اولین همایش ملی یافته های علوم شناختی در تعلیم و تربیت , 2011-11-23

Title : ( نگاهی دیگر به دیسلکسیا: تفکر خلاق در کودکان دیسلکسیا )

Authors: Zahra Tabibi ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

بیان مساله: گشویند (1984) دیسلکسیا را موهبتی مطرح می کند که حاصل ترشح نامعمول هورمون تستوسترون در دوران جنینی است. براساس نظر او، ترشح بیش از حد هورمون تستوسترون در دوران جنینی رشد نیمکره راست مغز را تسریع و رشد نیمکره چپ را به تاخیر می اندازد. تاخیر در رشد نیمکره چپ مغز منجر به اختلالات خاص یادگیری، دیسلکسیا می شود، در حالیکه نیمکره راست آنها پیشرفته است. سوال مطرح می شود که آیا کودکان دیسلکسیا در فعالیت های مربوط به نیمکره راست مغز برتری دارند؟ هدف مطالعه: مطالعه حاضر به بررسی تواناییهای خلاقیت کلامی و شکلی در کودکان دیسلکسیا و غیردیسلکسیا می پردازد. توانایی خلاقیت دو زیرریخت از کودکان دیسلکسیا کلامی/شنیداری و دیداری/فضایی نیز با یکدیگر مقایسه شدند. همچنین رابطه برتری جانبی دست و خلاقیت مورد ارزیابی قرار گرفت. روش تحقیق: 28 کودک دیسلکسیا و 29 کودک غیردیسلکسیا در دامنه سنی 5 سال و 11 ماه تا 11 سال و 1 ماه در این مطالعه شرکت جستند. دو گروه در پارامترهای جنسیت، سن، برتری جانبی دست و هوش همتاسازی شدند. یافته ها: نتایج تفاوتی را بین کودکان دیسلکسیا و غیردیسلکسیا در هیچ یک از نمرات خلاقیت نشان نداد. خلاقیت هر دو گروه با سن در ارتباط بود. خلاقیت شکلی کودکان دیسلکسیای نوع کلامی/شنیداری با دست چپی آنها ارتباط داشت. دیسلکسیای نوع دیداری/فضایی نسبت به کودکان غیردیسلکسیا در تکلیف خلاقیت شکلی ضعیفتر عمل کردند. نتیجه گیری: نتایج بر اساس تئوری \\\\\\\"نیمکره راست پیشرفته\\\\\\\" بحث می شوند. توانایی خلاقیت کودکان دیسلکسیا با سن رشد می نماید. همچنین در مطالعات مربوط به خلاقیت کودکان دیسلکسیا باید زیرریخت های آنها در نظر گرفته شود.

Keywords

, کودکان دیسلکسیا, خلاقیت کلامی, خلاقیت شکلی, تئوری نیمکره راست پیشرفته, برتری جانبی دست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026486,
author = {Tabibi, Zahra},
title = {نگاهی دیگر به دیسلکسیا: تفکر خلاق در کودکان دیسلکسیا},
booktitle = {اولین همایش ملی یافته های علوم شناختی در تعلیم و تربیت},
year = {2011},
location = {مشهد, IRAN},
keywords = {کودکان دیسلکسیا، خلاقیت کلامی، خلاقیت شکلی، تئوری نیمکره راست پیشرفته، برتری جانبی دست},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نگاهی دیگر به دیسلکسیا: تفکر خلاق در کودکان دیسلکسیا
%A Tabibi, Zahra
%J اولین همایش ملی یافته های علوم شناختی در تعلیم و تربیت
%D 2011

[Download]