چهارمین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2012-02-06

عنوان : ( تعیین درجه مقاومت به علفکش دیکلوفوپ متیل (ایلوکسان) در توده های یولاف وحشی (Avena ludoviciana) مزارع گندم خوزستان )

نویسندگان: مهدی راستگو , محمدحسن راشدمحصل , اسکندر زند , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور تعیین درجه مقاومت به علف کش دیکلوفوپ متیل در توده های یولاف وحشی مزارع گندم استان خوزستان، مطالعه ای در طی سال های 1384 و 1385 در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. در این مطالعه 9 توده از توده های یولاف وحشی جمع آوری شده از شهرهای مختلف استان خوزستان حاصل از آزمایش های غربال اولیه، به همراه یک تودة حساس، به منظور تعیین درجه مقاومت در معرض آزمایش زیست سنجی قرار گرفتند. توده های یولاف وحشی مذکور در دامنه ای از دزها بر اساس 25/0 تا 32 برابر دز توصیه شده (900 گرم ماده موثره در هکتار) مورد زیست سنجی در شرایط گلخانه قرار گرفتند. بطور کلی نتایج این پژوهش نشان دهنده، درجات بالایی از مقاومت به علف کش دیکلوفوپ متیل در تمامی توده های یولاف وحشی مورد آزمایش بود.

کلمات کلیدی

, آریلوکسی فنوکسی پروپیونات, آزمایش های دز, پاسخ, زیست سنجی, شاخص مقاومت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026348,
author = {راستگو, مهدی and راشدمحصل, محمدحسن and اسکندر زند and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {تعیین درجه مقاومت به علفکش دیکلوفوپ متیل (ایلوکسان) در توده های یولاف وحشی (Avena ludoviciana) مزارع گندم خوزستان},
booktitle = {چهارمین همایش علوم علفهای هرز ایران},
year = {2012},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {آریلوکسی فنوکسی پروپیونات- آزمایش های دز-پاسخ- زیست سنجی- شاخص مقاومت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین درجه مقاومت به علفکش دیکلوفوپ متیل (ایلوکسان) در توده های یولاف وحشی (Avena ludoviciana) مزارع گندم خوزستان
%A راستگو, مهدی
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A اسکندر زند
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J چهارمین همایش علوم علفهای هرز ایران
%D 2012

[Download]