علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (8), شماره (31), سال (2011-12) , صفحات (115-122)

عنوان : ( بررسی تأثیر امواج فراصوت و روش های پیش فراوری براستخراج روغن از هسته انار )

نویسندگان: شادی بصیری , فخری شهیدی , رسول کدخدایی , رضا فرهوش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روغن دانه انار ارزش تغذیه ای بالایی داشته و غنی از ترکیبات مختلف می باشد و کاربردهای زیاد در صنایع خوراکی، دارویی و بهداشتی دارد. در این پژوهش تأثیر امواج پرقدرت فراصوت در فرکانس 20 کیلوهرتز بر راندمان استخراج روغن از دانه انار مورد بررسی قرار گرفت. تیمارهای مورد ، مطالعه، شامل روش استخراج روغن در 2 سطح (استخراج با حلال باکمک فراصوت و استخراج با حلال بدون فراصوت)، زمان فرایند در 3 سطح ( 30، 45 و 60 دقیقه) و روش آماده سازی و پیش فراوری دانه ها در 6 سطح (آسیاب، خیساندن و آسیاب، صوت وآسیاب، خیساندن وصوت وآسیاب، آسیاب و صوت و آبگیری، خیساندن وآسیاب و صوت و آبگیری) بودند. نتایج آزمایشات نشان داد که در بین دو روش مورد بررسی، استخراج با امواج فراصوت بدون این که تأثیری بر ترکیب اسید های چرب و مقدار کمی آنها داشته باشد، بازده استحصال بیشتری را بدست داد. همچنین آماده سازی دانه با آب گرم و فراصوت بازده استخراج روغن را به طور معنی داری افزایش داد. افزون بر این مشخص گردید که در حضور امواج فراصوت زمان استخراج به 30 دقیقه کاهش یافت.

کلمات کلیدی

, روغن, دانه انار, امواج فراصوت, راندمان استخراج, کاویتاسیون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026025,
author = {بصیری, شادی and شهیدی, فخری and رسول کدخدایی and فرهوش, رضا},
title = {بررسی تأثیر امواج فراصوت و روش های پیش فراوری براستخراج روغن از هسته انار},
journal = {علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2011},
volume = {8},
number = {31},
month = {December},
issn = {2008-8787},
pages = {115--122},
numpages = {7},
keywords = {روغن، دانه انار، امواج فراصوت، راندمان استخراج، کاویتاسیون},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر امواج فراصوت و روش های پیش فراوری براستخراج روغن از هسته انار
%A بصیری, شادی
%A شهیدی, فخری
%A رسول کدخدایی
%A فرهوش, رضا
%J علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 2008-8787
%D 2011

[Download]