پژوهشهای زراعی ایران, دوره (9), شماره (2), سال (2011-9) , صفحات (139-150)

عنوان : ( واکنش گیاه ذرت به تراکم بوته در مراحل مختلف فنولوژیکی )

نویسندگان: مرتضی گلدانی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , محمد کافی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمان بروز رقابت ناشی از تغییرات تراکم در مراحل مختلف فنولوژیکی گیاه ذرت اثرات متفاوتی بر عملکرد گیاه دارد. لذا به منظور بررسی واکنش گیاه ذرت به تراکم بوته در مراحل مختلف رشد، آزمایشی درسال زراعی1386-1385 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. تیپ‌ های رشدی شامل V1 = رقم دیررس (704)، V2= رقم متوسط‌رس (504) و V3= رقم زودرس (260) و تغییر براکم بوته در 5 مرحله رشد گیاه انجام شد که در زمان کاشت تراکم 40 درصد بیشتر از تراکم مطلوب هر رقم (برای دیررس، متوسط‌رس و زودرس بترتیب 7، 9، 11 بوته در متر مربع ) لحاظ شد، و به ترتیب در مراحل رشدی Vt، V7 ،V5 ، و R3 ، R5 به تراکم مطلوب همان رقم رسیدند.آزمایش به صورت طرح کرت‌های نواری بر پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجراء شد. نتایج آزمایش نشان داد که تراکم بیشتر از حد مطلوب بخصوص از مرحله تاسل دهی به بعد عملکرد و اجزاء آن را بشدت تحت تاثیر قرار میدهد. بطوریکه تعداد بلال در بوته ، تعداد دانه در ردیف بلال، تعداد دانه در بوته، وزن دانه دربوته، وزن 100 دانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی برای تیمارهای تنک شده در مراحل V7 ،V5 به تراکم مطلوب هر رقم معنی دار نبود، ولی برای تیمار های تنک شده در مراحل Vt، و R3 ، R5 از نظر عملکرد و اجزاء آن نسبت به تراکم مطلوب هر رقم معنی داری وجود داتشت (P< 0/05) وجود داشت. بطوریکه عملکرد دانه و تعداد دانه در مقایسه با تیمار تنک نشده در مرحله V5 بترتیب 93 درصد و 106 درصد و در مرحله R5 بترتیب 56 درصد و 55 در صد بود

کلمات کلیدی

, عملکرد , اجزاء عملکرد , رقم, مراحل رشد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025706,
author = {گلدانی, مرتضی and رضوانی مقدم, پرویز and نصیری محلاتی, مهدی and کافی, محمد},
title = {واکنش گیاه ذرت به تراکم بوته در مراحل مختلف فنولوژیکی},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2011},
volume = {9},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-1472},
pages = {139--150},
numpages = {11},
keywords = {عملکرد ، اجزاء عملکرد ، رقم، مراحل رشد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واکنش گیاه ذرت به تراکم بوته در مراحل مختلف فنولوژیکی
%A گلدانی, مرتضی
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A کافی, محمد
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2011

[Download]