همایش سراسری گیاهان دارویی در دندان پزشکی , 2011-06-08

عنوان : ( فعالیت آنتی باکتریال اسانس گیاه Benth Salvia leriifolia بر برخی از پاتوژن های دهانی )

نویسندگان: ریحانه هوشیارسرجامی , پروانه ابریشم چی , مهرانگیز خواجه کرم‌الدینی , جواد اصیلی , حسن پرسا , رضا ظریف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده از دهان شویه ها به دلیل توجه به سلامت و بهداشت دهان، افزایش یافته است. دهان شویه های گیاهی نسبت به داروهای شیمیایی اثرات جانبی کمتری دارند و از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه تر هستند، اسانس های گیاهی نیز منابع بالقوه ای از ترکیبات ضد میکروبی بخوصوص بر علیه پاتوژن های باکتریایی می باشند. هدف از این تحقیق، بررسی اثرات آنتی باکتریال اسانس گیاه Benth Salvia leriifolia ، به عنوان یک گیاه بومی و دارویی در جنوب استان خراسان متعلق به خانواده نعناع، بر برخی از باکتری های بی هوازی مولد عفونت های دهانی می باشد. بخش های هوایی گیاه نوروزک در مرحله گلدهی جمع آوری و اسانس گیری به روش تقطیر با آب انجام شد. اثرات رقت های مختلف اسانس ( mg/ml 50،25،12.5،6.25) بر باکتری های (PTCC:1683) Streptoccus mutan، Streptoccus sangius (PTCC:1449) و Actinomyses viscusos (PTCC:1202) به روش دیسک کاغذی (انتشار در ﺁگار) مورد ارزیابی قرارگرفت. دیسک کلروهگزیدین ( v/v0.2٪) به عنوان شاهد مثبت و دیسک بلانک حاوی آب مقطر و توئین 80 به عنوان شاهد منفی استفاده شد. پس از 24 ساعت قطر هاله ها که نشان دهنده عدم رشد باکتری است، اندازه گیری و مقایسه قطر هاله اطراف هر دیسک با کلروهگزیدین توسط آنالیزهای JMP و MSTATC صورت گرفت. هاله ممانعت از رشد نشان داد که اختلاف معنی داری (p<0.01) بین اثر اسانس و کلروهگزیدین بر هر سه باکتری وجود دارد و اثر اسانس بهتر از کلروهگزیدین است، به علاوه S. mutans حساس ترین باکتری در برابر اسانس می باشد. اسانس گیاه S. leriifolia به عنوان یک ترکیب ضد میکروبی موثر و اختصاصی بر میکروارگانیسم های دهانی شناسایی گردید. تحقیقات بیشتر به منظور تولید دهان شویه گیاهی پیشنهاد می شود.

کلمات کلیدی

, leriifolia Salvia , اسانس, اثرات آنتی باکتریال, باکتری های بی هوازی, عفونت های دهانی, کلروهگزیدین, روش دیسک کاغذی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026495,
author = {هوشیارسرجامی, ریحانه and ابریشم چی, پروانه and مهرانگیز خواجه کرم‌الدینی and جواد اصیلی and پرسا, حسن and رضا ظریف},
title = {فعالیت آنتی باکتریال اسانس گیاه Benth Salvia leriifolia بر برخی از پاتوژن های دهانی},
booktitle = {همایش سراسری گیاهان دارویی در دندان پزشکی},
year = {2011},
location = {قزوین, ايران},
keywords = {leriifolia Salvia ، اسانس، اثرات آنتی باکتریال، باکتری های بی هوازی، عفونت های دهانی، کلروهگزیدین، روش دیسک کاغذی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T فعالیت آنتی باکتریال اسانس گیاه Benth Salvia leriifolia بر برخی از پاتوژن های دهانی
%A هوشیارسرجامی, ریحانه
%A ابریشم چی, پروانه
%A مهرانگیز خواجه کرم‌الدینی
%A جواد اصیلی
%A پرسا, حسن
%A رضا ظریف
%J همایش سراسری گیاهان دارویی در دندان پزشکی
%D 2011

[Download]