علوم اجتماعی, دوره (8), شماره (1), سال (2011-6) , صفحات (135-163)

عنوان : ( بررسی میزان و عوامل موثر بر گرایش دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به عضویت در شرکت های هرمی در سال تحصیلی 87-88 )

نویسندگان: محمد مظلوم خراسانی , محسن نوغانی دخت بهمنی , سیدمجید هاشمی مهنه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مسایل و مشکلات اجتماعی امر وز جامعه ایران فعالیت در شر کت های هرمی می باشد. با توجه به اینکه عمده مخاطبین و فهالین در این شرکت ها گروه های سنی جوان و به ویژه دانشجویان می باشند.در این تحقیق تلاش شده است میزان گرایش و عوامل موثر بر دانشجویان دانشگاه فردوسی به صورت پیمایشی در سال87-88 بررسی شود.حجم نمونه جامعه آماری بربر 290 نفر وشیوه نمونه گیری به صورت سنتی در جهت منفی و متغیر داشتن ایده زندگی لوکس در جهت مثبت تاثیر معنی دار و مستقیمی بر گرایش دانشجویان به عضویت دز شرکت های هرمی تاثیر گذار بوده است.هم چنین متغیر های ارتباط به خانواده ، رضایت اجتماعی و استفاده از اینتر نت در جهت منفی و متغیر های آشنائی با افراد عضو در شرکت ها،هموار کردن فاصله طبقاتی و احساس تبعیض در جهت مثبت موثر بوده اندبه طور غیر مستقیم متغیر های مستقل بر متغیر وابسته محا سبه و مشخص گردید.

کلمات کلیدی

, گرایش, شرکت های هرمی, زندگی مرفه, ارزش های سنتی, اینترنت, فاصله طبقاتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025778,
author = {مظلوم خراسانی, محمد and نوغانی دخت بهمنی, محسن and هاشمی مهنه, سیدمجید},
title = {بررسی میزان و عوامل موثر بر گرایش دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به عضویت در شرکت های هرمی در سال تحصیلی 87-88},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {2011},
volume = {8},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-1383},
pages = {135--163},
numpages = {28},
keywords = {گرایش،شرکت های هرمی،زندگی مرفه،ارزش های سنتی،اینترنت،فاصله طبقاتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی میزان و عوامل موثر بر گرایش دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به عضویت در شرکت های هرمی در سال تحصیلی 87-88
%A مظلوم خراسانی, محمد
%A نوغانی دخت بهمنی, محسن
%A هاشمی مهنه, سیدمجید
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 2011

[Download]