پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی- دانشگاه تربیت معلم , 2011-12-14

عنوان : ( بررسی خشکسالی هیدروژئولوژیکی در آبخوان دشت فسا با استفاده از شاخص منبع آب زیرزمینی (GRI) )

نویسندگان: محبوبه صیف , ابوالفضل مساعدی , حسین محمدزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خشکسالی یکی از پدیده های آب و هوایی و از جمله رخداد های است که خسارت های زیادی را باعث می-شود . با توجه به اهمیت زیاد منابع آب زیرزمینی در کشور بررسی خشکسالی های هیدروژئولوژیکی و رفتارسنجی افت سطح آب های زیرزمینی در راستای ارائه راهکار های حفاظت و مدیریت مناسب منابع حیاتی آب ضروری می باشد . در این تحقیق به بررسی خشکسالی آبخوان فسا پرداخته شده است . بدین منظور سطح آب زیرزمینی به عنوان داده اصلی انتخاب گردید و سه چاه پیزومتری دانشکده پزشکی ، سعدآباد و پاسگاه زرجان به ترتیب با کمترین ، بیشترین و متوسط افت انتخاب شدند و سپس با شاخص منبع آب زیرزمینی GRI(Groundwater Resource Index) وضعیت خشکسالی طی سال های 1388-1372 مورد بررسی قرار گرفت . نتایج نشان می دهد ، که مقدار شاخص GRI روند کاهشی داشته و در سال های 1387 و 1388 خشکسالی با درجات بالا در منابع آب زیرزمینی این منطقه رخ داده است . در این منطقه، شاخص خشکسالی هیدروژئولوژیکی GRI با شاخص خشکسالی هواشناسی SPI در مقیاس زمانی 48 ماهه بدون تأخیر زمانی رابطه معنی داری در سطح 99 درصد، را نشان می دهد.

کلمات کلیدی

, خشکسالی, شاخص منبع آب زیرزمینی, شاخص بارش استاندارد شده, فسا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026136,
author = {صیف, محبوبه and مساعدی, ابوالفضل and محمدزاده, حسین},
title = {بررسی خشکسالی هیدروژئولوژیکی در آبخوان دشت فسا با استفاده از شاخص منبع آب زیرزمینی (GRI)},
booktitle = {پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی- دانشگاه تربیت معلم},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {خشکسالی، شاخص منبع آب زیرزمینی، شاخص بارش استاندارد شده، فسا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی خشکسالی هیدروژئولوژیکی در آبخوان دشت فسا با استفاده از شاخص منبع آب زیرزمینی (GRI)
%A صیف, محبوبه
%A مساعدی, ابوالفضل
%A محمدزاده, حسین
%J پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی- دانشگاه تربیت معلم
%D 2011

[Download]