چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران , 2012-02-06

عنوان : ( مطالعه تأثیر کربنات کلسیم آب مخزن سمپاش بر کارایی علف کش های گلیفوسیت و نیکوسولفورون در کنترل علف های هرز سوروف (Echinochloa crus-galli L.) و گاوپنبه در شرایط گلخانه ای )

نویسندگان: کمال حاج محمدنیا قالی باف , محمدحسن راشدمحصل , مهدی نصیری محلاتی , اسکندر زند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده آزمایش تغییر کربنات کلسیم آب مخزن سمپاش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی با 6 تکرار (به انضمام 6 گلدان شاهد) به صورت جداگانه برای هر علف هرز طی سال های 88-1387 در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل غلظت کربنات کلسیم در شش سطح (0، 100، 200، 300، 400 و 500 قسمت در میلیون) در واکنش به مقدار ثابت 3 کیلوگرم در هکتار سولفات آمونیم (AMS±) به عنوان تعدیل کننده سختی آب بودند. دُز علف کش های گلیفوسیت و نیکوسولفورون به ترتیب 158 و 22 گرم ماده مؤثره در هکتار منظور شد (معادل ED50 حاصل از آزمایش دُز- پاسخ مربوط به آن ها در محیط کنترل شده). نتایج آزمایش، تأثیر معنی دار (01/0≥P) تغییرات غلظت کربنات کلسیم آب در مخزن علف کش های گلیفوسیت و نیکوسولفورون را بر درصد بقاء، ارتفاع بوته، سطح برگ و وزن خشک اندام هوایی (درصد شاهد) علف های هرز سوروف و گاوپنبه نشان دادند. اثر بازدارندگی یون کلسیم در مخزن علف کش گلیفوسیت بیش از علف کش نیکوسولفورون روی مهار علف های هرز مشهود بود. افزودن سولفات آمونیم (+AMS) به مخزن سمپاش، اثرات بازدارنده کربنات کلسیم آب را کاهش داد و تأثیر علف کش ها را بهبود بخشید، ولی این افزایش کارایی ناشی از افزودن سولفات آمونیم به مخزن سمپاش در علف کش های گلیفوسیت و نیکوسولفورون بر علف های هرز سوروف و گاوپنبه تأثیر مشابهی ایجاد نکرد و نتیجه معکوسی نشان داد.

کلمات کلیدی

, سختی آب, AMS, ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026048,
author = {حاج محمدنیا قالی باف, کمال and راشدمحصل, محمدحسن and نصیری محلاتی, مهدی and اسکندر زند},
title = {مطالعه تأثیر کربنات کلسیم آب مخزن سمپاش بر کارایی علف کش های گلیفوسیت و نیکوسولفورون در کنترل علف های هرز سوروف (Echinochloa crus-galli L.) و گاوپنبه در شرایط گلخانه ای},
booktitle = {چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران},
year = {2012},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {سختی آب، AMS، ، ED50.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه تأثیر کربنات کلسیم آب مخزن سمپاش بر کارایی علف کش های گلیفوسیت و نیکوسولفورون در کنترل علف های هرز سوروف (Echinochloa crus-galli L.) و گاوپنبه در شرایط گلخانه ای
%A حاج محمدنیا قالی باف, کمال
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A اسکندر زند
%J چهارمین همایش علوم علف های هرز ایران
%D 2012

[Download]