سنجش از دور و GIS ایران, دوره (2), شماره (2), سال (2010-8) , صفحات (35-54)

عنوان : ( تهیه نقشه حساسیت رانش زمین از طریق سیستم استنتاج قاعده مبنای فازی )

نویسندگان: روزبه شاد , محمد اصلانی , علی اصغر آل شیخ ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رانش زمین یکی از بلایای طبیعی می باشد که هر ساله خسارات و صدمات مالی و جانی زیادی را به بار می آورد. گسترش بی رویه شهرها سبب گشته است تا مناطق مسکونی زیادی در محل هایی که احتمال رانش زمین در آن مناطق بالا است پدیدار شوند. بنابراین ایجاد نقشه حساسیت رانش زمین امری بسیار ضروری برای توسعه شهرها می باشد. منطقه مورد مطالعه شهر مازندران واقع در ایران می باشد. از 129 داده رانش زمین بکار رفته در این تحقیق، 104 داده به عنوان داده آموزشی و 20 داده نیز به عنوان داده کنترل مورد استفاده قرار گرفتند. در این تحقیق به تلفیق آنالیزهای سیستم اطلاعات مکانی و سیستم استنتاج قاعده مبنای فازی (FRBIS) پرداخته شده است. الگوریتم Fuzzy c mean برای دسته بندی داده ها بکار گرفته شد. نکته مهم در این تحقیق تعیین تعداد بهینه خوشه است. برای رسیدن به این هدف از دو Cluster validity index مختلف استفاده گردید. با توجه به اینکه به تنهایی نمی توان به نتایج بدست آمده از CVI ها اعتماد نمود بنابراین با استفاده از چندین مقدار C ( تعداد کلاسترها) چندین سیستم استنتاج فازی ایجاد گردید. در ادامه با استفاده از دو معیار دقت و ناسازگاری-ناکاملی به ارزیابی سیستم های استنتاج فازی بدست آمده پرداخته شد و یک سیستم استنتاج فازی انتخاب گردید. در نهایت با اضافه نمودن دانش کارشناس به این سیستم عملکرد این سیستم بهبود بخشیده شد. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان می دهند که نقشه حساسیت رانش زمین دارای بیشترین همبستگی با سه نقشه معیار سنگ شناسی، فاصله از جاده و کاربری اراضی می باشد.

کلمات کلیدی

, GIS, Fuzzy Rule Based Inference Systems, Landslide, Cluster Validity Index
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025657,
author = {شاد, روزبه and محمد اصلانی and علی اصغر آل شیخ},
title = {تهیه نقشه حساسیت رانش زمین از طریق سیستم استنتاج قاعده مبنای فازی},
journal = {سنجش از دور و GIS ایران},
year = {2010},
volume = {2},
number = {2},
month = {August},
issn = {2008-5966},
pages = {35--54},
numpages = {19},
keywords = {GIS; Fuzzy Rule Based Inference Systems; Landslide; Cluster Validity Index},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تهیه نقشه حساسیت رانش زمین از طریق سیستم استنتاج قاعده مبنای فازی
%A شاد, روزبه
%A محمد اصلانی
%A علی اصغر آل شیخ
%J سنجش از دور و GIS ایران
%@ 2008-5966
%D 2010

[Download]