بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Zahra Tabibi


موارد یافت شده: 112

1 - اثربخشی درمان ذهن آگاهی کودک بر مشکلات خواب و مشکلات رفتاری کودکان مبتلا به اختلال کم توجهی-بیش فعالی (چکیده)
2 - How does attention deficit hyperactivity disorder affect children’s road-crossing? A case-control study (چکیده)
3 - Predicting self-reported driving speed compliance with the bi-dimensional attitudes (چکیده)
4 - ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه شکوفایی پرما (چکیده)
5 - اثربخشی درمان ذهن آگاهی کودک بر نشانه های اصلی ونارسایی کنش های اجرایی کودکان مبتلا به اختلال کم توجهی-بیش فعالی (چکیده)
6 - اثربخشی درمان شناختی رفتاری متمرکز بر تروما بر بهبود نشخوار فکری کودکان مبتلا به سوء استفاده جنسی: پژوهش مورد منفرد با پیگیری یک و دو ساله (چکیده)
7 - نشانه های کودکان مبتلا به اتیسم، قبل و بعد از قرنطینه بیماری کووید-19: یک بررسی مقایسه ای (چکیده)
8 - به کارگیری تحلیل مسیر در تعیین رابطۀ سبکهای دلبستگی با شدت علائم یائسگی: بررسی نقش میانجیگری احساس گناه جنسی و مکانیزمهای دفاعی (چکیده)
9 - الگوی رفتار عبور از خیابان کودکان با مشکلات درونی سازی و برونی سازی شده (چکیده)
10 - نشانگان پیش از قاعدگی: مروری بر ادراک مردان به نشانگان پیش از قاعدگی همسرانشان (چکیده)
11 - Comparison of executive functions in disruptive mood dysregulation disorder and attention-deficit hyperactivity disorder (چکیده)
12 - Road-Crossing Behavior in Complex Traffic Situations: A Comparison of Children With and Without ADHD (چکیده)
13 - بررسی رابطه تعامل والد-کودک با مهارتهای اجتماعی و مشکلات رفتاری با میانجیگری خود مهارگری بازداری در کودکان پیش دبستانی (چکیده)
14 - The Influence of Demographic Features and Psychological Constructs on Observing Government-Advised Preventive Measures for COVID-19: The Case of Iran (چکیده)
15 - اثربخشی درمان شناختی رفتاری متمرکز بر تروما بر نشانگان اختلال تنیدگی پس از سانحه در کودکان با تجربه سوءاستفاده جنسی (چکیده)
16 - Differential effects of stimulant versus opiate drugs on driving performance (چکیده)
17 - Factors influencing the acceptance and use of a bicycle sharing system: Applying an extended Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) (چکیده)
18 - Children's Road-Crossing Behavior: Emotional Decision Making and Emotion-Based Temperamental Fear and Anger (چکیده)
19 - Feasibility of using a computer-assisted working memory training program for healthy older women (چکیده)
20 - اثربخشی آموزش نظریه ذهن بر افزایش نظریه ذهن و مهارت های اجتماعی کودکان مبتلا به اتیسم با کارکرد بالا (چکیده)
21 - مدل علی نقش میانجی طرحواره های ناسازگار اولیه در رابطه میان بدرفتاری عاطفی دوران کودکی با پرخاشگری بزرگسالی (چکیده)
22 - مقایسه الگوی ردیابی چشمی رانندگان مبتدی و با تجربه هنگام درک خطرات ترافیکی (چکیده)
23 - ابعاد سلامت و آسیب شناختی فرزندپروری در خانواده های ایرانی: یک پژوهش کیفی (چکیده)
24 - ابعاد شناختی فرزندپروری والدین ایرانی: یک مطالعه کیفی (چکیده)
25 - بررسی رابطه بین توانایی درک خطرات ترافیکی، عملکرد رانندگی در شبیه ساز رانندگی، الگوی ردیاب چشمی خطر و ویژگی های جمعیت­شناختی (چکیده)
26 - How different are children diagnosed with Attention Deficit Hyperactivity Disorder at crossing the road? (چکیده)
27 - الزامات و چالش های اجرایی و اخلاقی پژوهش با کودک: ارائه نمونه الگوی مشارکتی برای پژوهش در حوزه جنسیت (چکیده)
