چهارمین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2012-02-06

عنوان : ( ارزیابی اثر دوره های تداخل علفهای هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام با تیپ رشدی مختلف لوبیا (Phaselous vulgaris) )

نویسندگان: مهدی راستگو , فریدون بهزادی , مجید پوریوسف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر دوره های تداخل علف های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام لوبیا با تیپ های رشدی مختلف، پژوهشی در سال زراعی 1388 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زنجان انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمارها شامل دوره های تداخل علف های هرز در پنج سطح (تداخل تا مراحل اولین برگ سه برگچه ای) (V3، سومین برگ سه برگچه ایV4))، تشکیل جوانه گل(R1)، تداخل تمام فصل و عدم تداخل) و ارقام لوبیا قرمز شامل رقم صیاد(نیمه رونده- تیپ2 ) و رقم گلی(رونده- تیپ3) بود. نتایج نشان داد که با افزایش دوره تداخل علف های هرز، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک بطور معنی داری کاهش یافت . همچنین نتایج نشان داد که اثر دوره های تداخل علف هرز و رقم بر تعداد غلاف در بوته و تعداد دانه در غلاف معنی دار بود و در بین اجزای عملکرد، تعداد غلاف در بوته حساس ترین جزء به رقابت علف های هرز و تعداد دانه در غلاف و وزن 100 دانه کمترین حساسیت را داشتند. بطور کلی نتایج نشان داد که رقم گلی نسبت به رقم صیاد از توان رقابت بیشتری در مقابل علف های هرز برخوردار بود.

کلمات کلیدی

, رقم صیاد, رقم گلی, رقم نیمه رونده, رقم رونده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026345,
author = {راستگو, مهدی and فریدون بهزادی and مجید پوریوسف},
title = {ارزیابی اثر دوره های تداخل علفهای هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام با تیپ رشدی مختلف لوبیا (Phaselous vulgaris)},
booktitle = {چهارمین همایش علوم علفهای هرز ایران},
year = {2012},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {رقم صیاد، رقم گلی، رقم نیمه رونده، رقم رونده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی اثر دوره های تداخل علفهای هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام با تیپ رشدی مختلف لوبیا (Phaselous vulgaris)
%A راستگو, مهدی
%A فریدون بهزادی
%A مجید پوریوسف
%J چهارمین همایش علوم علفهای هرز ایران
%D 2012

[Download]