همایش ملی کشاورزی پایدار , 2011-12-01

عنوان : ( اثر گیاهان پوششی زمستانه خلر و شبدر ایرانی بر فعالیت باکتری‌های تحریک‌کننده‌ی رشد گیاه و میزان نیتروژن، ای‌سی و پی‌اچ خاک در کاربرد همزمان کودهای آلی در یک نظام اکولوژیک تولید کدو پوست‌کاغذی (Cucurbita pepo L.) )

نویسندگان: محسن جهان , مهدی نصیری محلاتی , محمد بهزاد امیری , مهسا اقحوانی شجری , محمد کاظم تهامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سال‌های اخیر به‌منظور افزایش سلامت کشت‌بوم‌ها، استفاده از نهاده‌های بوم‌سازگار به‌ویژه در زمینه‌ی تولید گیاهان دارویی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. به منظور بررسی اثر کودهای آلی و بیولوژیک بر خصوصیات کمی و کیفی کدو پوست کاغذی (Cucurbita pepo L.)در شرایط کشت و عدم کشت گیاهان پوششی،آزمایشی در سال زراعی 89-1388 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده‌ی کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، به‌صورت کرت‌های دوبار خرد‌شده در قالب طرح پایه‌ی بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. بقایای یک‌ساله‌ی 4 نوع کود آلی مختلف (گاوی، گوسفندی، مرغی و ورمی‌کمپوست) در کرت‌های اصلی، کاربرد و عدم کاربرد نیتروکسین (دارای باکتری‌های Azotobacter sp. و Azospirillum sp.) در کرت‌های فرعی و کشت و عدم کشت گیاهان پوششی خلر و شبدر ایرانی در کرت‌های فرعی‌فرعی قرار گرفتند. کاربرد کود بیولوژیک و کشت گیاهان پوششی میزان نیتروژن خاک را نسبت به شاهد افزایش دادند. اثر متقابل سه‌گانه‌ی‌ کودهای آلی، بیولوژیک و گیاهان پوششی بر میزان نیتروژن خاک معنی‌دار بود، به‌طوری‌که ورمی‌کمپوست بیشترین کارایی خود را زمانی نشان داد که همزمان با گیاهان پوششی و کود بیولوژیک به‌کار رفت. اثر کودهای آلی و نیز کشت و عدم کشت گیاهان پوششی بر هدایت الکتریکی (EC) و پی‌اچ خاک (pH) معنی‌دار نبود، اما کاربرد کود بیولوژیک سبب کاهش اسیدیته‌ی خاک به میزان 6/0 شد.بررسی رابطه‌ی بین هدایت الکتریکی و پی‌اچ خاک، نشان داد که با افزایش پی‌اچ خاک، هدایت الکتریکی آن نیز به‌طور خطی افزایش یافت.به‌طور‌کلی، نتایج این آزمایش نشان داد که کاربرد توأم کودهای آلی، بیولوژیک و گیاهان پوششی و در نتیجه بروز اثرات متقابل موجود بین آنها، ضمن بهبود بخشیدن به وضعیت حاصلخیزی خاک، سبب تولید عملکرد مطلوب کدو پوست‌کاغذی در یک نظام کم‌نهاده شد.

کلمات کلیدی

, اثر متقابل سه‌گانه, گیاهان دارویی, نهاده‌های بوم‌سازگار, نیتروکسین.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026133,
author = {جهان, محسن and نصیری محلاتی, مهدی and امیری, محمد بهزاد and اقحوانی شجری, مهسا and محمد کاظم تهامی},
title = {اثر گیاهان پوششی زمستانه خلر و شبدر ایرانی بر فعالیت باکتری‌های تحریک‌کننده‌ی رشد گیاه و میزان نیتروژن، ای‌سی و پی‌اچ خاک در کاربرد همزمان کودهای آلی در یک نظام اکولوژیک تولید کدو پوست‌کاغذی (Cucurbita pepo L.)},
booktitle = {همایش ملی کشاورزی پایدار},
year = {2011},
location = {ورامین, ايران},
keywords = {اثر متقابل سه‌گانه، گیاهان دارویی، نهاده‌های بوم‌سازگار، نیتروکسین.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر گیاهان پوششی زمستانه خلر و شبدر ایرانی بر فعالیت باکتری‌های تحریک‌کننده‌ی رشد گیاه و میزان نیتروژن، ای‌سی و پی‌اچ خاک در کاربرد همزمان کودهای آلی در یک نظام اکولوژیک تولید کدو پوست‌کاغذی (Cucurbita pepo L.)
%A جهان, محسن
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A امیری, محمد بهزاد
%A اقحوانی شجری, مهسا
%A محمد کاظم تهامی
%J همایش ملی کشاورزی پایدار
%D 2011

[Download]