علوم و فناوری رنگ, دوره (5), شماره (5), سال (2011-12) , صفحات (199-206)

عنوان : ( تاثیر غلظتهای مختلف ساکارز، نیترات سدیم و سولفات روی بر میزان تولید رنگینه توسط موناسکوس پرپورئوس )

نویسندگان: محسن صابری نجفی , خلیل ملک زاده , مجید عزیزی ارانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﻴﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮ روی ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎی ﻛﺸﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ رﺷﺪ ﻗﺎرچ ﻣﻮﻧﺎﺳﻜﻮس ﭘﺮﭘﻮرﺋﻮس ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ رﻧﮕﻴﻨﻪ، ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ رﻧﮕﻴﻨـﻪ و ﺑﻴﻮﻣـﺎس ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﻮﻧﺎﺳـﻜﻮس ﭘﺮﭘﻮرﺋـﻮس (DSMZ 1603) ﺑـﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﻧﻴﺘﺮات ﺳﺪﻳﻢ(1.5 ، 3 و 4.5 ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ) 5 ﺳﻄﺢ ﺳﺎﻛﺎرز ( ، 150 ،125 ،100 75 و 175 ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ) در ﻗﺎﻟـﺐ ﻃـﺮح ﻓﺎﻛﺘﻮرﻳﻞ و ﭘﻨﺞ ﺳﻄﺢ ﺳﻮﻟﻔﺎت روی(0، 5، 10، 15، 20ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم در لیتر) در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﻛﺎﻣﻼً ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ. ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎی ﻛﺸﺖ ﺷﺪه در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺎﻳﻊ درون اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺷﻴﻜﺮدار در دﻣﺎی 25 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲﮔﺮاد و 120 دور در دﻗﻴﻘﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ، ﺗﻮﻟﻴﺪ رﻧﮕﻴﻨﻪﻫﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺳﺎﻛﺎرز ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲداری اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﻧﻴﺘﺮات ﺳﺪﻳﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲداری ﻧﺪاﺷﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ رﻧﮕﻴﻨﻪ درﺳﻄﺢ 175ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺳﺎﻛﺎرز ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ3 ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻴﺘﺮات ﺳﺪﻳﻢ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار ﺑﻴﻮﻣـﺎس در ﻏﻠﻈـﺖ 175ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ﺳﺎﻛﺎرز ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ4,5 ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻴﺘﺮات ﺳﺪﻳﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد، ﺗﻮﻟﻴﺪ رﻧﮓ ﺑﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺳـﻄﺢ ﺳـﻮﻟﻔﺎت روی ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﻌﻨﻲداری ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳ ﺎﺑﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪ رﻧﮕﻴﻨﻪﻫﺎ در ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺪون ﺳﻮﻟﻔﺎت روی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ

کلمات کلیدی

, موناسکوس پرپورئوس, رنگینه طبیعی, متابولیت قارچی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025997,
author = {محسن صابری نجفی and خلیل ملک زاده and عزیزی ارانی, مجید},
title = {تاثیر غلظتهای مختلف ساکارز، نیترات سدیم و سولفات روی بر میزان تولید رنگینه توسط موناسکوس پرپورئوس},
journal = {علوم و فناوری رنگ},
year = {2011},
volume = {5},
number = {5},
month = {December},
issn = {1725-8779},
pages = {199--206},
numpages = {7},
keywords = {موناسکوس پرپورئوس، رنگینه طبیعی، متابولیت قارچی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر غلظتهای مختلف ساکارز، نیترات سدیم و سولفات روی بر میزان تولید رنگینه توسط موناسکوس پرپورئوس
%A محسن صابری نجفی
%A خلیل ملک زاده
%A عزیزی ارانی, مجید
%J علوم و فناوری رنگ
%@ 1725-8779
%D 2011

[Download]