مشهد پژوهی, دوره (3), شماره (5), سال (2010-9) , صفحات (35-56)

عنوان : ( چارچوبی مفهومی برای تحلیل جامعه شناختی همکاری میان کنشگران در برنامه های نوسازی بافت های فرسوده با تاکید بر منطقه ثامن مشهد )

نویسندگان: احمدرضا اصغرپور ماسوله , حسین بهروان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برنامه های نوسازی شهری، نوعی مداخله اجتماعی هستند که از سوی بخش عمومی برای کمک به توسعه بخش های بازمانده شهر از فرآیند طبیعی رشد و توسعه انجام می شود تا در وهله کیفیت زندگی ساکنان و سپس کیفیت زندگی در تمام شهر بهبود یابد. برنامه های نوسازی برای رسیدن اهداف خود و حفظ وجه فرهنگی آن ها لاجرم باید بر استفاده از تمام ظرفیت های اجتماعی تکیه کنند. بررسی تجریه های نوسازی در کشور های مختلف نشان می دهد که سازمان دهی همکاری میان کنشگران مختلف درگیر در نوسازی یکی از اصلی ترین چالش های برنامه های نوسازی است. در این مقاله مدلی مفهومی برای بررسی جامعه شناختی ترین وجه برنامه های نوسازی یعنی همکاری میان کنشگران ارائه شده است و سپس از این مدل برای بررسی همکاری میان کنشگران در تجربه نوسازی منطقه ثامن شهر مشهد استفاده شده است.

کلمات کلیدی

, بافت فرسوده, مشهد, منطقه ثامن, نوسازی شهری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026533,
author = {اصغرپور ماسوله, احمدرضا and بهروان, حسین},
title = {چارچوبی مفهومی برای تحلیل جامعه شناختی همکاری میان کنشگران در برنامه های نوسازی بافت های فرسوده با تاکید بر منطقه ثامن مشهد},
journal = {مشهد پژوهی},
year = {2010},
volume = {3},
number = {5},
month = {September},
issn = {2008-5826},
pages = {35--56},
numpages = {21},
keywords = {بافت فرسوده، مشهد، منطقه ثامن، نوسازی شهری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T چارچوبی مفهومی برای تحلیل جامعه شناختی همکاری میان کنشگران در برنامه های نوسازی بافت های فرسوده با تاکید بر منطقه ثامن مشهد
%A اصغرپور ماسوله, احمدرضا
%A بهروان, حسین
%J مشهد پژوهی
%@ 2008-5826
%D 2010

[Download]