همایش ملی کشاورزی پایدار , 2011-12-01

عنوان : ( جایگزینی نهاده‌های شیمیایی با کودهای آلی و بیولوژیک در شرایط استفاده از گیاهان پوششی خلر و شبدر ایرانی در کشت اکولوژیک کدو پوست‌کاغذی (Cucurbita pepo L.) )

نویسندگان: محسن جهان , مهدی نصیری محلاتی , محمد بهزاد امیری , مهسا اقحوانی شجری , سیدمحمدکاظم تهامی زرندی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر کودهای آلی و بیولوژیک بر خصوصیات کمی و کیفی کدو پوست کاغذی (Cucurbita pepo L.) در شرایط کشت و عدم کشت گیاهان پوششی،آزمایشی در سال زراعی 89-1388 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده‌ی کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، به‌صورت کرت‌های دوبار خرد‌شده در قالب طرح پایه‌ی بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. بقایای یک‌ساله‌ی 4 نوع کود آلی مختلف (گاوی، گوسفندی، مرغی و ورمی‌کمپوست) در کرت‌های اصلی، کاربرد و عدم کاربرد نیتروکسین (دارای باکتری‌های Azotobacter sp. و Azospirillum sp.) در کرت‌های فرعی و کشت و عدم کشت گیاهان پوششی خلر و شبدر ایرانی در کرت‌های فرعی‌فرعی قرار گرفتند. نتایج آزمایش نشان داد که تمامی کودهای آلی مورد استفاده در آزمایش به‌جز کود مرغی،سبب افزایش عملکرد میوه نسبت به شاهد شدند. کشت گیاهان پوششی عملکرد میوه را نسبت به شاهد افزایش داد. با توجه به نتایج اثرات متقابل کودهای آلی و بیولوژیک، استفاده‌ی همزمان از ورمی‌کمپوست و نیتروکسین نسبت به کاربرد جداگانه‌ی هر یک از این کودها باعث افزایش عملکرد دانه شد. به‌طور‌کلی، نتایج این آزمایش نشان داد که کاربرد توأم کودهای آلی، بیولوژیک و گیاهان پوششی و در نتیجه بروز اثرات متقابل موجود بین آنها، ضمن بهبود بخشیدن به وضعیت حاصلخیزی خاک،سبب تولید عملکرد مطلوب و عاری از بقایای شیمیایی کدو پوست‌کاغذی در یک نظام کم‌نهاده شد.

کلمات کلیدی

, نیتروکسین, ورمی‌کمپوست, گیاهان دارویی, نهاده‌های بوم‌سازگار.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026132,
author = {جهان, محسن and نصیری محلاتی, مهدی and امیری, محمد بهزاد and اقحوانی شجری, مهسا and تهامی زرندی, سیدمحمدکاظم},
title = {جایگزینی نهاده‌های شیمیایی با کودهای آلی و بیولوژیک در شرایط استفاده از گیاهان پوششی خلر و شبدر ایرانی در کشت اکولوژیک کدو پوست‌کاغذی (Cucurbita pepo L.)},
booktitle = {همایش ملی کشاورزی پایدار},
year = {2011},
location = {ورامین, ايران},
keywords = {نیتروکسین، ورمی‌کمپوست، گیاهان دارویی، نهاده‌های بوم‌سازگار.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جایگزینی نهاده‌های شیمیایی با کودهای آلی و بیولوژیک در شرایط استفاده از گیاهان پوششی خلر و شبدر ایرانی در کشت اکولوژیک کدو پوست‌کاغذی (Cucurbita pepo L.)
%A جهان, محسن
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A امیری, محمد بهزاد
%A اقحوانی شجری, مهسا
%A تهامی زرندی, سیدمحمدکاظم
%J همایش ملی کشاورزی پایدار
%D 2011

[Download]