28 - فهم کودکان 3 تا 6 ساله شهر مشهد درباره زنانگی در دو عرصه خصوصی و عمومی (چکیده)
29 - Aberrant Driving Behaviour, Risk Involvement, and Their Related Factors Among Taxi Drivers (چکیده)
30 - بررسی مقایسه ای رابطه ی راهبرد های تنظیم شناختی هیجان سازگار و ناسازگار مادران با و بدون کودکان دارای نشانگان اختلال نافرمانی مقابله‌ای -ODD- (چکیده)
31 - اثربخشی قصه درمانی بر کاهش افسردگی کودکان مبتلا به سرطان (چکیده)
32 - اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر روی نشخوار فکری، نظم جویی شناختی هیجانی و شیوه حل مسئله در افراد افسرده (چکیده)
33 - Effectiveness of Mindfulness -based Therapy on Reducing Symptoms , Emotion Dysregulation and Mindfulness in Female Adolescents with Attention Deficit–Hyperactivity Disorder (چکیده)
34 - Effect of daily life executive functions training on symptoms and adaptive skills in children with attention deficit/ hyperactivity disorder (چکیده)
35 - اثر اعتیاد بر رفتارهای پرخطر رانندگی و ایمنی ترافیک (چکیده)
36 - تجربیات مادران از علل گرایش کودکان به بازی‌های رایانه‌‌ای: یک تحقیق کیفی (چکیده)
37 - Aggression, emotional self-regulation, attentional bias, and cognitive inhibition predict risky driving behavior (چکیده)
38 - اثر بخشی تحریک الکتریکی مستقیم جمجه (tDCS) بر کاهش ناگویی خلقی در زنان مبتلا به ناگویی خلقی (چکیده)
39 - بررسی رابطه مثلث عشق و گسترش خود در زنان متاهل با ناگویی خلقی (چکیده)
40 - اثربخشی بازی درمانی والد کودک بر کاهش نشانگان افسردگی کودکان مبتلا به سرطان، کاهش استرس ادراک شده مادران و بهبود رابطه والد کودک (چکیده)
41 - Testing Older Adults for Signs of Age- Related Cognitive Decline: Clock Drawing Test vs. Mini-Mental State Examinati (چکیده)
42 - اثر سن شروع مصرف مواد، نوع ماده مصرفی و مصرف یگانه و ترکیبی مواد بر رفتارهای پرخطر رانندگی، تصادفات و جریمه¬های رانندگی (چکیده)
43 - نگاه مادران به پدیده کنار هم خوابیدن والد-کودک: پژوهشی کیفی بر مبنای نظریه فرهنگی آشیانه رشدی (چکیده)
44 - Effectiveness of mindfulness-based therapy on the rate of symptoms and mindfulness in adolescents with attention-deficit hyperactivity disorder (چکیده)
45 - Parent-child play therapy on depression symptoms in children with cancer decreases perceived stress on their mothers and improving parent-child relationship (چکیده)
46 - اثربخشی برنامه اثربخشی برنامه درمانگری کندال بر بهبود نظم جویی شناختی هیجانی کودکان مبتلا به اختلال‏ های اضطرابی به اختلال‏ های اضطرابی (چکیده)
47 - Screening out accident-prone Iranian drivers: are their at-fault accidents related to driving behavior (چکیده)
48 - اثربخشی درمان شناختی رفتاری متمرکز بر تروما بر بهبود خود ملامت گری کودکان مبتلا به سو استفاده جنسی: پژوهش مورد منفرد (چکیده)
49 - اثربخشی آموزش شایستگی هیجانی بر افزایش دانش هیجانی، تنظیم هیجانی و کاهش پرخاشگری کودکان بی¬سرپرست و بد¬¬سرپرست (چکیده)
50 - A Qualitative Study on Parents’ Experiences from Sex Education to Teenage Girls Underlining Cultural Factors (چکیده)
51 - اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود مشکلات درونی سازی شده نوجوانان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی (چکیده)
52 - عوامل موثر بر درک خطر ترافیکی کودک پیش دبستانی: ویژگی های نظارتی و شخصیت هیجان طلبی والدین (چکیده)
53 - British parents’ self-reported road safety beliefs, practices and rules (چکیده)
54 - فرهنگ، هدف‌های تربیتی و کارکردهای فرزندپروری: نظریه آشیانه تحول (چکیده)
