اولین همایش ملی زمین شناسی ایران , 2011-05-25

Title : ( استفاده از روشهای نانوکانی شناسی (nanomineralogy) در مطالعات چگونگی جذب آرسنیک توسط رسهای پیلارد و اکسیدها-هیدروکسیدهای آهن )

Authors: Morteza Razmara , hossein karimi ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

چکیده متغیر ودن درجه سمی بودن و تحرک ارسنیک و ترکیبات گوناگون آن، بسته به حالت اکسایش آنها، نیاز به مشخص نمودن این متغیرها در فازهای جامد ارسنیک دار توسط روشهای نانوکانی شناسی را ضروری می سازد. به همین دلیل واکنش بین ارسنیکAs(V)] و [As(III) و رسهای پیلارد با استفاده از سری آزمایشات نانوکانی شناسی انجام گردید. از آنالیزهای شیمیایی، آنالیزهای حرارتی (DSC ) و میکروسکوپ های الکترونی SEM) و (EPMAو نیز HRXRD جهت مشخص نمودن فازهای برهمکنش کننده استفاده گردید. برای تعیین حالت اکسایش ارسنیک، مشخص نمودن عدد هم آرایی (کوردینانسیون) موضعی، تعیین فواصل بین اتمی، اندازه گیری نظم و درجه بی نظمی، تشخیص اتمهای مجاور و مشخص کردن نظم کوتاه برد (SRO) در کانیهای ارسنیک دار ، از طیف نمایی ریزساختاری جذب پرتوهای (EXAFS) X نیز استفاده گردید. متوسط طول باند عناصر Ag-S, As-Ag, As-S, Fe-S, Sb-S و As-As درکانیهای ارسنیک دار با کمک XAS تعیین شدند. جهت بدست آوردن داده های دقیق از الگوهای پراش پرتو X از روش Rietveld استفاده گردید. در این مطالعه تشخیص فازهای ارسنیک دار و پراکندگی As در کانیها با استفاده از HRXRD و SEM و آنالیزها توسط EPMA انجام گردید. آنالیزهای XANES نشان داد که در نمونه های مورد مطالعه As5+ حالت اکسایش غالب می باشد اما دیگر حالت های As نیز گاهی مشاهده شدند. مطالعه نشان داد که بخش اعظم ارسنیک توسط سطوح کانیهای پیلارد جذب و بقیه آن نیز وارد شبکه کانیهای مختلف می شود. این مطالعه نشان داد که جذب کننده اصلی ارسنیک، رسهای پیلارد و اکسیدهای آهن سه ظرفیتی می باشند

Keywords

, EPMA , SEM , HRXRD , EXAFS, نانوکانی شناسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026140,
author = {Razmara, Morteza and Karimi, Hossein},
title = {استفاده از روشهای نانوکانی شناسی (nanomineralogy) در مطالعات چگونگی جذب آرسنیک توسط رسهای پیلارد و اکسیدها-هیدروکسیدهای آهن},
booktitle = {اولین همایش ملی زمین شناسی ایران},
year = {2011},
location = {شیراز, IRAN},
keywords = {EPMA ،SEM ،HRXRD ،EXAFS; نانوکانی شناسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استفاده از روشهای نانوکانی شناسی (nanomineralogy) در مطالعات چگونگی جذب آرسنیک توسط رسهای پیلارد و اکسیدها-هیدروکسیدهای آهن
%A Razmara, Morteza
%A Karimi, Hossein
%J اولین همایش ملی زمین شناسی ایران
%D 2011

[Download]