چشم انداز مدیریت دولتی, دوره (1), شماره (4), سال (2011-3) , صفحات (101-118)

عنوان : ( بررسی رابطه میان آمادگی برای تغییر و ابعاد سازمان یادگیرنده )

نویسندگان: محمد مهرآیین , غلامرضا ملک زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این مطالعه، آزمون تجربی رابطه میان ابعاد یک سازمان یادگیرنده و آمادگی آن سازمان برای تغییراست. ابعاد یک سازمان یادگیرنده برمبنای هفت بعد تعریف شده توسط واتکینز و مارسیک و آمادگی سازمانی برای تغییر نیز برمبنای ادراک کارکنان از آمادگی سازمانشان برای تغییر با استفاده از مفهوم بیان شده توسط دانهام و همکارانش تعریف می شود. ابزارهای اندازه گیری مورداستفاده پرسشنامه ابعاد یک سازمان یاد گیرنده و پرسشنامه نگرش کارکنان در رابطه باتغییربرای سنجش میزان آمادگی برای تغییر است.نتایج این بررسی نشان می دهد که1) بالاترین سطح ادراک از یک سازمان یادگیرنده،تأمین رهبری راهبردی است در حالی که پائین ترین سطح مربوط به ایجاد رابطه با محیط است،2)تفسیر کارکنان از ابعاد هفتگانه رابطه ای مثبت و قابل توجه با ادراک ازآمادگی برای تغییردارد،3) تأمین رهبری راهبردی برای یادگیری و امتیاز کل دارای بالاترین رابطه با آمادگی برای تغییر است.

کلمات کلیدی

, سازمان یادگیرنده, یادگیری مستمر, یادگیری تیمی, اشتراک یادگیری, چشم انداز جمعی, رهبری راهبردی یادگیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025084,
author = {مهرآیین, محمد and ملک زاده, غلامرضا},
title = {بررسی رابطه میان آمادگی برای تغییر و ابعاد سازمان یادگیرنده},
journal = {چشم انداز مدیریت دولتی},
year = {2011},
volume = {1},
number = {4},
month = {March},
issn = {2251-6069},
pages = {101--118},
numpages = {17},
keywords = {سازمان یادگیرنده،یادگیری مستمر، یادگیری تیمی، اشتراک یادگیری، چشم انداز جمعی، رهبری راهبردی یادگیری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رابطه میان آمادگی برای تغییر و ابعاد سازمان یادگیرنده
%A مهرآیین, محمد
%A ملک زاده, غلامرضا
%J چشم انداز مدیریت دولتی
%@ 2251-6069
%D 2011

[Download]