20 امین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2011-11-22

عنوان : ( بررسی تاثیر فرآیند تخمیر با رایزوپوس میکروسپروس واریته اولیگوسپروس بر کاهش ترکیبات ضد تغذیه ای کنسانتره پروتئینی کانولا )

نویسندگان: امید صفری , مهرداد فرهنگی , Chris Carter , باقر یخچالی , پروین شورنگ , معصومه مهربان سنگ آتش , Sungchul Bai ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کنجاله کانولا یکی از منابع مهم پروتئین گیاهی بوده و استفاده از این ماده غذایی در تغذیه انسان یا حیوانات علیرغم ترکیب پروتئینی مناسب آن به دلیل وجود ترکیبات ضد تغذیه ای متنوع مانند فیبر خام، فیتات و گلوکوسینولات محدود می باشد. جهت بررسی تاثیر فن آوری تخمیر جامد بر ترکیبات مغذی و ضد تغذیه ای کنجاله کانولای فرآوری شده از سه تراکم تلقیح 105، 106 و 107 اسپور رایزوپوس میکروسپروس واریته اولیگوسپروس استفاده شد. تخمیر کنجاله کانولای فرآوری شده با رایزوپوس میکروسپروس واریته اولیگوسپروس به طور متوسط موجب افزایش معنی دار 69/1 و 88/7 درصدی مقدار پروتئین خام و پروتئین حقیقی و کاهش معنی دار 86/4، 86 و 61 درصدی فیتات، گلوکوسینولات و تانن و ترکیبات فنلی نسبت به تیمار شاهد گردید. میزان قابلیت هضم In vitro پروتئین محصولات تخمیر شده (از 78/06 تا 78/31 درصد) به طور معنی داری نسبت به شاهد (51/73 درصد) افزایش یافت.

کلمات کلیدی

, کنجاله کانولا, کنسانتره پروتئینی, تخمیر, رایزوپوس میکروسپروس واریته اولیگوسپروس, ترکیبات ضد تغذیه ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025422,
author = {صفری, امید and مهرداد فرهنگی and Chris Carter and باقر یخچالی and پروین شورنگ and معصومه مهربان سنگ آتش and Sungchul Bai},
title = {بررسی تاثیر فرآیند تخمیر با رایزوپوس میکروسپروس واریته اولیگوسپروس بر کاهش ترکیبات ضد تغذیه ای کنسانتره پروتئینی کانولا},
booktitle = {20 امین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کنجاله کانولا، کنسانتره پروتئینی، تخمیر، رایزوپوس میکروسپروس واریته اولیگوسپروس، ترکیبات ضد تغذیه ای},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر فرآیند تخمیر با رایزوپوس میکروسپروس واریته اولیگوسپروس بر کاهش ترکیبات ضد تغذیه ای کنسانتره پروتئینی کانولا
%A صفری, امید
%A مهرداد فرهنگی
%A Chris Carter
%A باقر یخچالی
%A پروین شورنگ
%A معصومه مهربان سنگ آتش
%A Sungchul Bai
%J 20 امین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
%D 2011

[Download]