آبیاری و زهکشی ایران, دوره (5), شماره (2), سال (2011-9) , صفحات (234-241)

عنوان : ( تاثیر زبری های یکپارچه مثلثی بر مشخصات پرش هیدرولیکی )

نویسندگان: عاطفه نژندعلی , کاظم اسماعیلی , جواد فرهودی , زینب راور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پرش آبی در حوضچه های آرامش نقش مؤثری در استهلاک انرژی جریان در پایاب سازه های آبی ایفا می کند. زبری بستر حوضچه عامل مؤثری در کنترل جهش آبی، کاهش طول و عمق ثانویه جهش و افزایش افت انرژی بشمار می رود. این مطالعه اثر زبری های عرضی مثلثی در کف حوضچه بر روی مشخصات پرش آبی مورد بررسی قرار گرفته است. 126 آزمایش در محدوده اعداد فرود 4-7/13 انجام شد.3 ارتفاع زبری (t) و چهار فاصله متفاوت (s) بین زبری ها انتخاب گردید، چنانکه نسبت فاصله به ارتفاع زبری ها در تمام آزمایش ها ثابت ماند(s/t=0,0.5,1,1.5).نتایج نشان می دهد عمق ثانویه و طول جهش آبی در بستر زبر نسبت به بستر صاف بطور قابل ملاحظه ای کاهش و افت انرژی افزایش می یابد، چنانچه با افزایش عدد فرود این روند شدیدتر می گردد.پروفیل های بی بعد سطح آب پرش انطباق خوبی با یکدیگر داشته و می توان آن ها را توسط یک منحنی نمایش داد.مشاهدات بیانگر آن است که با افزایش فاصله و ارتفاع بین زبری ها، طول جهش، طول غلتاب و عمق ثانویه کاهش یافته اما مقدار اختلاف آن ها در بعضی موارد ناچیز است اما افت انرژی افزایش پیدا می یابد.مقادیر تنش برشی کف نیز بر روی بسترهای زبر حداکثر 11 برابر بستر صاف بدست آمد.

کلمات کلیدی

, جریان متغیر سریع , حوضچه آرامش , جهش آبی , زبری مثلثی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025212,
author = {نژندعلی, عاطفه and اسماعیلی, کاظم and جواد فرهودی and زینب راور},
title = {تاثیر زبری های یکپارچه مثلثی بر مشخصات پرش هیدرولیکی},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2011},
volume = {5},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-7942},
pages = {234--241},
numpages = {7},
keywords = {جریان متغیر سریع ، حوضچه آرامش ، جهش آبی ، زبری مثلثی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر زبری های یکپارچه مثلثی بر مشخصات پرش هیدرولیکی
%A نژندعلی, عاطفه
%A اسماعیلی, کاظم
%A جواد فرهودی
%A زینب راور
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ 2008-7942
%D 2011

[Download]