرف آب گندم طی دو دهه آتی در استان خراسان رضوی},
booktitle = {نخستین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بارندگی مؤثر، تبخیر- تعرق، سناریوهای تأیید شده IPCC، مدل ریزمقیاس کننده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پیش بینی تأثیر تغییر اقلیم بر مصرف آب گندم طی دو دهه آتی در استان خراسان رضوی
%A اشرف, سمانه
%A موسوی بایگی, محمد
%A غلامعلی کمالی
%A داوری, کامران
%J نخستین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
%D 2011

[Download]