نوزدهمین همایش انمجن بلور شناسی و کانی شناسی ایران , 2011-09-07

عنوان : ( بررسی پترولوژیکی سنگھای آتشفشانی منطقھ رونج واقع درجنوب شرق فریمان (جنوب شرقی مشھد) )

نویسندگان: بدیعه شهسواری علویجه , سیدمسعود همام , بهنام رحیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقھ مورد مطالعھ در زون ایران مرکزى،درشمال شرق ایران و در جنوب شرقی فریمان واقع شده است.براساس مطالعات صحرایی وپتروگرافى؛ ترکیب سنگ شناختی مجموعھ موردمطالعھ درمحدوده آندزیت- تراکى آندزیت- داسیت- آندزیت بازالت وتوف است کھ بخش اعظم رخنمون ھای سنگی منطقھ راتشکیل می دھندوازلحاظ سنى متعلق بھ پالئوسن- ائوسن است.بافت غالب دراین سنگھای ولکانیکی پورفیرى با خمیره میکرولیتى و گلومروفیرى است. کانیھاى اصلى شامل پلاژیوکلاز ( آندزین - لابرادوریت)داراى ماکل آلبیتى ومنطقھ بندى نوسانى و دربرخى مواردداراى انحلال و خوردگى است.آلکالى فلدسپات ازنوع سانیدین وباماکل کارلسباد بوده و کوارتز با ابعاد متغیر دیده می شود. پیروکسنھاى منوکلینیک بصورت ساب ھدرال واز نوع اوژیت مى باشندکھ غالبابھ اورالیت دگرسان شده - اند.فنوکریستھاى آمفیبول بھ صورت ساب ھدرال تایوھدرال بوده ودراغلب نمونھ ھا حاشیھ اى ازآپاسیت اطراف آنھارافراگرفتھ است.گروھی ازالیوین ھابھ کلریت وتعدادی بھ اید نگزیت تجزیھ شده اند.کانیھاى فرعى شامل بیوتیت ؛آپاتیت و کانى ھاى فلزى(مگنتیت تیتان دار)مى باشند.شواھد میکروسکوپى ازجملھ بافتھاى غیرتعادلى درپلاژیوکلازھا (حالت زونھ وانحلال) و آپاسیتھ شدن کانیھاى آبدارى چون آمفیبولھابرآلایش ماگمایى توده ولکانیکى دلالت دارد

کلمات کلیدی

, زون ایران مرکزی , رونج , آندزیت , آ لایش ماگمایی , پالئوسن - ائوسن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025028,
author = {شهسواری علویجه, بدیعه and همام, سیدمسعود and رحیمی, بهنام},
title = {بررسی پترولوژیکی سنگھای آتشفشانی منطقھ رونج واقع درجنوب شرق فریمان (جنوب شرقی مشھد)},
booktitle = {نوزدهمین همایش انمجن بلور شناسی و کانی شناسی ایران},
year = {2011},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {زون ایران مرکزی ، رونج ، آندزیت ، آ لایش ماگمایی ، پالئوسن - ائوسن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی پترولوژیکی سنگھای آتشفشانی منطقھ رونج واقع درجنوب شرق فریمان (جنوب شرقی مشھد)
%A شهسواری علویجه, بدیعه
%A همام, سیدمسعود
%A رحیمی, بهنام
%J نوزدهمین همایش انمجن بلور شناسی و کانی شناسی ایران
%D 2011

[Download]