اولین کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی , 2011-09-01

عنوان : ( القاء صدمات کروموزومی در سلولهای مغز استخوان موش کوچک آزمایشگاهی در اثر تجویز استنشاقی n-بوتانول )

نویسندگان: ناهید منصوری کیوج , فرهنگ حداد , مسعود فریدونی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

n-بوتانول الکل 4 کربنی که استفاده بسیار وسیعی در صنایع غذایی و ...

کلمات کلیدی

, موش کوچک آزمایشگاهی, n-بوتانول, میکرونوکلئوس, وینبلاستین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025952,
author = {منصوری کیوج, ناهید and حداد, فرهنگ and فریدونی, مسعود},
title = {القاء صدمات کروموزومی در سلولهای مغز استخوان موش کوچک آزمایشگاهی در اثر تجویز استنشاقی n-بوتانول},
booktitle = {اولین کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی},
year = {2011},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {موش کوچک آزمایشگاهی، n-بوتانول، میکرونوکلئوس، وینبلاستین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T القاء صدمات کروموزومی در سلولهای مغز استخوان موش کوچک آزمایشگاهی در اثر تجویز استنشاقی n-بوتانول
%A منصوری کیوج, ناهید
%A حداد, فرهنگ
%A فریدونی, مسعود
%J اولین کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی
%D 2011

[Download]