55 - مقایسه تاثیرآموزش گروهی نظم جویی هیجان مبتنی بر الگوی گراس بر استفاده از راهبردهای ارزیابی مجدد و فرونشانی بر نشانگان اختلال شخصیت مرزی و اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی (چکیده)
56 - اثر آموزش کارکردهای اجرایی مبتنی بر زندگی روزمره، بر کارکردهای اجرایی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه- بیش‌فعالی (چکیده)
57 - رابطه ی بین توانایی درک خطرات ترافیکی با ویژگی‌های شخصی و تجربیات رانندگی (چکیده)
58 - The effectiveness of attachment-based group training on the psychological well-beingof a non-clinical sample of students with preoccupied insecure attachment style (چکیده)
59 - رعایت قوانین ترافیک در کودکان دبستانی: نقش استدلال اخلاقی، درونی سازی قوانین، خودنظم جویی و درک خطرات ترافیکی (چکیده)
60 - مقایسه رفتارهای پرخطر رانندگی و تصادفات در بین رانندگان مبتلا به مصرف مواد، تحت درمان و سالم (چکیده)
61 - Psychometric Properties of Relationship Scales Questionnaire in Iranian Female Students (چکیده)
62 - Self-Reported Traffic Rule Compliance among a Sample of Iranian Preschoolers: Rule Knowledge, Danger Perception, Moral judgment & Self-Regulation (چکیده)
63 - Creative thinking abilities among children and adults with dyslexia (چکیده)
64 - The Effectiveness of Parent-child Play Therapy on Depression Symptoms in Children with Cancer, Decreasing Perceived Stress on Their Mothers and Improving Parent-child Relationship (چکیده)
65 - نقش کنش های اجرایی در تحول درک خطرات ترافیکی کودکان (چکیده)
66 - Predicting aberrant driving behaviour: The role of executive functionOriginal (چکیده)
67 - اثربخشی آموزش گروهی نظم جویی هیجان مبتنی بر الگوی گروس بر بازداری رفتاری و شناختی دختران نوجوان مبتلا به نشانگان اختلال شخصیت مرزی و اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی (چکیده)
68 - Predicting Intentions to Comply with Traffic Rules among Iranian Drivers (چکیده)
69 - THE EFFECT OF DISTRACTORS ON STARTING-DELAY, MISSED OPPORTUNITIES AND UNSAFE CROSSINGS OF CHILDREN AND ADULTS IN A SIMULATED PEDESTRIAN CROSSING TASK (چکیده)
70 - پیش آیندهای رفتارهای پرخطر رانندگی: ادراک خطرات ترافیکی، انگیزه و نگرش نسبت به رانندگی با سرعت غیرمجاز (چکیده)
71 - THE EFFECT OF DISTRACTORS ON STARTING-DELAY, MISSED OPPORTUNITIES AND UNSAFE CROSSINGS OF CHILDREN AND ADULTS IN A SIMULATED PEDESTRIAN CROSSING TASK (چکیده)
72 - رابطه بین اهمال‌کاری و سبک‌های دفاعی مادران با اهمال‌کاری و سبک‌های دفاعی دختران (چکیده)
73 - Survey of Factor structure and reliability Relationship Style Questionnaire (RSQ) in the students (چکیده)
74 - DRIVING BEHAVIOR: TRAFFIC RISK PERCEPTION AND INTENTIONS TO COMMIT DRIVING VIOLATIONS IN IRAN (چکیده)
75 - اثربخشی روان‌درمانی پویشی کوتاه مدتِ فشرده بر کاهش نشانه ها و ابرازگری هیجانی در مبتلایان به افسردگی (چکیده)
76 - رابطه ی بین ویژگی های شخصیتی و سطح هیجان ابراز شده در مادران بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی (چکیده)
77 - نقش نگرش های تربیتی والدین در پیش بینی سلامت روانی – اجتماعی (خودپنداره و تعامل اجتماعی) نوجوانان دختر (چکیده)
78 - شیوه های خواباندن و مشکلات خواب در کودکان 1 الی 2 ساله (چکیده)
79 - Effectiveness of Group Cognitive-Behavioral Therapy on Anxiety, Depression and Glycemic Control in Children with Type 1 Diabetes (چکیده)
80 - Comparing the Effectiveness of LEAP and CBT on Reducing Temptation to Use Drugs Among Substance Abusers (چکیده)
