علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (8), شماره (29), سال (2011-7) , صفحات (101-110)

عنوان : ( بررسی تأثیر هم زمان امواج فراصوت و حرارت بر غیر فعال سازی آنزیم پکتین متیل استراز آب پرتقال )

نویسندگان: ندا مهماندوست , رسول کدخدایی , محمدتقی حامدموسویان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق تأثیر هم زمان امواج فراصوت و حرارت بر غیرفعال ساختن آنزیم پکتین متیل استراز در آب پرتقال مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور آب پرتقال تازه در چهار دمای 50، 60، 70 و 80 درجه سانتیگراد به مدت 10، 15، 20، 25 و 30 دقیقه در معرض امواج فراصوت با سطوح انرژی متفاوت و فرکانس ثابت 30kHz قرار داده شد و سپس فعالیت باقیمانده آنزیم پکتین متیل استراز اندازه گیری گردید. نتایج حاصله نشان داد که امواج فراصوت و دما با یکدیگر اثر هم افزایی داشته؛ به طوریکه استفاده هم زمان فراصوت و حرارت منجر به غیر فعال شدن بیشتر آنزیم گردید. با این وجود محاسبات سینتیکی و ثابت سرعت واکنش مشخص ساخت که افزایش دما از شدت کاویتاسیون کاسته و سهم امواج فراصوت در تخریب آنزیم را کم می کند. از سوی دیگر نتایج بررسی تأثیر سطح انرژی امواج بر روی غیر فعال شدن آنزیم نشان داد که با افزایش شدت موج میزان از بین رفتن آن افزایش و سپس کاهش می یابد. در این مقاله این تغییرات با استفاده از پارامترهای فعال سازی #DH و #DS بررسی شده و مکانیسم اثر تخریبی امواج فراصوت بر روی آنزیم پکتین متیل استراز توضیح داده می شود.

کلمات کلیدی

, امواج فراصوت, پکتین متیل استراز, کاویتاسیون, فعالیت باقیمانده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1024809,
author = {ندا مهماندوست and رسول کدخدایی and حامدموسویان, محمدتقی},
title = {بررسی تأثیر هم زمان امواج فراصوت و حرارت بر غیر فعال سازی آنزیم پکتین متیل استراز آب پرتقال},
journal = {علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2011},
volume = {8},
number = {29},
month = {July},
issn = {2008-8787},
pages = {101--110},
numpages = {9},
keywords = {امواج فراصوت، پکتین متیل استراز، کاویتاسیون، فعالیت باقیمانده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر هم زمان امواج فراصوت و حرارت بر غیر فعال سازی آنزیم پکتین متیل استراز آب پرتقال
%A ندا مهماندوست
%A رسول کدخدایی
%A حامدموسویان, محمدتقی
%J علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 2008-8787
%D 2011

[Download]