مطالعات برنامه درسی آموزش عالی, سال (2007-3) , صفحات (85-100)

عنوان : negotiated curriculum, a strategy for decentralization secondary education ( الگوی برنامه درسی مذاکره ای، رهیافتی نو برای تمرکز زدایی از آموزش متوسطه )

نویسندگان: طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این مقاله معرفی برنامه درسی مذاکره ای و تصریح نقش آن در تمرکززدایی از آموزش متوسطه می باشد. براساس الگوی برنامه درسی مذاکره ای، مشارکت دانش آموزان در فعالیتهای مدرسه، محدود به امور اجرایی نمی شود، بلکه به دانش آموزان اجازه داده می شود تا در حوزه های سیاست گذاری، تصمیم گیری و قانونگذاری نیز شرکت کنند. از این رو در این الگو امکان بیشتری برای تمرکز زدایی از نظام آموزش متوسطه فراهم می شود. سوالات اصلی این مقاله عبارتند از: چگونه می توان برنامه درسی متوسطه را بگونه ایی طراحی نمود که امکان مذاکره و چالش های فکری بین دانش آموزان در خصوص عناصر برنامه درسی فراهم نماید؟ و جگونه از این طریق می توان زمینه تمرکز زدایی از آموزش متوسطه را فراهم نمود؟ در این مقاله، به منظور پاسخگویی به این سوالات، ابتدا ملاکهای مورد نیاز در طراحی عناصر برنامه درسی مذاکره ای، به منظور فراهم کردن امکان تعامل و رایزنی میان دانش آموزان و سایر عناصر ذیربط نظیر مدیران، برنامه ریزان و ... تصریح می شود، آنگاه نقش برنامه درسی مذاکره ای درتمرکز زدایی از نظام آموزش و پرورش متوسطه مورد بررسی قرار می گیرد. واژه های کلیدی: برنامه درسی مذاکره ای، تمرکززدایی، آموزش متوسطه و دموکراسی تفاهمی

کلمات کلیدی

, برنامه درسی مذاکره ای, تمرکززدایی, آموزش متوسطه و دموکراسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:102517,
author = {جاویدی کلاته جعفرابادی, طاهره},
title = {negotiated curriculum, a strategy for decentralization secondary education},
journal = {مطالعات برنامه درسی آموزش عالی},
year = {2007},
month = {March},
issn = {1735-4986},
pages = {85--100},
numpages = {15},
keywords = {برنامه درسی مذاکره ای، تمرکززدایی، آموزش متوسطه و دموکراسی تفاهمی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T negotiated curriculum, a strategy for decentralization secondary education
%A جاویدی کلاته جعفرابادی, طاهره
%J مطالعات برنامه درسی آموزش عالی
%@ 1735-4986
%D 2007

[Download]