دومین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2011-07-06

عنوان : ( ژئوترمومتری سیالات درگیر در زونهای مختلف دگرسانی – کانیسازی اندیس معدنی چاه شلغمی، شرق ایران )

نویسندگان: علیرضا ارجمندزاده , محمدحسن کریم پور , سیداحمد مظاهری , ژوزه فرانسیسکو سانتوز , جرج مدینا , سیدمسعود همام ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه اکتشافی چاهشلغمی در خراسان جنوبی و در کمربند آتشفشانی – نفوذی بلوک لوت قرار گرفته است. تودههای نیمه عمیق گرانیتوئیدی مربوط به الیگوسن، درون توالیهای آتشفشانی - پیروکلاستیک ائوسن نفوذ کردهاند. انواع کانیهای دگرسانی شامل آلونیت، ژاروسیت، کلریت، دیکیت، سریسیت، مونتموریلونیت، کوارتز و اکسیدهای آهن شناسایی شدهاند. کانیسازی شامل پیریت، آرسنوپیریت، مولیبدنیت، کالکوپیریت، اسفالریت، گالن و انارژیت است. میزان دما و شوری بالای سیالات درگیر در زون دگرسانی سیلیس - کلریت میتواند در تعیین مرکز سیستم کانیسازی در اکتشافات بعدی مورد استفاده قرار گیرد. دما و شوری سیالات به سمت زون دگرسانی کوارتز حفرهای در حال کاهش است که احتمالا نشان دهنده افزایش دخالت آبهای جوی میباشد. شواهد زمینشناسی، دگرسانی، کانیسازی و تحول سیالات هیدروترمال نشان دهنده کانیسازی اپیترمال سولفیداسیون بالا مرتبط با سیستم پورفیری عمقی در منطقه میباشد.

کلمات کلیدی

, بلوک لوت, آلونیت, سیالات درگیر, اپیترمال.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025062,
author = {ارجمندزاده, علیرضا and کریم پور, محمدحسن and مظاهری, سیداحمد and ژوزه فرانسیسکو سانتوز and جرج مدینا and همام, سیدمسعود},
title = {ژئوترمومتری سیالات درگیر در زونهای مختلف دگرسانی – کانیسازی اندیس معدنی چاه شلغمی، شرق ایران},
booktitle = {دومین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2011},
location = {خرم اباد, ايران},
keywords = {بلوک لوت، آلونیت، سیالات درگیر، اپیترمال.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ژئوترمومتری سیالات درگیر در زونهای مختلف دگرسانی – کانیسازی اندیس معدنی چاه شلغمی، شرق ایران
%A ارجمندزاده, علیرضا
%A کریم پور, محمدحسن
%A مظاهری, سیداحمد
%A ژوزه فرانسیسکو سانتوز
%A جرج مدینا
%A همام, سیدمسعود
%J دومین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2011

[Download]