هفتمین همایش حمل و نقل ریلی , 2003-04-29

عنوان : ( برنامه ریزی نیروی انسانی با تأکید برپیش بینی تقاضای نیروی انسانی برای شرکت واگن پارس )

نویسندگان: مرتضی کرمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازمانها ، امروزه براین باورندکه مهمترین سرمایه ودارایی شان نیروی انسانی می باشد . نیروی انسانی است که به عنوان عامل مهم تحول سازمانی ، در هماهنگی با شتاب تحول فن آوری ناشی از انقلاب اطلاعات و ارتباطات عصر دانایی مطرح می باشد . با عنایت به این امر برنامه ریزی برای چنین منابع ارزشمند و گرانبها امری ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد . پژوهش حاضر در همین راستا به منظور برنامه ریزی نیروی انسانی برای شرکت واگن پارس انجام شده است . در این پژوهش به علت گستردگی حیطه تحقیق تنها به پیش بینی تقاضای نیروی انسانی پرداخته شده است بدین منظور با استفاده از روش رگرسیون، براساس دومتغیر حجم تولید و حجم فروش به پیش بینی تقاضای نیروی انسانی برحسب نوع شغل ، تحصیلات ، سابقه خدمت ، سن و نوع آموزش طی سالهای (1390 –1381 ) پرداخته شده است .

کلمات کلیدی

, برنامه ریزی نیروی انسانی , تقاضای نیروی انسانی , واگن پارس , رگرسیون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026498,
author = {کرمی, مرتضی},
title = {برنامه ریزی نیروی انسانی با تأکید برپیش بینی تقاضای نیروی انسانی برای شرکت واگن پارس},
booktitle = {هفتمین همایش حمل و نقل ریلی},
year = {2003},
location = {تهران, ايران},
keywords = {برنامه ریزی نیروی انسانی ، تقاضای نیروی انسانی ، واگن پارس ، رگرسیون},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برنامه ریزی نیروی انسانی با تأکید برپیش بینی تقاضای نیروی انسانی برای شرکت واگن پارس
%A کرمی, مرتضی
%J هفتمین همایش حمل و نقل ریلی
%D 2003

[Download]