نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران , 2011-12-27

عنوان : ( ارائه بنچ مارکینگ برای کانالهای توزیع بانک با کمک DEA )

نویسندگان: سید علیرضا داودی , علیرضا پویا , توران آصفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عملکرد مناسب کانالهای توزیع نقش کلیدی در موفقیت یک سازمان، دستیابی به اهداف و سودآوری پایدار آن دارد. در این راستا، اهمیت وجود سیستمی برای سنجش عملکرد کانالهای توزیع در بهبود آن توصیه می گردد. در این پژوهش 40شعبه بانک رفاه مشهد از حیث کارائی کانالهای توزیع مختلف در شعب، طی سال 1388 با کمک تحلیل پوششی داده ها اندازه گیری می شوند. برای شعب ناکارا مقدار ناکارائی موجود در هر کانال توزیع مشخص می شود و بنچ مارکی برای هر شعبه برای رسیدن به کارائی معرفی می شود. پژوهش ما نشاندهنده ناکارائی بیشتر سیستم بانکداری بانک رفاه مشهد در زمینه کانالهای توزیع نوین نسبت به روشهای سنتی بانکداری می باشد. بین کارائی شعب در زمینه کانالهای توزیع نوین و سنتی همبستگی منفی وجود دارد. ارزیابی کارائی . بنچ مارکینگ کانالهای توزیع از دو منظر متفاوت، نتایج معنی دارتری را برای تصمیم گیرندگان حاصل می نمایدو راهکارهای عملی تر و سریعتری را میسر می سازد.

کلمات کلیدی

, کانالهای توزیع, تحلیل پوششی داده ها, مرز کارائی, بنچ مارکینگ, بانکداری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025996,
author = {سید علیرضا داودی and پویا, علیرضا and توران آصفی},
title = {ارائه بنچ مارکینگ برای کانالهای توزیع بانک با کمک DEA},
booktitle = {نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران},
year = {2011},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {کانالهای توزیع، تحلیل پوششی داده ها، مرز کارائی، بنچ مارکینگ، بانکداری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه بنچ مارکینگ برای کانالهای توزیع بانک با کمک DEA
%A سید علیرضا داودی
%A پویا, علیرضا
%A توران آصفی
%J نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران
%D 2011

[Download]