دومین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , 2011-07-06

عنوان : ( تحول سیالات هیدروترمال در زونهای مختلف دگرسانی - کانیسازی در سیستم پورفیری دهسلم، بلوک لوت، شرق ایران )

نویسندگان: علیرضا ارجمندزاده , محمدحسن کریم پور , ژوزه فرانسیسکو سانتوز , سیداحمد مظاهری , جرج مدینا , سیدمسعود همام ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه اکتشافی دهسلم در خراسان جنوبی و در کمربند آتشفشانی – نفوذی بلوک لوت قرار گرفته است. تودههای نیمه عمیق حدواسط تا اسیدی مربوط به الیگوسن، درون توالیهای آتشفشانی، ماسهسنگ و سیلتستون ائوسن نفوذ کردهاند. زونهای دگرسانی شامل انواع پتاسیک، پروپلیتیک، سریسیت- رسی، اپیدوتی، سریسیت - کلسیت - سیلیس و سیلیسی میباشند. کانیسازی بصورت رگه – رگچهای و پراکنده شامل مگنتیت، پیریت، مولیبدنیت، کالکوپیریت، بورنیت، طلا، آرسنوپیریت، اسفالریت، گالن، کولیت، دیژنیت و کانیهای سولفوسالت میباشد. مطالعه سیالات درگیر تاثیر فرایندهای جوشش، ناآمیختگی، سرد شدن و رقیق شدگی توسط آیهای جوی را طی تحول سیالات کانهساز نشان داده است. میزان دما و شوری سیالات درگیر از زون دگرسانی پتاسیک به سمت زون دگرسانی سریسیتی - رسی در حال کاهش است که احتمالا نشان دهنده افزایش دخالت آبهای جوی میباشد. شواهد زمینشناسی، دگرسانی، کانیسازی و تحول سیالات هیدروترمال نشان دهنده کانیسازی سیستم پورفیری در منطقه میباشد.

کلمات کلیدی

, سیال, دگرسانی , دهسلم , سیستم پورفیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025063,
author = {ارجمندزاده, علیرضا and کریم پور, محمدحسن and ژوزه فرانسیسکو سانتوز and مظاهری, سیداحمد and جرج مدینا and همام, سیدمسعود},
title = {تحول سیالات هیدروترمال در زونهای مختلف دگرسانی - کانیسازی در سیستم پورفیری دهسلم، بلوک لوت، شرق ایران},
booktitle = {دومین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران},
year = {2011},
location = {خرم اباد, ايران},
keywords = {سیال- دگرسانی - دهسلم - سیستم پورفیری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحول سیالات هیدروترمال در زونهای مختلف دگرسانی - کانیسازی در سیستم پورفیری دهسلم، بلوک لوت، شرق ایران
%A ارجمندزاده, علیرضا
%A کریم پور, محمدحسن
%A ژوزه فرانسیسکو سانتوز
%A مظاهری, سیداحمد
%A جرج مدینا
%A همام, سیدمسعود
%J دومین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
%D 2011

[Download]