چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران , 2012-02-06

عنوان : ( بررسی اثر اسیدیته آب مخزن سمپاش بر کارایی کنترل شیمیایی علف های هرز سوروف (Echinochloa crus-galli L.) و گاوپنبه )

نویسندگان: کمال حاج محمدنیا قالی باف , محمدحسن راشدمحصل , مهدی نصیری محلاتی , اسکندر زند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده این آزمایش با 8 سطح pH آب مخزن سمپاش علف کش های گلیفوسیت و نیکوسولفورون (معادل 3، 4، 5، 6، 7 ، 8، 9 و10) روی علف های هرز سوروف و گاوپنبه به صورت فاکتوریل 8×2 و در قالب طرح کاملا تصادفی با 6 تکرار (به انضمام 3 گلدان شاهد برای هر سطح تیمار)، به صورت جداگانه برای هر علف هرز طی سال های 88-1387 در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد، اجرا شد. محلول علف کش در هر سطح pH آب با توجه به ED50 حاصل از آزمایش دُز- پاسخ مربوط به علف کش های گلیفوسیت و نیکوسولفورون در محیط کنترل شده (به ترتیب 158 و 22 گرم ماده مؤثره در هکتار از میانگین علف های هرز)، در مرحله 3 تا 4 برگی علف های هرز، تیمار شد. نتایج نشان دادند که بقاء، ارتفاع بوته، سطح برگ و وزن خشک اندام هوایی (درصد شاهد) علف های هرز به طور معنی داری (01/0≥P) تحت تأثیر تغییرات pH محلول علف کش ها قرار گرفتند. علف کش گلیفوسیت در pH های 6 و 7 آب مخزن سمپاش بیشترین تأثیر را در کنترل علف هرز سوروف ایجاد کرد، در صورتی که بیشترین فعالیت علف کش نیکوسولفورون بر سوروف به ترتیب در pH های 8 و 7 آب به دست آمد. این در حالی بود که علف کش گلیفوسیت در اسیدیته معادل 6 و علف کش نیکوسولفورون در pH برابر 8 بهترین کنترل را روی علف هرز گاوپنبه نشان دادند. نتایج این آزمایش، نقش اسیدیته آب مخزن سمپاش بر کارایی علف کش های گلیفوسیت و نیکوسولفورون در کنترل علف های هرز سوروف و گاوپنبه را مورد تأکید قرار داد.

کلمات کلیدی

, زیست توده, کیفیت حلال,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026047,
author = {حاج محمدنیا قالی باف, کمال and راشدمحصل, محمدحسن and نصیری محلاتی, مهدی and اسکندر زند},
title = {بررسی اثر اسیدیته آب مخزن سمپاش بر کارایی کنترل شیمیایی علف های هرز سوروف (Echinochloa crus-galli L.) و گاوپنبه},
booktitle = {چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران},
year = {2012},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {زیست توده، کیفیت حلال، ED50.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر اسیدیته آب مخزن سمپاش بر کارایی کنترل شیمیایی علف های هرز سوروف (Echinochloa crus-galli L.) و گاوپنبه
%A حاج محمدنیا قالی باف, کمال
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A اسکندر زند
%J چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران
%D 2012

[Download]