کنفرانس فیزیک ایران سال 1390 , 2011-09-06

عنوان : ( مطالعه ی خواص ساختاری و مغناطوترابری نانوذرات پروسکایت 3 La0/85B0/15MnO تهیه شده به روش فعالسازی مکانیکی )

نویسندگان: هادی نعمتی فر , ناصر تجبر , محمد بهدانی , شکوفه طباطبایی یزدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، ترکیب منگنایت لانتانیم La0/85Bi 0/15MnO به روش فعالسازی مکانیکی تهیه شد و خواص ساختاری و مغناطوترابری آن در بازه دمایی 77 تا 300 کلوین و در میدان مغناطیسی خارجی تا 1.5 تسلا مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش دما مقاومت الکتریکی ابتدا افزایش و سپس کاهش مییابد و دارای یک گذار فلز-عایق در این بازه دمایی است. با اعمال میدان مغناطیسی، مقاومت کاهش مییابد که ناشی از کاهش پراکندگی اسپینی است.

کلمات کلیدی

, منگنایت , فعالسازی مکانیکی , گذار فلز, عایق , نانوذرات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026152,
author = {نعمتی فر, هادی and تجبر, ناصر and بهدانی, محمد and طباطبایی یزدی, شکوفه},
title = {مطالعه ی خواص ساختاری و مغناطوترابری نانوذرات پروسکایت 3 La0/85B0/15MnO تهیه شده به روش فعالسازی مکانیکی},
booktitle = {کنفرانس فیزیک ایران سال 1390},
year = {2011},
location = {اورومیه, ايران},
keywords = {منگنایت - فعالسازی مکانیکی - گذار فلز-عایق - نانوذرات},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه ی خواص ساختاری و مغناطوترابری نانوذرات پروسکایت 3 La0/85B0/15MnO تهیه شده به روش فعالسازی مکانیکی
%A نعمتی فر, هادی
%A تجبر, ناصر
%A بهدانی, محمد
%A طباطبایی یزدی, شکوفه
%J کنفرانس فیزیک ایران سال 1390
%D 2011

[Download]