پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (3), شماره (2), سال (2011-9) , صفحات (121-130)

عنوان : ( تأثیر سطوح مختلف سویای اکسترود شده و آنزیم آویزایم بر عملکرد جوجه‌های گوشتی )

نویسندگان: حسن نصیری مقدم , مونا آزادگان مهر , لیلا زرتاش , محمود سالمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر جایگزینی سطوح مختلف دانه سویای اکسترود شده همراه با آنزیم آویزایم و بدون آن از تعداد 480 قطعه جوجه گوشتی سویه تجاری راس استفاده شد. آزمایش در قالب یک طرح کاملا تصادفی بصورت فاکتوریل (2 4) در 5 تکرار در یک دوره 36-0 روزگی با 8 جیره غذایی انجام شد. دانه سویا فرآوری شده در دمای 155 درجه سانتیگراد توسط دستگاه اکسترودر عمل آوری شد. تیمارها شامل 4 سطح جایگزینی دانه سویای پرچرب اکسترودشده (صفر، 5، 10 و 15درصد) و دو سطح آنزیم آویزایم (صفر و500 گرم در تن خوراک) بود. استفاده از دانه سویای پرچرب اکسترود شده و آنزیم آویزایم، بطور معنی داری باعث افزایش رشد، کاهش مصرف خوراک و بهبود ضریب تبدیل (05/0>P) در جوجه های گوشتی شد.‌ فراسنجه‌های خونی شامل کلسترول و تری گلیسرید خون، وزن کبد و قلب تحت تاثیر سطوح مختلف دانه سویای پرچرب عمل آوری شده و آنزیم قرار نگرفتند.

کلمات کلیدی

, سویای اکسترودشده, آنزیم آویزایم, جوجه‌ گوشتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026209,
author = {نصیری مقدم, حسن and آزادگان مهر, مونا and زرتاش, لیلا and سالمی, محمود},
title = {تأثیر سطوح مختلف سویای اکسترود شده و آنزیم آویزایم بر عملکرد جوجه‌های گوشتی},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2011},
volume = {3},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-3106},
pages = {121--130},
numpages = {9},
keywords = {سویای اکسترودشده، آنزیم آویزایم، جوجه‌ گوشتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر سطوح مختلف سویای اکسترود شده و آنزیم آویزایم بر عملکرد جوجه‌های گوشتی
%A نصیری مقدم, حسن
%A آزادگان مهر, مونا
%A زرتاش, لیلا
%A سالمی, محمود
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ 2008-3106
%D 2011

[Download]