هفتمین کنفرانس زمین شناسی و محیط زیست ایران , 2011-09-06

Title : ( مکانیسم چگونگی جذب کادمیوم در رسهای پیلارد و چالکوژنیدها (chalcogenides) )

Authors: Morteza Razmara , hossein karimi , effat heshmate ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

چکیده برهمکنش های بین کادمیوم در محلول های آبی و رس های پیلارد و نیز چالکوژنیدها با استفاده از آزمایشات نانومینرالوژی مورد مطالعه قرار گرفت. از روشهای XRD، آنالیزهای شیمیایی، DCS و سینکترون بر پایه طیف سنجی جذب پرتو ایکس (XAS) برای مشخص کردن واکنش فازها استفاده گردید. طول متوسط باند های Cd-Ag، Cd-S، Sb-S، Fe-S و Cd-Cdتوسط XAS تعیین شد. اطلاعات در مورد لیگاندهای اتم های کادمیوم مستقیما توسط EXAFS و به صورت غیرمستقیم از XANES بدست آمد. فازهای کادمیوم دار و انتشار کادمیوم در فازها توسط EPMA، HRXRD و SEM مشخص شده است. آنالیزهای XANES نشان داد که جذب کادمیوم توسط رسهای پیلارد از طریق مکانیسم خاص صورت می گیرد. این داده ها مشخص کردند که عمده جاذب کادمیوم، رس های کمپلکسی از رسهای پیلارد شده با آلومینیوم، تیتان و آهن می باشند.

Keywords

, رس های پیلارد, EPMA, HRXRD, SEM, XANES وEXAFS
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026139,
author = {Razmara, Morteza and Karimi, Hossein and Heshmate, Effat},
title = {مکانیسم چگونگی جذب کادمیوم در رسهای پیلارد و چالکوژنیدها (chalcogenides)},
booktitle = {هفتمین کنفرانس زمین شناسی و محیط زیست ایران},
year = {2011},
location = {شاهرود, IRAN},
keywords = {رس های پیلارد، EPMA، HRXRD، SEM، XANES وEXAFS},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مکانیسم چگونگی جذب کادمیوم در رسهای پیلارد و چالکوژنیدها (chalcogenides)
%A Razmara, Morteza
%A Karimi, Hossein
%A Heshmate, Effat
%J هفتمین کنفرانس زمین شناسی و محیط زیست ایران
%D 2011

[Download]