81 - Psychological factors influencing young Iranian’s traffic behavior: driving in speed and using pedestrian signal crossing (چکیده)
82 - عامل های شناختی-اجتماعی تاثیرگذار بر رفتار رانندگی با سرعت غیرمجاز: کاربرد تئوری رفتار برنامه ریزی شده (چکیده)
83 - تسریع رشد توانائی درک خطرات ترافیکی از طریق آموزش در کودکان پیش دبستانی (چکیده)
84 - بررسی اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر رابطه والد-کودک (CPRT) بر سبک های فرزندپروری (چکیده)
85 - رابطه درک خطرات ترافیکی با آگاهی و پیروی از قوانین ترافیکی در کودکان پیش دبستانی (چکیده)
86 - تفاوت جنسیتی در انگیزه استفاده از چراغ راهنما هنگام عبور از خیابان (چکیده)
87 - رابطه علی بین احساس انسجام، سخت کوشی روانشناختی، راهبردهای مقابله با استرس و سلامت روان (چکیده)
88 - پست‌مدرنیسم و امکان گفت‌وگو میان فرهنگ‌ها؛ نقد و بررسی دیدگاه‌های «ریچارد رورتی» (چکیده)
89 - Relationship between \"Parental Interactive Bed time Behavior \"and\"Infant sleep\" (چکیده)
90 - A library Study on the Relationship between Parental Cognitions about Infant Sleep and Infant Sleep (چکیده)
91 - An Analytical Study of the Relationship between Sleep and Temperament in Infants and Young Children (چکیده)
92 - رابطه بین نگرش و انگیزش در استفاده از چراغ راهنما هنگام عبور از خیابان (چکیده)
93 - گفتار خودمحور و عملکرد کودکان پیش دبستانی در تکلیف برج لندن (چکیده)
94 - رشد بازداری و توجه در کودکان نارساخوان (چکیده)
95 - تعیین کننده های نگرشی رانندگی با سرعت غیرمجاز در افراد نوجوان (چکیده)
96 - نگاهی دیگر به دیسلکسیا: تفکر خلاق در کودکان دیسلکسیا (چکیده)
97 - Risky driving behaviour relating to accident involvement: Investigating some identified factors in an Iranian sample (چکیده)
98 - The influence of demographic factors, processing speed and short-term memory on Iranian children’s pedestrian skills (چکیده)
99 - مقایسه شیرخواران هم اتاق و هم رختخواب، در تعداد دفعات بیداری شبانه، سابقه بیماری زردی در ابتدای تولد، افزایش وزن و کیفیت خواب شبانه مادرانشان (چکیده)
100 - تحول پردازش شناختی مکانهای خیابانی ایمن و ناایمن در نمونه ایرانی (چکیده)
101 - Finding a safe place to cross the road: the effect of distractors and the role of attention in children s identification of safe and dangerous road-crossing sites (چکیده)
102 - Factors associated with Iranian children\'s perception of danger on the road (چکیده)
103 - Road traffic injuries in Iran: literature review (چکیده)
104 - شیوع، علل و پیشگیری از حوادث کودکان: بررسی مطالعات انجام شده (چکیده)
105 - رابطه بین رشد اخلاقی و رشد توانایی شناختی بازداری (چکیده)
106 - تحول درک خطر هنگام عبور از خیابان (چکیده)
107 - تحلیل روانشناختی آموزش های ایمنی موجود در ایران برای کودکان (چکیده)
108 - ایمنی کودکان در خانه: یک موضوع غفلت شده (چکیده)
109 - The role of attention in the development of pedestrian skills: deciding when to cross the road in a simulated pedestrian task (چکیده)
110 - تحلیل رفتار رانندگی از دیدگاه پردازش اطلاعات (چکیده)
111 - Choosing a safe place to cross the road: the relationship between attention and identification of safe and dangerous road-crossing sites (چکیده)
112 - The impact of spatial and modal distractors on pedestrian skill of children and adults (تاثیر عوامل مزاحم فضائی و ابعادی بر مهارت های عبور از خیابان کودکان و بزرگسالان) (چکیده)